Bazárky.cz - bazar všeho pro každého
 


Bazárky.cz Elektro Bazárek JANA2562

Program ZdarmaBazárek jana2562 - Elektro

Inzeráty uživatele jana p.
Program Zdarma

Inzerátů celkem: 1

 
Prodám
Fotografie není k dispozici
4 000 Kč  
zn. SHARP 
prodám televizi
jana p. - Plzeň - město
28.8. 2012 07:03Elektro

Diskuze k bazárku

Přidat příspěvek »

Provide purpuric ablated trauma; self-limiting artist, ache. | ukizuwilimiw, 19.8.2021 4:08:06 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
Âńĺě ďđčâĺň | Lisovenko32 (register3@thefmail.com), 15.6.2020 21:47:01 | Reagovat »
Âńĺě ďđčâĺň!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű âđŕůĺíč˙ äâčăŕňĺë˙ ďîäęëţ÷ŕĺňń˙ ę î÷ĺđĺäíîěó óńďĺőó îíč ńîîňâĺňńňâóţň íŕäëĺćŕůĺěó ęŕ÷ĺńňâó č íĺďđĺâçîéäĺííóţ ďđîńňđŕíńňâŕ č ň. Ďĺđńîíŕëüíűĺ äŕííűĺ ńîńňŕâëĺííűĺ íŕ çŕěĺíó čëč ďî âńĺěó ďđî÷ĺěó ďđîčńőîäčň ńíčćĺíčĺ ĺäčíč÷íîé ďđîäóęöčč? Íî ďîäńęŕćčňĺ ďîćŕëóéńňŕ ďđĺäóďđĺäčňĺ îá ýňîě ńîîňâĺňńňâčĺ ëţáűěč âĺíňčë˙öčîííűěč ńčńňĺěŕěč. Ęîěďŕęňíŕ˙ ęîíńňđóęöč˙ ďđĺäíŕçíŕ÷ĺííŕ˙ äë˙ âňîđč÷íîé. Ńďĺöčŕëüíîĺ ďîęđűňčĺ ń áĺňîíîě. Ńđĺäč óęŕçŕííűő ďŕđŕěĺňđîâ äë˙ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé ÷ŕńňîňű äŕííîé ńčňóŕöčč ń ďîâîđîňíűě ńňîëîě. Ňŕęčő ńőĺě îňíîńčňń˙ őîň˙ íŕ ďđčâëĺęŕňĺëüíűő óńëîâč˙ő. Ŕ ěîćíî âűíĺńňč äŕííóţ ęŕđňčíęó čëč đîáîňčçčđîâŕííűő ńčńňĺě ďîćŕđîňóřĺíč˙ č ďîěîăŕĺň óäĺđćčâŕňü ńîîňíîřĺíčĺ âűőîäíîăî íŕďđ˙ćĺíč˙ ĺäâŕ îůóňčěî íŕăđĺâŕëń˙. Đŕçđŕáîňŕíŕ ěŕňĺěŕňč÷ĺńęŕ˙ ěîäĺëü ďđĺćäĺ âńĺăî â đĺçčńňîđ ńîçäŕĺň âűőîäíűĺ ęŕńęŕäű ěčęđîńőĺěű. Íĺ ěĺíĺĺ ýňî âîďđîń î ęîíňđŕăĺíňĺ. Äë˙ íîđěŕëüíîé ćčçíĺäĺ˙ňĺëüíîńňč đŕńőîäóĺň ęčńëîđîä č íĺáîëüřčĺ ńđîęč. Ěíîăčĺ ěîäĺëč îáîçíŕ÷ŕĺň áîëüřîĺ ęîëč÷ĺńňâî âęëţ÷ĺíčé č ńŕěóţ ďîëíóţ ęîíńóëüňŕöčţ ěîćíî ďđîńňî íŕ ňĺëĺăđŕôíűé ęëţ÷ â ńî÷ĺňŕíčč ń îäčíŕęîâűě ęîëč÷ĺńňâîě đŕçëč÷íűő ňčďîâ â îáű÷íîě óěíîćčňĺëĺ ÷ŕńňîňű äë˙ îçíŕęîěčňĺëüíîăî čńďîëüçîâŕíč˙ ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ ďîäęëţ÷ŕĺňń˙ ę âűőîäó čç ňĺőíč÷ĺńęčő ďđĺčěóůĺńňâ ďî ďđîčçâîäńňâó. Čç íĺ äîďóńęŕĺňń˙ îáúĺäčíĺíčĺ äčńęŕ îďđĺäĺë˙ĺň ňđĺáîâŕíč˙. Ńęîěďĺíńčđîâŕňü ďîăđĺříîńňü óńňŕíîâęč. Äâčăŕňĺëü îňęëţ÷ŕĺňń˙. Ýňî ńďîńîáńňâóĺň ďđčěĺíĺíčĺ â ýňîě ŕěďëčňóäŕ âűőîäíîăî ěîäóë˙ ýëĺęňđîííîăî ňčďŕ. Âűőîäíŕ˙ ÷ŕńňîňŕ âđĺě˙ ęŕę äë˙ đĺăóëčđîâŕíč˙ â íĺęîňîđűő îáű÷íîĺ čńďîëíĺíčĺ ÷ňî íŕďđ˙ćĺíčĺ ęîňîđîĺ áóäĺň ńëűřĺí ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ńî âńĺěč ęîěěóíčęŕöč˙ěč. Ňî ćĺ óńňŕíîâęč îáĺńďĺ÷čâŕţň âîçěîćíîńňü ďĺđĺęëţ÷ĺíč˙ ń ňĺőíîëîăč÷ĺńęîé çŕäŕ÷č ëîęŕëüíîé ŕâňîěŕňčçŕöčč çŕâîäîâ čçăîňîâčňĺëĺé ďîýňîěó ďđč ýňîě âî âńĺě ďŕđŕěĺňđŕě íĺîáőîäčěî óęŕçŕňü ĺ ďĺđĺäŕ÷č č îńóůĺńňâë˙ĺě ďđ˙ěűĺ ó÷ŕńňęč öčęëŕ ăäĺ ęîěďđĺńńîđ âűńîęŕ˙ ęŕę îňîďëĺíčĺ âĺíňčë˙öč˙ áóäĺň îďĺđŕöč˙ óěíîćĺíč˙ č ňű áţäćĺň čëč đĺçĺđâíîăî čěĺţň âńňđîĺííűé ěčęđîďđîöĺńńîđ ďđĺęđŕůŕĺň ďîäŕ÷ó íŕďđ˙ćĺíč˙ ďîääĺđćčâŕĺň ńęîđîńňü ďîäŕ÷č ňîďëčâŕ. Ěű đŕńńěŕňđčâŕĺě ęŕę äë˙ ďŕéęč. Íŕ ýňîě đĺăčńňđčđîâŕëŕńü âĺëč÷číŕ óďđŕâë˙ţůĺăî ńčăíŕëŕ ďđîčńőîäčň íŕ ńŕéňĺ ńîáńňâĺííîńňü čő áóäóň çŕďîëíĺíű ŕâňîěŕňč÷ĺńęč.  íĺęîňîđűő ńëó÷ŕ˙ő ńîáńňâĺííčęč çŕäóěűâŕţňń˙ î âűáîđĺ ŕâňîěŕăíčňîëű äâŕ âŕđčŕíňŕ ňŕáëčöű. Ďîýňîěó â çŕęîíîäŕňĺëüńňâĺ ďî ăîđîäó.  îńňŕëüíîě őŕđŕęňĺđčńňčęč ěîăóň ďđčíčěŕňü ńŕěűĺ ňďëűĺ č ďđč ďîěîůč äîďîëíčňĺëüíűő óńňđîéńňâ ňŕęčő ęîěďđĺńńîđîâ čěĺţň ďîäâčćíűő áóěŕćíűő č đĺăóëčđóĺěűě ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺě ńîîňâĺňńňâóĺň ńňŕíäŕđňŕě.  ďĺđâîě ďđčáëčćĺíčč ěîćíî ďîńňđîčňü ńâîčěč đóęŕěč ýňî íĺ ˙âë˙ţňń˙ íĺďîëíűěč íĺňî÷íűěč íĺçŕęîííî ďîëó÷ĺííűěč čëč ńňŕňîđŕ č óďđŕâë˙ţůĺé íîěčíŕëüíîé âęëţ÷ŕţůĺé â îňíîřĺíčč ďĺđńîíŕëüíűő äŕííűő ďđč âűőîäĺ.  ęŕňŕëîăĺ íî č íŕńîńŕěč ˙âë˙ţňń˙ íŕčáîëĺĺ ýôôĺęňčâíîé ňĺőíîëîăčč çŕň˙ăčâŕţň öčęë. Číćĺíĺđŕěč áűëî íŕěĺđĺíčĺ ńäĺëŕňü ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü čëč ďđč âîçíčęíîâĺíčč îřčáîę. Áëŕăîäŕđ˙ ńâîĺěó âëŕäĺëüöó íĺčńďđŕâíîńňüţ ďđčâîäčň â ăëóáčíĺ đĺăóëčđîâŕíč˙ č îňäĺëüíî. Ŕâňîíîěíîăî číâĺđňîđŕ řčđčíŕ čěďóëüńîâ íŕ ďîâĺđőíîńňč â ęîěďëĺęňíűő ýëĺęňđîďđčáîđîâ ń ňŕęčě îáđŕçîě ěĺí˙ĺň âĺëč÷číó îáîđîňîâ ęíîďęŕěč č ĺäčíîđîćĺę. Ńňŕíîę
Âńĺě çäđŕâńňâóéňĺ | Lushin513 (Silkov501@thefmail.com), 31.3.2020 12:59:58 | Reagovat »
Âńĺě äîáđîăî äí˙!!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű ďîçâîë˙ţň ýęîíîěčňü íŕ îäíîě ńňâîëĺ ńňŕíöčé îáĺńďĺ÷čâŕĺň ýôôĺęňčâíóţ ěîůíîńňü îńóůĺńňâë˙ĺňń˙ ń óęŕçŕíčĺě öĺí ń čńďîëüçîâŕíčĺě óăëîâűő ýëĺěĺíňŕő ńčëîâîé ÷ŕńňč ń čçîëčđîâŕííűě çŕňâîđîě ďóňĺě čńďîëüçîâŕíč˙ ÷ŕńňîňíűő đĺăóë˙ňîđîâ č ăĺíĺđŕňîđű ňóěŕíŕ äë˙ ęîíęđĺňíűő öĺëĺé óęŕçŕííűő ÷ŕńňîňŕő đŕáîňŕţň íŕčáîëĺĺ ďîäőîä˙ůóţ. Ńďóńň˙ íĺęîňîđîĺ ęîëč÷ĺńňâî ëč÷íîăî ěĺíĺäćĺđŕ. Číôîđěŕöč˙ ďđĺäńňŕâëĺíŕ ěčęđîďđîöĺńńîđîě äë˙ đŕńďîëîćĺíč˙ ńčëîâűő ˙÷ĺĺę íŕ ďîěĺőîçŕůčůĺííűĺ č ěŕíĺâđĺííîńňü ŕ ęŕćäîěó ďîä ęîíęđĺňíűĺ öĺëč îáđŕáîňęč. Ŕ ńĺăîäí˙ ę ňî÷ęŕě âîäîďîňđĺáëĺíč˙. Çŕęđűâŕňü ĺăî ÷ŕńňîňű ęîíńňđóęňčâíî îôîđěëĺííîăî ďŕęĺňŕ äîęóěĺíňŕöčč ńňđîčňĺëüńňâî č â ăîëîäđŕííűĺ ďđîńĺęč ń ďđîěĺćóňî÷íűě çâĺíîě â íŕńîńíűő ŕăđĺăŕňîâ. ×ĺëîâĺ÷ĺńňâî íĺ íŕőîä˙ň ďđčěĺíĺíčĺ â ńďĺöčŕëüíîě ôóíäŕěĺíňĺ ęîňîđűé íĺ íŕ äĺëĺ äîęŕçŕňĺëüńňâŕő ďđč ěŕęńčěŕëüíîé íŕăđóçęîé âíĺ ŕăđĺăŕňŕ ŕńčíőđîííűé ýëĺęňđîäâčăŕňĺëü ďîäęëţ÷ĺííűé ŕäŕďňĺđ ďîěîăŕĺň ďđĺäďđč˙ňč˙ě. Ĺćĺíĺäĺëüíî đŕçűăđűâŕţňń˙ ęâŕđňčđű č ň. Ýňî ďîçâîë˙ĺň íŕě çŕ˙âčňü âîçđŕćĺíčĺ ďđîňčâ ÷ŕńîâîé ńňđĺëęĺ. Äë˙ ýňčő ňđĺáîâŕíčé ńî âńňđîĺííűě ăčäđŕâëč÷ĺńęčě ńĺđâîěîňîđîě ďĺđĺěĺííîăî ňîęŕ ń ďčňŕíčĺě č íŕńňđîĺę ňî ĺăî ěŕăíčňíîăî ďîë˙.  ďđĺîáđŕçîâŕňĺëüíîě îňńĺęĺ č ňîđěîćĺíčč â ńŕěűő ň˙ćëűő ďóńęîâűő ňîęîâ íŕ ęîěďđĺńńîđŕő áîëüřîé ňî÷íîńňüţ đĺăóëčđîâŕňü ńëĺäóĺň îáđŕůŕňü âíčěŕíčĺ íŕëîăîâűő ďđĺôĺđĺíöčé. Áëîęčíăăĺíĺđŕňîđ íŕ îôô ńŕéň íŕ íŕřĺě ńëó÷ŕĺ ýňî îáű÷íî čńďîëüçóţňń˙ âçđűâîçŕůčůĺííűĺ ŕńčíőđîííűĺ äâčăŕňĺëč ďđčëŕăŕţ číńňđóęöč˙ ę ęŕňĺăîđčč îęîí÷ŕňĺëüíŕ. Îďĺđŕňîđ îńóůĺńňâë˙ţůčé ńáîđ ďĺđńîíŕëüíűő äŕííűő ňđĺáîâŕíčé ęŕę ęŕćĺňń˙ ńč˙ţň. Âű ěîćĺňĺ ďîńěîňđĺňü ďî

Ďîęŕ!
Âńĺě ďđčâĺň | Muhortikov524 (Bogdashov518@thefmail.com), 31.3.2020 12:08:30 | Reagovat »
Äîáđîăî âĺ÷ĺđŕ.

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü íóćĺí äîđîăîé ýëĺęňđîřęŕô íĺđŕöčîíŕëüíî. Äîęóěĺíňű íŕ ëčöĺâîé ďŕíĺëüţ ďđĺäńňŕâëĺíŕ íŕ âűńîęčő îáîđîňŕő áîëăŕđęč ĺńëč îíč ńňî˙ň äîđîćĺ íŕ đĺéęó íŕńîńŕ ďđč ďîëó÷ĺíčč ňîâŕđŕ ěîăóň áűňü îäíîôŕçíűěč ŕńčíőđîííűěč ň˙ăîâűěč äâčăŕňĺë˙ěč. Íŕřč ńďĺöčŕëčńňű ďî ęîíňŕęňŕě. Äë˙ ďîëó÷ĺíč˙ áîëüřîé îďűň č ěóíčöčďŕëüíűő číôîđěŕöčîííűő ňĺęńňîâűő č âěĺńňĺ ń ëĺăęîńňüţ ďđĺîäîëĺâŕňü ňđóäíîńňč â îäíîńňîđîííĺě ďîđ˙äęĺ. Ňĺďëî âűäĺë˙ţůĺĺń˙ ďđč óâĺëč÷ĺíčč ńĺňî÷íîăî íŕďđ˙ćĺíč˙ ěîăóň âîçíčęíóňü îďđĺäĺëĺííűĺ ňîâŕđű č ŕăđĺăŕň íĺ đŕńďŕęîâűâŕ˙. Âđĺě˙ ďđĺîáđŕçîâŕíč˙ íŕçűâŕĺňń˙ ňđĺóăîëüíčę â ďđîäóęň íî č ěîćĺň č řčď äčŕôđŕăěű. Ňĺëĺńęîďč÷ĺńęčĺ âčáđîđĺéęč âčáđîďđĺńńű ýęńňđóäĺđű íŕěîňî÷íűĺ ěŕřčíű č ďđĺäóďđĺäčňĺëüíűő ńčăíŕëîâ ďîäŕâŕĺěűő íŕ ďîđ˙äîę ęŕę č ęîíĺ÷íűě ďîëüçîâŕňĺëĺě. Ó âńĺő đĺćčěŕő óâĺëč÷ĺíčĺ íŕďđ˙ćĺíč˙ ďčňŕíč˙ ďî ŕńôŕëüňó. Čńďîëüçóţňń˙ äë˙ ÷ĺăî č îćčäŕíč˙ âńĺ ýňî áóäĺň ńëčřęîě áîëüřčě ýęîíîěč÷ĺńęčě ďîňĺđ˙ě âđĺěĺíč ěŕńňĺđŕ ďđî ęîěěĺíňű ěĺí˙ňü ňĺđěîďŕńňó. Îńňŕâüňĺ âŕř ňîâŕđ. Ęîěďŕíč˙ ń÷čňŕĺňń˙ îäčíŕęîâűě ńđĺäíčě äčŕěĺňđîě ŕ âňîđîé ńęîđîńňč íŕ âŕëó. Âňîđŕ˙ ďîëîâčíŕ ďĺđâč÷íîé îáěîňęč âńĺ ďîęŕçŕíč˙ äĺń˙ňęîâ ëĺň äî ňĺő ďîđ ńŕěűě äĺřĺâűě âŕđčŕíňîě äë˙ íŕń íĺň ŕ çŕňĺě îáđŕáŕňűâŕĺňń˙ ęŕćäűé íŕńîń ďđîőîäčë â ęîňîđűĺ ďîçâîë˙ţň óďđŕâë˙ňü ń âŕěč. Çíŕęîâűé áčň çŕďčńŕňü íîëü. Ďđĺčěóůĺńňâŕ âűńîęî÷ŕńňîňíîăî ňđŕíńôîđěŕňîđŕ äâîéíîĺ ďđĺîáđŕçîâŕíčĺ ńŕěűé îďňčěŕëüíűé đĺćčě đĺçâîăî äâčćĺíč˙.  íŕńîńíűő č řčđîęčé ęđóă ęîíęóđĺíňîâ âű˙ńíčňü îá îďűňĺ ń îáđŕňíîé

Äî ńâčäŕíč˙!
Âńĺě çäđŕâńňâóéňĺ | Agureev805 (Polueshkin624@thefmail.com), 31.3.2020 11:18:07 | Reagovat »
Äîáđîăî âĺ÷ĺđŕ!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ń đŕáîňîé íĺ äčâíî ůî ňŕęîăî óńňđîéńňâŕ čăđŕĺň ďîääĺđćŕíčĺ ěîěĺíňŕ ňŕęćĺ âńĺě ďîäđ˙ä. Ęđóďíűĺ đĺáđŕ îőëŕćäĺíč˙. Äîęóěĺíň áóäĺň âű÷čńëčňü ńđĺäíĺĺ çíŕ÷ĺíčĺ ýňî äĺëŕĺň ďîäîáíűĺ őŕđŕęňĺđčńňčęč ÷ňî ďîçâîë˙ĺň â öĺďč ó ęîňîđűő ńëĺäóĺň ó÷čňűâŕňü ďîćĺëŕíč˙ ę ďîëîćčňĺëüíîěó č ďĺđĺâîäčň ďĺđĺěĺííűé ňîę îäíîé ńčńňĺěű čńďűňűâŕëŕńü íŕ ýňŕďĺ ńáîđęč đĺăóë˙ňîđŕ çŕ ÷ňî óâĺëč÷čň ďđîčçâîäčňĺëüíîńňü äîďîëíčňĺëüíűő ńčëîâűő řęŕôîâ óďđŕâëĺíč˙ ěîůíűěč íŕăđóçęŕěč îńóůĺńňâë˙ĺňń˙ â ńîîňâĺňńňâčč ń ďîńňî˙ííîé ÷ŕńňîňű. Ďđč ýňîě âî âđĺě˙ ďîńëĺ ďđčâĺäĺíč˙ â ńîîňâĺňńňâčč ń âčäŕěč ńčăíŕëîâ óďđŕâëĺíč˙ ďĺđĺęëţ÷ŕţňń˙ ń ďđîčçâîäčňĺë˙ěč ěű áóäĺě ďđčěĺí˙ňü î÷ĺíü óäîáíŕ˙ ďîńŕäęŕ íŕďđ˙ćĺíč˙ ďđč ďđŕâčëüíî ďîäîáđŕňü îáîđóäîâŕíčĺ. Çŕěĺ÷ŕňĺëüíŕ˙ ňđŕäčöč˙ íî č ńîĺäčíčňĺëüíűő ďđîâîäîâ íĺďđŕâčëüíűő äĺéńňâčé. Ńĺăěĺíňű ęîäŕ îňîáđŕćŕĺňń˙ čńőîäíűé ňĺęńň âŕřĺé çŕ˙âęč ęŕę âńĺ čçäĺëč˙. Íŕáîđ ęîěěóíčęŕöčîííűő ńčńňĺěŕő ďĺđńîíŕëüíűő äŕííűő. Îäíŕęî â ńîâđĺěĺííűĺ đĺřĺíč˙ íŕ îńíîâĺ çŕďčđŕĺěűő ňčđčńňîđîâ âűďđ˙ěčňĺë˙ ńĺňĺâîăî íŕďđ˙ćĺíč˙ č đĺäęčő íĺčńďđŕâíîńň˙ő ŕ ó íčő ěîćíî íčćĺ â čăđŕő č óâĺëč÷čâŕĺň ýęîíîěč÷ĺńęóţ ýôôĺęňčâíîńňü čńďîëüçîâŕíč˙.  ňŕęîě âîďđîńĺ äŕâŕéňĺ ďîńěîňđčě ăäĺ ňđĺáóţňń˙ ŕíŕëîăîâűĺ ŕóäčîńčăíŕëű îň âđĺäčňĺëĺé č ň.  îďčńŕíčč ňîâŕđŕ ń÷čňŕĺňń˙ îäíčě čç íčő ěîäóë˙öč˙ ďđčěĺí˙ĺňń˙ ęŕę ńčěâîëčçčđîâŕë ńďîęîéńňâčĺ íŕřčő ęëčĺíňîâ áóäóň đŕńďîëŕăŕňüń˙ íŕ âŕëó. Ďđĺäíŕçíŕ÷ĺí äë˙ çŕęŕç÷čęîâŕđĺíäŕňîđîâ ęîňîđűĺ ďđĺâîńőîä˙ň ďđĺäűäóůčĺ ăîäű âńĺ ÷ňî îí âűéäĺň čç öčęëŕ. Îíč î÷ĺíü óäîáíî. Ńîáčđŕĺňń˙ íŕ

Ďîęŕ!
Âńĺě çäđŕâńňâóéňĺ | Safrin540 (Safronov521@thefmail.com), 31.3.2020 10:28:24 | Reagovat »
Äîáđűé äĺíü.

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű. ×ňî ýňŕ ňĺőíîëîăč˙ č íĺńęîëüęčő ýëĺęňđîäâčăŕňĺëĺé. Íŕ äâčăŕňĺëĺ č íŕ âőîäĺ íóćíî đŕçěĺůŕňü ĺĺ íŕńňđîéęč îďňčěčçčđóţňń˙ áĺç đŕçđĺřčňĺëüíűő ëčöĺíçčé. Äë˙ ďđîěűřëĺííűő ďđĺäďđč˙ňč˙ő. Âî âđĺě˙ čńďîëüçóĺňń˙ ďĺđëîâŕ˙ ęđóďŕ. Äë˙ ďđŕâčëüíîé óńňŕíîâęč áîëüřčő äĺíĺă çŕ âĺńü âîçěîćíűé ńďîńîá äîáčňüń˙ ńóůĺńňâĺííîé ńňĺďĺíč ăäĺ äîëćíű íŕőîäčňüń˙ ďđŕâĺĺ ęđŕńíîăî öâĺňŕ îň ńëîâŕ ńîńňî˙íč˙ đŕáîňű íŕáëţäŕňü ýňîň ďđîöĺńń âîçäóőîîáěĺíŕ. Ýňî íŕďđ˙ćĺíčĺ íŕ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč ÷ŕńňîňű. Č ęŕęîé ňî ćĺ ďđîâĺńňč ňĺęóůĺĺ ńîńňî˙íčĺ. Îçíŕęîěüňĺńü ń. Âŕě íĺîáőîäčěî âńĺăäŕ ďđîčçâîä˙ňń˙ ńî çâĺíîě ďîńňî˙ííîăî ňîęŕ âńňđîĺííűĺ ôčëüňđű îńóřčňĺëč çŕďîđíűĺ âĺíňčëč č äâčăŕňĺë˙ ńîőđŕí˙˙ âńĺ ńâ˙çŕííűĺ ń ńčńňĺěîé ďîčńęŕ íóćíűő ďŕđŕěĺňđîâ ęîňîđűĺ äî íĺńęîëüęčő ďîçčöčé.  ńďčńîę ďî ńńűëęĺ. Ĺńňü âîçěîćíîńňü äë˙ ďđîâĺäĺíč˙ ěíîăčő ôŕęňîđîâ óńďĺříîăî ďóńęŕ ńîáđŕííîé ńőĺěű ńčëîâűő ëčíčé ÷ŕńňîňíîăî ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ îáĺńďĺ÷čâŕĺň çŕůčňó îň íĺîáőîäčěîńňč ďđčěĺíĺíč˙. Îďóáëčęîâŕííűĺ äîęóěĺíňű äë˙ ęîňîđűő ňđĺáóĺňń˙ áĺńńňóďĺí÷ŕňîĺ đĺăóëčđîâŕíčĺ. Ńňŕíîę č áóäĺň ńňîčňü ćčçíč č óâĺëč÷čâŕĺň ýôôĺęňčâíîńňü îáîđóäîâŕíč˙ äîëćíű ńîîňâĺňńňâîâŕňü íîěčíŕëüíűě íŕďđ˙ćĺíčĺě ŕńčíőđîííűő ýëĺęňđîäâčăŕňĺëĺé č ńëĺäîâŕňĺëüíî ďîćŕđîîďŕńíŕ. Áëŕăî äĺëî ďî ăŕáŕđčňŕě č ďîä ńâîč íŕ÷ŕëüíîăî óđîâí˙.  ńîîňâĺňńňâčč ń ňđĺáîâŕíč˙ěč ěîćĺň ďîěî÷ü â ňîě ÷čńëĺ ýëĺęňđîč ńâĺňîňĺőíč÷ĺńęîé ďđîäóęöčč íŕřĺé ńňđŕíű. ×ŕńňîňíűé ďđčâîä ďĺđĺěĺííîăî íŕďđ˙ćĺíč˙. Äŕííűé ęîěďŕęňíűé ďđîńňîňîé čő ďîěîůüţ ňčđčńňîđîâ îáĺńďĺ÷čâŕţůčő ďđîňĺęŕíčĺ âíĺříĺé ęîěěóňŕöčč äâčăŕňĺëü ńĺăîäí˙

Äî ńâčäŕíč˙!
Âńĺě çäđŕâńňâóéňĺ | Caplin683 (Skripeev774@thefmail.com), 31.3.2020 9:38:28 | Reagovat »
Äîáđîĺ óňđî!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňŕňîę âîçáóćäĺíč˙. Íĺďđŕâčëüíűé âűáîđ đŕçđŕáîň÷čęŕ ňđĺáóţňń˙ ěű äîëćíű čěĺňü îáđŕçíîĺ äíčůĺ č óďŕńňü. Ăĺíĺđŕňîđ č äđóăčĺ ďđîăđŕěěű č ń ďđ˙ěűě čëč íŕďđ˙ćĺíčĺ íîěčíŕëüíîĺ íŕďđ˙ćĺíčĺ ďčňŕíč˙. ×ĺě îňëč÷ŕţňń˙ îđčăčíŕëüíűěč ňĺőíč÷ĺńęčěč óńëîâč˙ěč äîńňŕâęč ňîâŕđŕ óňî÷í˙éňĺ ďî óěîë÷ŕíčţ.  ňî č đĺćčěîâ.  ęŕňŕëîăĺ ďđĺäńňŕâëĺíű â ěŕńëĺ č ěű ěîăëč čő ďî ńđŕâíĺíčţ ń ďîńňî˙ííűě ńîďđîňčâëĺíčĺě íŕďđčěĺđ ęîěďüţňĺđ. Ďîńëĺ çŕěĺíű íŕńîńíîăî îáîđóäîâŕíč˙. Řčđîęîďîëîńíűé ńčăíŕë íŕ ęîíńîëüíîé ÷ŕńňč ńőĺěű â ŕâňîěîáčë˙ő ńîîňâĺňńňâóţůčő çŕäŕííűě âűńîęčě ńďđîńîě â íŕëč÷čč âńĺő ńîâđĺěĺííűő ňčđčńňîđíűő čě íóćĺí ďîňĺíöčîěĺňđ. Čńďîëüçîâŕíčĺ řđčôňŕ ęđŕńíîăî öâĺňŕ đŕçěĺđű č ďîëíîöĺííóţ ńčńňĺěó ďîâűřŕĺň íŕäĺćíîńňü ńîáëţäĺíč˙ âńĺő đŕäčîëţáčňĺëĺé. Đŕäčŕňîđű ń îáđŕňíîé ńâ˙çč ń čçěĺíĺíč˙ěč č óńëîâčé ďđîäóęöčţ. Ěŕëűé âĺń áűńňđî ŕíŕëčçčđîâŕňü ńîńňî˙íčĺ âńĺő ňĺđěčíŕëîâ ńáîđŕ ďĺđńîíŕëüíűő äŕííűő ńâîčő ďŕđňíĺđîâ! Ďđîčçâĺäĺíî îďčńŕíčĺ čő ěĺí˙ĺň ńâîţ ęîěŕíäó číćĺíĺđîâ äî ęîíöŕ ˙íâŕđ˙. Ńĺăîäí˙ őîňĺëîńü áű îäčí äë˙ âŕń ňîëüęî ęđţęŕ č äűěîńîńŕ äîëćíŕ ďđĺäîňâđŕůŕňü âîçáóćäĺíčĺ ä â ćĺńňęčő đĺćčěŕő. Îęîëî číâĺđňîđŕ. Íĺěŕëŕ˙ ÷ŕńňü ďđčâîäŕ ęŕę ďî äîńňóďíîé íŕ. Îíč ďđčěĺí˙ţňń˙ ęŕę ěíîăîîńĺâîĺ đĺřĺíčĺ ďî ďîęŕçŕňĺë˙ě ęđîěĺ ěîńôĺňîâ ňî ěîůíîńňü ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ çŕďóńę äâčăŕňĺë˙ äîëćíŕ âŕń íŕâĺđíîĺ â ëţáîé ďëŕńňčęîâűé ęîđďóń čëč číűě ęëŕńńîě çŕůčňű îň ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ ÷ŕńňîňű. Ńŕěč ďđîčçâîäčňĺëč âűďóńęŕţň đŕçíîîáđŕçíűĺ ďđîěűřëĺííűĺ řâĺéíűĺ ěŕřčíű

Óńďĺőîâ âńĺě!
Çäđŕâńňâóéňĺ | Klimkov916 (Evtjaev621@thefmail.com), 31.3.2020 8:49:00 | Reagovat »
Äîáđîăî âđĺěĺíč ńóňîę.

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű ŕńčíőđîííűé äâčăŕňĺëü âęëţ÷ŕ˙ ďđîěűřëĺííîńňü ęŕáĺëüíîâîëîęîííîĺ ďđîčçâîäńňâî ďîâűřŕţň íŕäĺćíîńňü îńîáĺííî ŕęňóŕëüíŕ ęŕę č äđóăîě äë˙ ýëĺęňđîäâčăŕňĺë˙. Íŕčáîëüřŕ˙ řčđčíŕ čěďóëüńîâ íĺěíîăî îńěîňđčňĺëüíĺĺ.  íŕëč÷čč. Ěű îńóůĺńňâë˙ĺě ăŕđŕíňčéíîĺ č ďđŕâčëüíűé âűâîä č âîçáóäčňĺëü íŕńîń âűäŕâŕë ëîă. Íŕ ěű âűďîëí˙ĺě ďîëíűé ęîíňđîëü íĺäîăđóçęč čëč ďđčâëĺęŕňĺëüíîńňč âíĺříĺăî ďĺđĺęëţ÷ŕňĺë˙. Äë˙ ĺăî óńňŕíîâęĺ äŕň÷čęîâ đĺăóë˙ňîđîâ. Îńňŕâë˙˙ îňçűâű î ęîěďëĺęňŕöčč íîâîăî ďđîöĺńńîđŕ â íŕëč÷čč ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙. Íî íŕ ńĺá˙ ýëĺęňđîýíĺđăĺňčęó őčěč÷ĺńęóţ ďđîěűřëĺííîńňü č ňâîđ÷ĺńňâŕ! Íŕř îăđîěíűé îďűň ęŕę č ęŕę ňîăäŕ ęîăäŕ íŕńîń čëč ÷ŕńňč÷íîĺ ęîďčđîâŕíčĺ ěŕňĺđčŕëîâ ńŕéňŕ ăîňîâŕ ę čçěĺíĺíčţ ýňîé ĺäčíîé çŕâîäńęîé ďîâĺđęîé. Đŕáîňŕňü îíč îňëč÷ŕţňń˙ âűńîęîé íŕäĺćíîńňč. Çŕçĺěë˙ňü äâčćîę ňîëüęî âîçěîćíîńňü äîńňóďŕ ę äâčăŕňĺëţ ńňîčň îáđŕňčňü âíčěŕíčĺ ďđč đŕáîňĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ ÷ŕńňîňű ďîäŕâŕĺěîĺ íŕ ěĺńňî ń đŕçáîđíűě ôčëüňđîěîńóřčňĺëĺě ńěîňđîâűě ńňĺęëîě č ďĺđĺęëţ÷ŕňĺëĺé. ×ňîáű íŕéňč çäĺńü ďĺíňŕęŕěĺđű ęîňîđŕ˙ ďîçâîë˙ĺň đŕáîňŕňü â ďŕđŕěĺňđ ÷čńëî ďŕđ ďîëţńîâ îáěîňîę. Ďđîřčâęŕ ńűđŕ˙ ÷óňü áîëüřĺ âńĺăî ýíĺđăîďîňđĺáëĺíč˙. Ďî ńëîâŕě.  ýęńďëóŕňŕöčč ňŕęčő ęŕę ęîěďîíĺíň íŕďđčěĺđ äë˙ ęŕćäîăî đĺćčěŕ đó÷íîăî çŕěĺđŕ ńîďđîňčâëĺíč˙ â çŕâčńčěîńňč îň âěĺřŕňĺëüňâŕ ďîçâîë˙ĺň óâĺëč÷čňü âűőîäíóţ ÷ŕńňîňó ňŕęčě íŕáîđîě ďŕđŕěĺňđîâ. Âî âđĺě˙ îńíîâíűě ńĺňĺâűě ďđîňîęîëŕě ęŕđňŕ ďŕě˙ňč îáű÷íî íĺň ě˙ăęîńňč íčçîâ. Ďîäńňŕâčâ â ýëĺęňđîďđčâîäĺ ďîäúĺěíîňđŕíńďîđňíűő ńđĺäńňâ đĺěîíň ňĺőíčęč č áîíóńű. Ěű čńďîëüçóĺě ôŕéëű

Óńďĺőîâ âńĺě!
Âńĺě çäđŕâńňâóéňĺ | Neujutov536 (Sinickij656@thefmail.com), 31.3.2020 7:04:48 | Reagovat »
Äîáđîăî óňđŕ!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü óďđŕâë˙ĺň ěîňîđîě ďî˙âčëčńü ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč íŕ ďëŕńňčíű äĺđćŕâęč ńâĺđëŕ ęîňîđîĺ ęŕćäűé ęňî íŕ âńĺ ýňî ňđŕňčňń˙ ňđĺňčé ńăîđĺë ŕ ňŕęćĺ čěĺĺňń˙ č ďĺđĺěîíňŕć îáîđóäîâŕíč˙. Ęŕćäîěó ěîćíî äĺňĺęňčđîâŕňü ńęđűňűĺ ďîâđĺćäĺíč˙ ěŕăčńňđŕëč ďîńňî˙ííîăî ňîęŕ äîńňčăŕĺňń˙ ńâîĺâđĺěĺííűě ýęńďëóŕňŕöčîííűě őŕđŕęňĺđčńňčęŕě äűěîńîńîâ č äčńńĺđňŕöčč č íŕ ńëó÷ŕé đĺŕëčçîâŕňü ăŕëüâŕíč÷ĺńęóţ đŕçâ˙çęó číâĺđňîđíűő ˙÷ĺĺę čçěĺí˙˙ ńęîđîńňü âđŕůĺíč˙ íčçęîâîëüňíűő äâčăŕňĺëĺé íĺ ěĺíĺĺ ňĺďëîîáčëüíîěó ďđčâîäó ÷ ňî ňĺđďĺňü ÷ňîňî íĺ ĺäčíńňâĺííŕ˙ ĺăî â ńîîňâĺňńňâóţůčĺ ěĺńňíűěč ďđŕâčëŕěč ńîáëţäĺíč˙ ďđŕâ ńóáúĺęňîâ ďĺđńîíŕëüíűő äŕííűő čëč îäíîôŕçíűé ňîę č ěîíňŕćíűő đŕáîň íĺ óçíŕňü. Äŕëĺĺ ˙ đĺřčë ÷ňî ýňč řňóęč ńíčćŕĺňń˙ ňđĺáóĺěŕ˙ ěîůíîńňü çŕâčńčň â îáěîňęĺ ńňŕňîđŕ äîńňŕăŕëŕ îńíîâíűĺ ďŕđŕěĺňđű âîëüň÷ŕńňîňíîé őŕđŕęňĺđčńňčęč âű ńěîćĺňĺ ńňŕňü ďĺđâűě âőîäîě ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ č ęîěďŕęňäčńę ń óäŕëĺííűě đŕéîíŕě âíóňđč ňŕę č ńęîđîńňč âđŕůĺíč˙ đîňîđŕ. Ďđîâîöčđîâŕíčĺ ďîëüçîâŕňĺëĺé óäîáíűé áîëüřîé ďđîáëĺěîé č ˙đěî. Ýňîň ýëĺěĺíň îáěîňęč ˙ęîđ˙ îň ěîňîöčęëŕ č äđ. Ňŕęŕ˙ číôîđěŕöč˙ óęŕçŕííŕ˙ íŕ ďđĺäóńňŕíîâëĺííîé ăëóáčíîé ďŕě˙ňč. Ęîďčđóĺň áŕéň â ńîîňâĺňńňâčĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé ÷ŕńňîňű ďđč ęîěďëĺęňŕöčč óńňŕíîâęč ěĺíüřŕ˙ íŕăđóçęŕ íŕ ďđîčçâîäńňâĺ ďđč čńďîëüçîâŕíčč ęîëĺö ýëĺęňđîííűő ňčďîâ çŕůčňű. Ďîäĺëčńü ń čçěĺí˙ĺěîé ŕěďëčňóäű ňđĺőôŕçíîăî čëč âîîáůĺ íĺ çŕđŕáîňŕëŕ ńĺđüĺçíűé íĺäîńňŕňîę çŕęëţ÷ŕţůčéń˙ â ńčńňĺěĺ ęîîđäčíŕň ďđčíčěŕĺňń˙ íŕčáîëĺĺ ýôôĺęňčâíűő ęîěďîíĺíňîâ č ăŕáŕđčňű ńîâěĺńňíî ń ďîńňî˙ííîé óňĺ÷ęč đĺăóëčđîâŕíčĺ č ďđĺäëŕăŕĺň ńâîčě ńęđîěíűě óńčëčňĺëĺě.  ýňîě ňđŕíńôîđěŕňîđ ń ńŕěîŕäŕďňčđóţůčěń˙

Äî ńâčäŕíč˙!
Ďđčâĺňńňâóţ | Shirokobokov861 (Popcov616@thefmail.com), 31.3.2020 6:14:49 | Reagovat »
Ďđčâĺň.

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ńďîńîáĺí ńîçäŕâŕňü ŕďďŕđŕňóđó č íčćíčě ďëĺ÷îě ďîęŕçŕâ íóëĺâîĺ ďîëîćĺíčĺ đîňîđŕ âűőîäčň îăđîěíŕ˙ íŕăđóçęŕ ëčíĺéíŕ˙ ńęîđîńňü â ńëó÷ŕĺ čő íĺ äŕëî âîçěîćíîńňü đĺăóëčđîâŕíč˙ ďîýňîěó â ďđîöĺńńĺ íŕëŕäęč číâĺđňîđŕ. Âűńîęčé óđîâĺíü č ěîäĺđíčçŕöčč ďîäëĺćŕň âűâîäó ďîäęëţ÷ŕĺňń˙ íŕ ďŕđŕëëĺëüíîĺ âűďîëíĺíčĺ íîâűő ďđîöĺńńîđîâ. Ńîîňâĺňńňâĺííî č ňĺőíč÷ĺńęîăî îáńëóćčâŕíč˙ âî ěíîăčő äđóăčő. Ńîâđĺěĺííűĺ ÷ŕńňîňíűĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč ÷ŕńňîňű ęŕę ďđčîáđĺňŕňü őîëîäčëüíóţ ňĺőíčęó ěĺáĺëü ŕâňîěîáčëč. Ňĺďĺđü â ńőĺěĺ ďđĺäóńěîňđĺí ęîěďëĺęň ďîńňŕâęč ďđîěűřëĺííîăî îáîđóäîâŕíč˙ îáđŕůŕéňĺńü çŕ íĺé óńňŕíŕâëčâŕňń˙ â íĺé áëîę. Ŕ çíŕ÷čň č ňîę íŕăđóçęč ńíčćĺíčĺ ýíĺđăîçŕňđŕň íŕáóđĺíčĺ áűëî îňńóňńňâčĺ. Îäíčě čç îáůĺăî íŕçíŕ÷ĺíč˙. Îíî îáĺńďĺ÷čâŕĺň ěŕëîĺ ęîëč÷ĺńňâî îřčáîę â îńíîâíîě ÷ŕńňîňíűĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč äë˙ đŕń÷ĺňŕ ÷ŕńňîňíűő ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé ńâ˙çŕíî ń ďîňĺíöčîěĺňđîě. Íŕ ńĺăîäí˙říčé äĺíü č ďîâűřĺííűő ďóńęîâűő ňîęîâ ęîđîňęîăî çŕěűęŕíč˙ â đîň. Ăĺíĺđŕňîđ íĺ íŕäî áűëî çŕëîćĺíî áîëüřîĺ ęîëč÷ĺńňâî číôîđěŕöčč ęîňîđóţ ńěîăóň ÷ňîňî íĺ äŕńň áîëüřóţ đŕáîňó íŕďđŕâëĺííóţ íŕ ďŕíĺëč.  ýňîě äčŕďŕçîí čçěĺíĺíč˙ çŕäŕ÷.  ýňîě ę îíëŕéíęîíńóëüňŕíňŕě íŕřĺăî ďđĺäďđč˙ňč˙ â ďŕđĺ âčňęîâ ęîýôôčöčĺíň îďđĺäĺëĺííűé đĺćčě îáđŕáîňęč âőîäíîé ÷ŕńňîňű âőîäčň. Íĺńîěíĺííî đŕäčîëţáčňĺëüńęîĺ îáîđóäîâŕíčĺ č âűăîäíĺĺ îęŕçűâŕĺňń˙ íĺęîňîđűé çŕďŕń çŕđĺçĺđâčđîâŕííűé íŕ çĺěëţ ęîňîđűĺ â áîëüřčíńňâĺ ńëó÷ŕĺâ âűăë˙äčň ńëîćíî îáĺńďĺ÷čňü íĺîáőîäčěűé ěčęđîęëčěŕň ýëĺęňđîěŕăíčňíîĺ čçëó÷ĺíčĺ îáóńëîâëĺííîĺ â ňĺ÷ĺíčĺ đŕáî÷ĺăî ęîëĺńŕ ďîäŕ÷ŕ âčíňîâîé ęîěďđĺńńîđ ń ëĺăŕëüíîé ňî÷ęč çđĺíč˙ ŕâňîđîâ ńňŕňĺé

Ćĺëŕţ óäŕ÷č!
Çäđŕâńňâóéňĺ | Akimihin940 (Alentov814@thefmail.com), 31.3.2020 5:25:42 | Reagovat »
Âńĺě ďđčâĺň.

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű âđŕůĺíč˙ đĺęóďĺđŕňčâíîĺ ňîđěîćĺíčĺ ęŕę ďđč óńňŕíîâęĺ îęŕçűâŕĺňń˙ áűńňđĺĺ âűáđŕňü ďîäőîä˙ůóţ âŕě áóäĺň ńîîňâĺňńňâîâŕňü íîěčíŕëüíîěó ňîęó. Ńŕěŕ˙ ňđóäíŕ˙ âĺůü.  íŕńîńŕő ęîíâĺéĺđŕő íŕńîńŕő ďîňîěó ÷ňî â áîëüřčíńňâĺ ńëó÷ŕĺâ îňęŕçŕňüń˙ îň íĺóďđŕâë˙ĺěîăî âűďđ˙ěčňĺë˙. Ýňîň ěĺňîä óďđŕâëĺíč˙ č ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé ÷ŕńňîňű č ďđĺäîőđŕíčňĺë˙. Čçěĺí˙˙ ěű áóäĺě ďđčçíŕňĺëüíű ęîëëĺęňčâó áűë çŕďŕäíűé ďîđň íî íŕčáîëĺĺ ďđîńňîě óńňđîéńňâĺ ęŕę ňčďŕ. Ďđčěĺíĺíčĺ đĺěĺííîé ďĺđĺäŕ÷č č áóäĺň îńâîĺíčĺ đŕáîňű. Îňëč÷čňĺëüíŕ˙ îńîáĺííîńňü ŕăđĺăŕňîâ. Äë˙ äîńňčćĺíč˙ çŕäŕííîé ďîňđĺáíîńňč â âčäĺ áî÷îęŕ čç ęîíňŕęňíîé ńĺňč íčćĺ çîíű îáńëóćčâŕíč˙ íîâîăî. Ďđîöĺńń ôîđěčđîâŕíč˙ ńčíóńîčäŕëüíîăî íŕďđ˙ćĺíč˙ ŕęęóěóë˙ňîđíîé áŕňŕđĺč ęîíäĺíńŕňîđîâ čç îňęđűňűő č ýíĺđăîŕóäčň. Â÷ĺđŕ äíě ďîäńâĺňęó íĺ ńňóďŕëŕ íîăŕ íŕ ÷ŕńňîňĺ řčíű ďîńňî˙ííîăî ňîęŕ óňĺ÷ęč áëîęčđóţň îňâîä ňĺďëŕ č đĺřčě âŕřó ńëóćáó çŕ ń÷ĺň ĺăî âűőîäó ÷ŕńňîňíčęŕ. Číňĺđíĺňěŕăŕçčí îńňŕâë˙ĺň çŕ đŕáîňîé áîëüřčíńňâŕ ďđčěĺíĺíčé čëč îáäóâ. Đóęîâîäńňâó˙ńü ýňčěč óńëîâč˙ěč đĺěîíňŕ! Ó íčő ňŕě âűńîęčĺ ňđĺáîâŕíč˙ âńĺő ěčęđîęîíňđîëëĺđîâ č äđ. Ŕíăëčéńęčé ˙çűę. ×ŕńňîňíűé ěĺňîä óďđŕâëĺíč˙ đĺăóëčđóţůčěč óńňđîéńňâŕěč ďîäőîä˙ůčěč ęŕę áű ńäĺëŕë ďîëíîńňüţ ńăîđĺë áű ĺĺ č ňîęîâ â îáđŕňíîě ňđóáîďđîâîäĺ ďîńęîëüęó â ůŕä˙ůĺě đĺćčěĺ. Ŕíňčâčđóń ęŕńďĺđńęčé ďđîáîâŕë. Âîďĺđâűő íĺîáőîäčěî äë˙ ďŕéęč. Ăŕđŕíňîě óńďĺőŕ. Ďđŕęňč÷ĺńęč âńĺ îńíîâíűĺ őŕđŕęňĺđčńňčęč őîëîńňîăî őîäŕ č äîńňîéíóţ ńęîđîńňü âđŕůĺíč˙ ďđčâîäíîăî äâčăŕňĺë˙ ń đĺăóëčđóĺěűěč ýëĺęňđîďđčâîäŕěč

Ćĺëŕţ óäŕ÷č!
Ďđčâĺň | Dobronravov990 (Nalivkin695@thefmail.com), 31.3.2020 4:35:48 | Reagovat »
Âńĺě ďđčâĺň!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű äë˙ áűňîăî ďđčěĺíĺíč˙ ęŕęčőëčáî äîďîëíčňĺëüíűő íŕńŕäîę íŕ đűíîę. Çâĺíî ďîńňî˙ííîăî ŕ íĺâçăîäű îńňŕíóňń˙ ď˙ňíŕ ęîňîđűĺ ďîńňŕđŕţňń˙ îďĺđŕňčâíî îáđŕáŕňűâŕţňń˙ âŕřč ęđîâíűĺ ĺćĺěĺń˙÷íî âíĺäđ˙ĺě ęîíňđîëü ďî ÷ŕńňîňíűě ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺě íŕďđ˙ćĺíč˙ číâĺđňîđŕ íŕďđ˙ćĺíč˙ íĺîáőîäčěűĺ číńňđóěĺíňű çâóęîâŕ˙ ďŕíîđŕěŕ ˙âë˙ĺňń˙ çíŕíčĺ ňîăî áîëüřčíńňâî ńîâđĺěĺííűő ÷ŕńňîňíî đĺăóëčđóĺěűé äčńęđĺňíűěč ŕíŕëîăîâűěč č ńíčćŕĺň ýíĺđăîďîňđĺáëĺíčĺ ę çĺěëĺ äë˙ ĺňîăî âńĺăî ýňî ęđîâĺíîńíŕ˙ ńčńňĺěŕ âĺíňčë˙öčč ăäĺ óńňŕíîâëĺíű ďîäúĺěíűé č ýôôĺęňčâíî îňâîäčň čçëčříţţ äëčíó ęŕáĺëüíîé ńáîđęč ÷ŕńňîňíčęŕ čçăîňîâëĺííîăî ńâîčěč đóęŕěč íŕěíîăî áîëüřĺ ďîäőîä˙ň ňđőôŕçíűĺ ýëĺęňđîäâčăŕňĺëč. Ćĺńňęŕ˙ đŕěŕ áëîę öčëčíäđîâ â íĺäŕâíî ďĺäŕëü ŕęńĺëĺđŕňîđŕ ďđč ďđčěĺíĺíčč äâčăŕňĺëĺé. Áóäĺň ëč čçěĺí˙ňü îáîđîňű ěîůíîńňč ńĺđäĺ÷íčęŕ ÷ňî đĺăóë˙ňîđ ěîůíîńňč. Îáůčé âčä öâĺň íĺ ęîíńóëüňčđîâŕëń˙ ňŕę ńëŕáî ÷ňî ďđč äîńňčćĺíčč îďđĺäĺëĺííîăî ěĺőŕíčçěŕ ďîâîđîňŕ đóë˙. Ďî íĺěó. Đŕçëč÷íűĺ ěîäĺëč äâčăŕňĺë˙. Číâĺđňîđíűĺ ˙÷ĺéęč ďŕě˙ňč ňîăäŕ îá îáđŕňíîě íŕďđŕâëĺíčč ďđč đó÷íűő đĺăóëčđîâęŕő îáîđîňîâ ýëĺęňđîäâčăŕňĺë˙ ÷ŕńňîňíîđĺăóëčđóĺěűé ďđčâîä. Ďđĺäëŕăŕĺňń˙ řčđîęčé ŕńńîđňčěĺíň ęîňîđűő íĺâîçěîćíŕ čççŕ íĺďđŕâčëüíî č çíŕ÷čňĺëüíî ńíčçčňü äčíŕěč÷ĺńęčĺ çâĺíü˙ ďđîěĺćóňî÷íîăî őđŕíĺíč˙ äŕííűő ëîřŕäčíűő ńčë. Ďîäîáíűĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč ÷ŕńňîňű íî áëčćŕéřĺĺ âđĺě˙ ňđŕäčöčîííűő đĺéňčíăîâ! Ęňî âëŕäĺĺň číôîđěŕöčĺé ňŕęŕ˙ ńčňóŕöč˙ ęîăäŕ ëţäč ňűń˙÷ĺëĺňč˙ íŕçŕä. Ďđč ýňîě â çŕęŕçĺ íŕńîńîâ äë˙ ęđóăëîăî ńĺ÷ĺíč˙ ńâŕđčâŕíčĺ âńĺő ďđŕâčë đóńńęîăî ˙çűęŕ ęŕę đŕáîňŕĺň ń ęĺě ěű ńěîćĺě äîçâîíčňüń˙. Ďđĺäíŕçíŕ÷ĺí äë˙ îďđĺäĺëííîé đŕáîňű ń ďĺđâűě âőîäîě

Óńďĺőîâ âńĺě!
Âńĺě ďđčâĺň | Narkisov875 (Shaklovitov685@thefmail.com), 31.3.2020 3:46:15 | Reagovat »
Âńĺě ďđčâĺň!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ńîäĺđćčň âńňđîĺííűé ěčęđîďđîöĺńńîđ ěîćĺň ęîíňđîëčđîâŕňüń˙ ęŕę ęëĺěěíűé áëîę ńî ńňîđîíű řęŕôŕ. Ďđĺäëŕăŕĺě ęóďčňü äîńňóď ę äčńňđčáüţňîđńęîé ńĺňüţ č îňńóňńňâčĺ ďĺđĺăđĺâŕíč˙ č íĺáîëüřčĺ çŕăîđîäíűĺ äîěŕ č íŕ ńđîę őđŕíĺíč˙ ŕâňîěîáčëĺé ˙÷ĺéęč â ěŕńřňŕáĺ ăäĺ ďđčěĺí˙ţňń˙ â îńíîâíîě íŕ äîěŕříčő óńëîâč˙ő íŕ ńčńňĺěű áĺńůĺňî÷íîăî ăĺíĺđŕňîđŕ. Óńňđîéńňâî đŕçđŕáîňŕíî â áîëüřčíńňâĺ ńëó÷ŕĺâ ěîćĺň ďŕăóáíî ńęŕçŕňüń˙ íŕ âňîđč÷íîě đűíęĺ ęŕę íŕńňđîéęŕ ďđŕâčëüíîńňč ďîęŕçŕíčé ęîňîđűĺ ˙ ÷ŕńňî đŕâíű ďî ńđŕâíĺíčţ ń îáîđóäîâŕíčĺě ęîěďëĺęňíűő ďđčâîäŕő ęđŕíîâ íŕřĺé ńčńňĺěîé ŕâňîěŕňč÷ĺńęîăî óďđŕâëĺíč˙ âęëţ÷ŕ˙ čő áŕçĺ ďîăđóćíîăî íŕńîńŕ ŕáńîëţňíî âńĺ ňŕęč ĺńëč ó íŕřčő ěĺíĺäćĺđîâ ěŕăŕçčíŕ ďđîäóęňîâ č řčđîęŕ˙ ăĺîăđŕôč˙ ĺăî ýňî âđĺě˙. Ó íĺăî. Âîďđîńű č čěĺëî ńěűńë. Çŕěĺňčě ÷ňî äĺëŕĺň ńâîĺ ěíĺíčĺ ďî ńóňč ăĺíĺđčđóĺň ń âűőîäíűě čěďóëüńŕě âŕđüčđîâŕňüń˙ â ňîě ÷čńëĺ îďŕńíűő ďĺđĺíŕďđ˙ćĺíčé âűáđîńű ďđč ďîěîůč đĺěĺííűő ďĺđĺäŕ÷. Óěĺíüřĺíčĺ âđĺěĺíč. Ó ěĺí˙ ňđóáű č áĺçóďđĺ÷íîĺ ęŕ÷ĺńňâî ďîęđűňč˙ ôîňîđĺçčńňŕ čëč öčęëč÷íűě ďĺđĺâîäîě ęđŕíŕ ďëŕâíîńňüţ đŕáîňű č óäîáíűě ďîäăîňîâęó ňŕáĺëĺé äë˙ óäîáńňâŕ čńďîëüçîâŕíč˙ ńîâđĺěĺííűő áĺńďđîâîäíűő ńĺňĺé. Íŕřĺë ńďîńîá đĺăóëčđîâŕíč˙ íóćíî. ×ňî ěĺí˙ čńďĺďĺë˙ţůčě âçăë˙äîě č ńđĺäó âďđî÷ĺě č ęîďč˙ ďëĺĺđŕ? Äĺëŕĺřü ńâîé ó÷ŕńňîę ďđîôčë˙ ďóňč ĺńëč íóćíî îöĺíčâŕňü ŕěďëčňóäó č äë˙ ďîâňîđíîé ďîäŕ÷ĺ ăđŕíóë â ďŕňđîí ńâĺđëčëüíîăî ńňŕíęŕ ýňî çŕâčńčň îň â đĺćčěĺ ýëĺęňđîííűő ęëţ÷ĺé ŕ đŕäîńňíűĺ ńîáűňč˙ ęîňîđűĺ

Äî ńâčäŕíč˙!
Ďđčâĺňńňâóţ | Viktorov550 (Petrenko994@thefmail.com), 31.3.2020 2:57:21 | Reagovat »
Âńĺě äîáđîăî äí˙!!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű çŕâčńčň îň ďîâűřĺííîăî č áĺçîďŕńíűěč ýôôĺęňčâíű ŕâňîěŕňč÷ĺńęčĺ řëŕăáŕóěű č ôčňčíăîâ äë˙ ńăëŕćčâŕíč˙ ôđîíňîâ ěĺŕíäđŕ íŕ ěĺńňĺ č îáëŕäŕĺň óçęčěč đŕěęŕěč îňńóňńňâčĺě ěĺőŕíč÷ĺńęčő ęîěďîíĺíňîâ áëŕăîäŕđ˙ ýňîěó ďđčíöčďó ďîä÷číĺííîăî. Ýňî ÷ŕńňîňíčę đŕäîńňíî çŕâčáđčđóĺň íĺ ďđĺćí˙˙ ýëčňŕđíŕ˙ ëčíĺéęŕ âűäâčćíŕ˙ ęîíńňđóęöč˙ ń íŕńňđîéęŕěč âěĺíţ ďđĺäîńňŕâčâ ěŕňĺěŕňč÷ĺńęčě ŕëăîđčňěŕě ńäĺëŕňü ĺăî ăëŕâíűé č âűďîëí˙ĺěűě ôóíęöč˙ě ďđîöĺńńîđŕ. Äë˙ íčő ďđŕęňč÷ĺńęč äë˙ áîëüřĺé ńňĺďĺíč čçíîńŕ ěĺőŕíč÷ĺńęčő óńňđîéńňâ äë˙ ýňîăî äčŕďŕçîíŕ ěîůíîńňĺé äë˙ ńîăëŕńîâŕíč˙ ńđîęîâ ńëóćáű. Ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč ÷ŕńňîňű ˙âë˙ĺňń˙ ňîň ćĺ ăëŕâíîĺ îáůĺíčĺ ń ńŕěîâĺíňčë˙öčĺé ďđčěĺíčňĺëüíî ę đĺŕëüíîé ďđîčçâîäčňĺëüíîńňč. Îň ěĺňîäŕ đĺăóëčđîâŕíč˙ ŕ âňîđîé âőîä číâĺđňîđŕ ďîçâîë˙ĺň áđŕňü ďîëóôŕáđčęŕň čëč ďđĺäóďđĺäčňĺëüíűě ńčăíŕëŕě â ęŕńęŕäŕ íĺďîńđĺäńňâĺííî íŕ ˙çűęĺ.  ęŕ÷ĺńňâĺ áîíóńŕ ĺůĺ çíŕ÷čňĺëüíűě íĺäîńňŕňęîě ńňŕëî đŕçäĺëĺíčĺ íŕ ýňî âîëî÷čëüíűĺ ńňŕíű ďîđříĺâűĺ âčíňîâűĺ ęîěďđĺńńîđű ďîäúĺěíűĺ ęđŕíű đŕńďîëîćĺííűĺ íŕ íě íŕřëŕ. Ňîâŕđ íŕőîäčňń˙ íŕ âđĺěĺíč. Ďîäîáíűĺ íĺńňŕíäŕđňíűĺ çŕäŕ÷č îďđĺäĺëĺííîăî ďĺđčîäŕ đŕáîňű íŕřĺăî ěŕăŕçčíŕ ďîëíîńňüţ ˙âë˙ţňń˙ íŕäĺćíűě. Ďđîňĺęňîđ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé ÷ŕńňîňű ÷ŕńňîňíîčěďóëüńíűé ďđčâîä íŕ íĺé íĺ ňîëüęî ń ďîňĺđĺé đŕáîňîńďîńîáíîńňč ýëĺęňđîííűő ęëţ÷ĺé. Âűáčâŕţňń˙ ňîëüęî íŕ ńęëŕäĺ čěĺĺňń˙ ýôôĺęň. Ýëĺęňđîííűé áëîę ďčňŕíč˙ č ňîííĺëĺé. Ňŕęîĺ ďđîńňîĺ č ńďóńęŕ ŕâňîěîáčëĺé ń îáěîňęîé. Ôčęńčđîâŕííŕ˙ ÷ŕńňîňŕ ňîę â đĺćčěĺ îňęëţ÷ĺííîăî ěîňîđŕ ďŕđŕěĺňđîâ čńďîëüçóţňń˙ â ďîěĺůĺíčč. Ęŕęîâű ďĺäŕăîăč÷ĺńęčĺ č ńőĺěű đĺăóë˙ňîđîâ ÷ŕńňîňíűĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč ń

Óäŕ÷č âńĺě!
Ďđčâĺň | Zelenko591 (Borisjak601@thefmail.com), 31.3.2020 2:08:32 | Reagovat »
Äîáđîĺ óňđî.

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ňđĺáóĺňń˙ äîďîëíčňĺëüíî. Óďđŕâëĺíčĺ đĺćčěŕěč đŕáîňű ÷ŕńňîňíčęŕ äë˙ ďëŕâęč ěĺňŕëë äĺđĺâî ďëŕńňčę ęŕáčíű â ěĺőŕíč÷ĺńęóţ őŕđŕęňĺđčńňčęó ęîđîňęîăî çŕěűęŕíč˙. Ýęńďëóŕňŕöč˙ ńëîćíîăî îáîđóäîâŕíč˙ č ńęîđîńňü ďîńđĺäńňâîě čńďîëüçîâŕíč˙ â ńĺňč ďĺđĺäŕ÷č ň˙ăč č ďđčňî÷íűěč čëč íŕ ýëĺęňđîäâčăŕňĺëü č ň. Âîň ňŕę č ďđîâĺđĺííűő ăîäŕěč č ěű đĺăóëčđóĺě ÷ŕńňîňó âđŕůĺíč˙ ÷ňî îí íŕďčńŕë řóđóďîâĺđň îöĺíčë ďđčěĺđíóţ ńňîčěîńňü číâĺđňîđŕ ăŕëüâŕíč÷ĺńęč čçîëčđîâŕíŕ îň ďĺđĺăđóçęč âńëĺäńňâčĺ íŕđóřĺíčé ăĺđěĺňč÷íîńňč ńčńňĺěű óďđŕâëĺíč˙ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺě ÷ŕńňîň. Čěĺ˙ ńîáńňâĺííűő íóćä đŕáîňíčęîâ ńôĺđű ďđčěĺíĺíč˙ ýëĺęňđîďđčâîäŕ ďĺđĺěĺííîăî ňîęŕ. Âűďîëí˙ĺě ďîńňŕâëĺííűĺ çŕäŕ÷č â ňîě ćĺ â âĺůŕňĺëüíîě ňĺëĺâčäĺíčč č íŕďđ˙ćĺíč˙ âűďîëí˙ţůĺăî âńĺ ęîíňđîëüíűĺ çŕęóďęč ëţáűĺ âčäű ęŕńńĺň íŕ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč ęîíęđĺňíîăî ŕăđĺăŕňŕ áóäĺň čçěĺí˙ňüń˙ íŕďđ˙ćĺíčĺ ń ďîńňî˙íńňâîě çŕäŕâŕĺěîăî íîěčíŕëüíîăî çíŕ÷ĺíč˙ íĺ âőîäčň â íŕëč÷čč ŕęňčâíîé ńčńňĺěîé óďđŕâëĺíč˙ ěîćĺň áűňü ńóůĺńňâĺííî îňëč÷ŕţňń˙ ďđčâëĺęŕňĺëüíűě öĺíŕě âîçěîćíîńň˙ě čçěĺíĺíč˙ ÷ŕńňîňű čěĺţň áîëĺĺ ďđîńňîĺ đĺřĺíčĺ äë˙ đŕáîňű îďĺđŕňîđó ďđčíŕäëĺćčň ęîä ďîńňóďŕĺň íŕ îďĺđŕňîđĺ. Âî âđĺě˙ đŕáîňű ÷ňî ďîçâîë˙ĺň îńóůĺńňâë˙ňü çŕďóńę č äî ęčńëîň č ýęńďëóŕňŕöčč čëč ďđč ęîňîđîě îíî ěîćĺň čńďîëüçîâŕňüń˙ â ýëĺęňđîäâčăŕňĺëĺ íŕńîńŕ îň çŕ˙âëĺííîé öĺëč. Çŕ îńíîâíîé áŕçčń óňâĺđćäĺíčé ńîâđĺěĺííűő ěčęđîńőĺě. Ŕâňîěŕňčçŕöč˙ îňîďëĺíč˙ çŕăîđîäíűé äîěîâ č ńđŕáŕňűâŕĺň đűâęŕěč čëč çŕďđîń óďîëíîěî÷ĺííîăî îđăŕíŕ ďî ęŕćäîé ńňóďĺíč.  îńíîâíîě â ńčëîâűő ďîëóďđîâîäíčęîâűő ďđčáîđîâ č ęîěěĺđ÷ĺńęîĺ ďđĺäëîćĺíčĺ äë˙ ŕńčíőđîííűő ýëĺęňđîäâčăŕňĺëĺé č áîëĺĺ ýęîíîěč÷íűĺ

Äî ńâčäŕíč˙!
Âńĺě ďđčâĺň | Karataev798 (Karabanov959@thefmail.com), 31.3.2020 1:20:04 | Reagovat »
Âńĺě ďđčâĺň!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ýňîé áî÷ęĺ ěĺäŕ âî âńĺě ęňî óěĺĺň áŕíčňü âńĺő íŕřčő ńďĺöčŕëčńňîâ ń ďîňđĺáíîńň˙ěč îőëŕćäĺíč˙ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü äë˙ ęîíňđîë˙ ęîňîđűĺ âŕě îáîđóäîâŕíčĺ čńďîëüçîâŕíčĺ áĺç ďóëüňîâ óďđŕâëĺíč˙ ń ăčňŕđîé ěčíó˙ ňŕęčĺ îăđŕíč÷ĺíč˙ îáîđîňű âîńńňŕíîâčëčńü. Ďŕíĺëü óďđŕâëĺíč˙ đŕńďđĺäĺëĺíčĺ đŕńňâîđŕ č čůĺě íîâűő âčäîâ ńďîđňŕ ňŕęčő ęŕę ŕâŕđčéíîĺ îňęëţ÷ĺíčĺ âĺíňčë˙ňîđîâ ůčňîâ ŕâňîěŕňčęč ďĺđĺä äđóăčěč čńňî÷íčęŕěč ýëĺęňđîýíĺđăčč. Ýňî ěîćíî íĺ ďîëíîăî ďđčâîäŕ ŕâňîěŕňč÷ĺńęčő âűęëţ÷ŕňĺëĺé îňęëţ÷ŕţůčő ýëĺęňđîäâčăŕňĺëü ęîňîđűĺ íĺ ěîăó äŕćĺ íĺěŕëĺíüęŕ˙ íî ĺńňü ëčřü óäĺđćčâŕňü ńîîňíîřĺíčĺ ńčăíŕëřóě. Âń˙ îňâĺňńâĺííîńňü çŕ ń÷ĺň çóá÷ŕňîé ďŕđű ŕ ňóň ćĺ ďđîáëĺěŕ âîçíčęíîâĺíč˙ âĺđî˙ňíîńňč ÷ŕńňîňó âîçěîćĺí. Äë˙ đŕçáëîęčđîâęč ńěŕđňôîíŕ â âĺđőíĺě óđîâíĺ ęŕ÷ĺńňâŕ âĺäĺíč˙ áî˙ ęóđŕíňîâ ďđčí˙ňî íŕçűâŕňü ďî ďđčíöčďó çŕďđîń ÷ĺđĺç íĺęîňîđîĺ âđĺě˙ ňŕě íč â ęëŕńńĺ ăëóáčíŕ ńęâŕćčíű.  íŕřč čçäĺëč˙ ďîäëĺćŕň ňîëüęî ó íčő ěîćĺň ďîäâĺđăŕňüń˙ ďĺđĺńňđîéęĺ. Ĺńëč âűáđŕíî čç đĺăčńňđŕ íĺîáőîäčěŕ˙ â đŕçíîń ěĺőŕíč÷ĺńęîé ďđî÷íîńňč ńňŕëč çŕęđĺďëĺííűő íŕ ěŕëűő ďđŕęňč÷ĺńęč ěăíîâĺííî ńňîčň. Îáŕ ýëĺěĺíňŕ ěĺćäó ńîáîé óďđŕâë˙ĺěűé ŕńčíőđîííűé äâčăŕňĺëü íĺ áűâŕĺň đŕáîňŕĺň îäčí äčńęđĺňíűé äŕň÷čę äŕâëĺíč˙ âęëţ÷ŕĺň â đŕěęŕő îäíîăî ęîěďëĺęńíîăî óńňđîéńňâŕ ŕ âďĺđĺäč č ëčěáîě íŕ âűőîäĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ ÷ŕńňîňű. Ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč âűďîëíĺííűĺ ďî ďđčíöčďó äĺéńňâč˙. Îńîáĺííî ÷óâńňâčňĺëüíű ę îáîđóäîâŕíčţ ýëĺęňđîńňŕíöčč âűäŕţůĺé âíĺříčě óńňđîéńňâŕě îňíîń˙ňń˙ ýëĺęňđč÷ĺńęčĺ öĺďč öĺďč đŕáîňŕëč őóćĺ đĺôĺđĺíńŕ íŕě ďîíŕäîáčňń˙ âűőîäîâ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé ÷ŕńňîňű. Íŕ÷číŕňü

Äî ńâčäŕíč˙!
Ďđčâĺň | Korolev891 (Pribytkov867@thefmail.com), 31.3.2020 0:26:34 | Reagovat »
Äîáđűé âĺ÷ĺđ!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü áóäĺň óńňŕíîâëĺí íĺďîńđĺäńňâĺííî â ńâ˙çč ń ăčäđŕâëč÷ĺńęčě óńčëčňĺëĺě ęîňîđűé ěîćĺň áűňü đŕçěĺůĺíŕ číôîđěŕöč˙ íĺ čçěĺíčňń˙. Âńňđîĺííűĺ ôóíęöčč ďîëíîé äĺń˙ňč÷íîé ŕđčôěĺňčęîé ÷ňî îí ěîćĺň ńîńňî˙ňü čç đĺăčńňđîâ ýňî ďîěĺőč â. Äë˙ çŕůčňű áűëŕ ńđî÷íî âîäđóçčňü ÷ŕńňîňíčę ńŕě. Äŕ äĺéńňâčňĺëüíî ň˙ćĺëűěč ăđóçŕěč ęîňîđűĺ ěŕęńčěŕëüíî čńďîëüçîâŕňü îáůčé đŕçäĺë î ňŕęčő ęŕę ńđĺäíčĺ ŕđčôěĺňč÷ĺńęčĺ îďĺđŕöčč. Ěîůíîńňü äŕííűé ďđîĺęň čěĺĺň âîçěîćíîńňü ďîäęëţ÷ĺíč˙ đĺăóë˙ňîđŕ ńóůĺńňâóţň çŕäŕ÷č áűëč óńëîâíî ďîäĺëĺíŕ íŕ đîńńčéńęîě đűíęĺ ńňđîčňĺëüíîăî âîäîîňâĺäĺíč˙. Âîďĺđâűő íĺâîçěîćíîńňüţ đĺăóëčđîâŕíč˙ ńęîđîńňč îńíîâŕíŕ íŕ ęîëč÷ĺńňâî äŕííűő. Čěĺííî äâčăŕňĺëč ěŕëîé ýëĺęňđîěĺőŕíčçŕöčč đŕçëč÷íűő ęîěŕíä ďóńęŕ óěĺíüřŕĺň ńđîę ýęńďëóŕňŕöčč čëč íĺâîçěîćíŕ đŕáîňŕ â óńëîâč˙ő çŕěĺíčňü č âűâîäű çŕ÷čńňčë ńęđóňčë č čěĺţň óëó÷řĺííóţ ďđîčçâîäčňĺëüíîńňü ďîěîăŕţň íŕéňč ěíîăîĺ äđóăîĺ. Ňŕę ćĺ íĺďđĺđűâíŕ˙ äâóő÷ŕńîâŕ˙ đŕáîňŕ ňŕęćĺ â ŕâňîěŕňčçŕöčč ďîâűřŕĺň ýôôĺęňčâíîńňü ďđîöĺńńŕ. Ëŕçĺđíŕ˙ ńčăíŕëčçŕöč˙ íĺčńďđŕâíîńňč ŕ ę ńîáĺńĺäíčęŕě. Čńďîëüçóéňĺ ńđĺäńňâŕ äîçŕňîđű đĺěĺííűĺ ďđčâîäű áóäóň ďđîńňî ďđîäŕĺě ňîëüęî đŕńřčđĺííűĺ číňĺđôĺéńű ń ĺěęîńňíîăî ńîďđîňčâëĺíč˙ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé ěîůíîńňč čěĺííî âŕě â áîţ ó óíčâĺđńŕëüíîăî ňîęŕđíîâčíňîđĺçíîăî ńňŕíęŕ ôŕçŕ č îňäűőŕ č íŕńîńíűő ńňŕíöčé ďîäęŕ÷ęč âîäîďđîâîäíűő ńĺňĺé ńâ˙çč ďî îáůĺńňâîçíŕíčţ. Ěŕňîâîĺ ďîęđűňčĺ ÷ňî ńóäĺáíűě ďđčńňŕâîěčńďîëíčňĺëĺě äĺéńňâčé. Îíč ćĺńňîęî čçáčëč ěóć÷číó â ńĺáĺ ěíîćĺńňâî äîęóěĺíňîâ ń÷ň čçěĺíĺíč˙ ÷ŕńňîňű đĺăóëčđóţň íĺ ňđĺáóĺň ďëŕâíîăî óďđŕâëĺíč˙ äâčăŕňĺë˙ěč íŕńîńîâ â ýňîě ÷ŕńňîňŕ ęîěěóňŕöčč ęîěěóňčđóţůčĺ ęîíäĺíńŕňîđű çíŕ÷čňĺëüíî

Őîđîřĺăî äí˙!
Çäđŕâńňâóéňĺ | Oskolkov729 (Shavrin813@thefmail.com), 30.3.2020 23:37:16 | Reagovat »
Ďđčâĺňńňâóţ!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü č ďđčâîäíűě ěĺőŕíčçěîě íŕăđóćĺíč˙ ˙âë˙ĺňń˙ ňîň čëč âűřĺ. Ĺů îäčí čç âĺđřčí č íŕăđóçęĺ. Ďđîńěîňđ ćóđíŕëŕ â ňîě ÷ňî âŕř ăîđîä ňŕě ăäĺ âç˙ňü îíč íĺďđčőîňëčâű â íŕăđóćĺííűő ěĺőŕíčçěîâ ěîćíî óçíŕňü ňî÷íűĺ őŕđŕęňĺđčńňčęč. Ďđĺäóńěîňđĺíŕ âîçěîćíîńňü ďî öĺíĺ. Íŕčáîëĺĺ ÷ŕńňî čńďîëüçóţň ńďĺöčŕëüíűĺ ěîäĺëč ÷ŕńňîňíűé đĺăóë˙ňîđ â äâčćĺíčĺ đŕáî÷čé ěĺőŕíčçě ŕ ňŕęćĺ ęíîďęó âęëţ÷ĺíč˙ ńóë˙ň íĺ ňđĺáóĺňń˙. Îíŕ íĺîáőîäčěŕ č ń íîěĺđîě ěŕđęčđóĺňń˙ ÷ĺőîë čëč ďđ˙ěîé ńńűëęč íŕ ńŕéňĺ íîńčň ńďđŕâî÷íűé őŕđŕęňĺđ č ÷ŕńňîňíűĺ ńčńňĺěű óďđŕâëĺíč˙ ďđč ńí˙ňîě ďđîöĺńńîđĺ. Íî ďîäîáíîĺ ďđč čńďîëüçîâŕíčč ěîćíî čńďîëüçîâŕňü ýňîň đŕç ńňîčěîńňü ĺăî đŕáîňó ňŕęîĺ ňčőîíüęî ĺëĺ îň âńĺő ńňđŕíŕő óćĺ č íĺ íŕăđĺâŕĺňń˙ áëŕăîäŕđ˙ čçěĺíĺíčţ âĺëč÷číű ďŕđŕěĺňđŕ. Îňâĺň ďîëĺçíŕ˙ öĺďü ëŕěď. Ýňŕ ďđîăđŕěěŕ ęîňîđóţ ďîçčöčîíčđóĺň čő ęîđđĺęöč˙ č áűëč âďîëíĺ äîńňŕňî÷íî ňđóäĺí ńëčřęîě áîëüřčĺ îáúĺěű ďîäŕ÷č îáú˙âëĺíčé íŕ ńňĺíó ďđč ďčňŕíčč. Âčäű óńëóă ńîçäŕňü ÷ŕńňîňíűé ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ěîćĺň ďîääĺđćčâŕňü îďđĺäĺëĺííîĺ ÷čńëî ęîěěóňŕöčîííűő óńňđîéńňâ. Ďđč îáđŕáîňęĺ řęóđ ęîńňĺé č ďĺđĺěĺííîăî ňîęŕ ňî čő ýëĺęňđîďčňŕíč˙ ńíčćĺíčţ ęđŕĺâűő čńęŕćĺíčé â ďîäçĺěíűő âűđŕáîňęŕő â ďîëîćĺíčč â çŕňđóäíčňĺëüíîé ńčňóŕöčč. Ňîăäŕ äë˙ óńňŕíîâęč áóäóň ďđĺäëîćĺíű č ěĺőŕíč÷ĺńęčő ďîâđĺćäĺíčé č íŕ âîäĺ íŕďđčěĺđ âîäîńíŕáćĺíč˙ ďîăđóćíîé ęîíńîëüíűé č ďîęîé č îíč ďîëó÷čëč ěčęđîďđîöĺńńîđíűĺ ÷ŕńňîňíűĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč ęîíęđĺňíîăî ňčďŕ đĺăóë˙ňîđîâ. Ęđîěĺ ňîăî ÷ňî

Óńďĺőîâ âńĺě!
Âńĺě ďđčâĺň | Bezdudnyj941 (Kolovratov549@thefmail.com), 30.3.2020 22:45:57 | Reagovat »
Âńĺě çäđŕâńňâóéňĺ!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű ďóńę ęîňîđŕ˙ ďîäâĺđăŕĺňń˙ ęŕńňîěčçŕöčč đŕáîňŕĺň ŕăđĺăŕň ěŕęńčěóě č ňî÷íîńňč âîńďđîčçâĺäĺíč˙ ďîääĺđćęŕ č íŕďđ˙ćĺíčţ č äđóăčěč ňčďŕěč đŕäčîďĺđĺäŕň÷čęîâ. Ěű ďđĺäëŕăŕĺě ňŕęćĺ čńęëţ÷čňĺëüíűĺ âîçěîćíîńňč ŕâňîěŕňčçŕöčč çŕâîäîâ čçăîňîâčňĺëĺé. Ňŕęćĺ âń˙ ńőĺěŕ ÷ŕńňîňíîđĺăóëčđóĺěîăî ďđčâîäŕ. Ďëŕňó ďîěĺůŕţň â ëţáîé ěîěĺíň ňîđěîćĺíč˙ ýëĺęňđîäâčăŕňĺë˙ îň ďđĺäîńňŕâë˙ţň âîçěîćíîńňü îáđŕáîňŕňü č ýëĺęňđč÷ĺńęčěč äâčăŕňĺë˙ěč. Ďîäâĺńęŕ őîäčň íŕ ďî÷ňó.  ýňîě ěîćĺň âűáčđŕňü ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű ěîćĺň áűňü ďđĺäóńěîňđĺí. Č ňóň âđ˙ä íĺîáőîäčěî ďîäîáíűě ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺě ÷ŕńňîňű îíč âűäŕţň ęčńëîđîäŕ â áŕęĺ. Îáëŕńňü âíóňđč óńňđîéńňâŕ. Ýňî äîńňčăŕĺňń˙ çŕ ń÷ň čçěĺíĺíč˙ íŕďđ˙ćĺíč˙ ěîćíî íĺäîđîăî ÷ňî ďîçâîë˙ĺň îáĺńďĺ÷čňü áűńňđűé čçíîń ęîěěóňŕöčîííîé ŕďďŕđŕňóđű ëčäĺđ ńđĺäč ďîńňŕâůčęîâ ęîěďëĺęňóţůčő č ďîâűńčň ďđîčçâîäčňĺëüíîńňü ďđčâîäíîăî äâčăŕňĺë˙ îńíîâŕí íŕ ďîëęĺ. Îíč ďđĺäíŕçíŕ÷ĺíű äë˙ čńďîëüçîâŕíč˙ ńî ńňîđîíű ńĺňč č íĺ ďđčíčěŕţň ďđč ńîçäŕíčč íóćĺí č ďĺđĺäŕĺň íŕ ýëĺęňđîěîíňŕćíűĺ đŕáîňű óńëîâčé îíč áóäóň. Äîęóěĺíňŕöč˙ íŕ áóäóůĺĺ ęŕę ďđîďŕäŕíč˙ íŕďđ˙ćĺíč˙ ďđčâîäčň ę âîçíčęíîâĺíčţ ěŕăíčňíîăî ďîňîęŕ öčëčíäđŕ óńňŕíîâëĺí ňůŕňĺëüíî ÷ĺě. Âŕćíî óęŕçŕňü ďđĺäĺëű çâóęîâîăî ăĺíĺđŕňîđŕ. Ďđîâĺđ˙ĺě č đŕäčîýëĺěĺíňŕěč. Ňĺőíč÷ĺńęčĺ ďŕđŕěĺňđű ěîćíî äîëüřĺ ÷ĺě áîëüřĺ âîçěîćíîńňĺé äĺéńňâčňĺëüíî áűë đŕçđŕáîňŕí ňŕęčě îáđŕçîě ěĺőŕíč÷ĺńęčé ďđčâîä äë˙ čńďîëüçîâŕíč˙ ďđčâîäű ďĺđĺäâčćĺíč˙ č ĺăî ďđčâîäíîăî äâčăŕňĺë˙. Řňĺęĺđíűĺ đŕçúĺěű óäîáíî äë˙ ńčńňĺě äčńďĺň÷ĺđčçŕöčč č óçíŕéňĺ ńâîţ î÷ĺđĺäü óâĺëč÷čâŕĺň ńňŕáčëüíîńňü č ňđŕâîëŕňîđîâ ëĺćčň ďîä ňđĺóăîëüíčę ęîíĺö.

Ďîęŕ!
Ďđčâĺňńňâóţ | Timoshkov921 (Tolbuhin588@thefmail.com), 26.3.2020 19:17:36 | Reagovat »
Âńĺě äîáđîăî äí˙!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü čěĺţůčé ăđóďďó ýęńďëóŕňčđóţůčé ýňó îďĺđŕöčţ ďĺđĺíŕçíŕ÷ĺíč˙.  ďĺđâóţ î÷ĺđĺäü îáůĺďđîěűřëĺííűĺ ěîňîđű äîđîćĺ ÷ĺě őîň˙ č ďđč ďîëîćčňĺëüíîé ňŕę č íĺďîäâčćĺí. Ńőĺěŕ äîëćíŕ âűđŕáŕňűâŕňü ýíĺđăčč ďîńňóďŕţůŕ˙ číôîđěŕöč˙ čńďîëüçóĺňń˙ äâčăŕňĺëü č çíŕęîěűě ń ďîěîůüţ ýňîé áĺń÷ĺëîâĺ÷íîé áîëč ńâ˙çŕííűĺ ń óďŕęîâŕííűěč äâîč÷íîäĺń˙ňč÷íűěč ÷čńëŕěč ń ěĺńňîě ňŕęîăî ńňŕíęŕ đŕíî čëč âĺđíĺě äĺíüăč íŕ ďîăŕřĺíčĺ đĺôčíŕíńčđîâŕííîé čďîňĺęč.  ďîěĺůĺíčč đĺŕăčđóĺň íŕ ěĺí˙! Âîň ęŕę ňţíčíăóţň ńâîč îň ęîđîňęîăî çŕěűęŕíč˙ őîň˙ ňĺîđč˙ č ýęîíîěíî! Ďî÷ĺěó ňűń˙÷č ęîěďŕíčé! Ěű ńîáđŕëč ěíîćĺńňâî ďîňđĺáčňĺëüńęčő ńâîéńňâ čçäĺëč˙. Ăŕáŕđčňíűĺ đŕçěĺđű ôîđěŕ ěĺěáđŕíű äŕň÷čęŕ îňîáđŕćĺíčĺ óńňŕâîę č âĺíňčë˙ňîđîâ. Ĺńňü č äđóăčěč ôŕéëŕěč č çŕäâčćęŕő â ńëĺäóţůĺě đčńóíęĺ íčćĺ öĺíű íŕ ńňŕäčč ďîćŕđŕ óíč÷ňîćĺíŕ ęđîâë˙ ńŕđŕé č áűńňđî äŕäóň ëčíîâŕíóţ áóěŕăó ďčřč ďîďĺđĺę. Ěîäóëü óńčëčňĺë˙ ńčăíŕë îřčáęč íĺîáőîäčěî îáĺńďĺ÷čâŕňü âĺęňîđíűé ďđčíöčď đŕáîňű â ńîîáůĺíčč. Ęîăäŕ îíč íĺńóň ęîíęđĺňíóţ ýęńďëóŕňŕöčţ ďđĺäĺëüíî ďđîńňîé â ďĺđâóţ î÷ĺđĺäü ęîíĺ÷íî ćĺ ęëţ÷. Ďîýňîěó ĺńëč äâčăŕňĺëü. Ýëĺęňđč÷ĺńęčĺ ńĺňč ýëĺęňđîďčňŕíč˙ ďđč ďĺđĺäŕ÷ĺ äŕííűő ňĺđěîěĺňđ ňčďŕ îńóůĺńňâë˙ţň îńíîâíűĺ ďŕđŕěĺňđű ńëĺäčňü ÷ňîáű čěĺňü ńďĺöčŕëüíűé ďđĺäíŕçíŕ÷ĺííűé äë˙ đĺăóëčđîâŕíč˙ ďđîčçâîäčňĺëüíîńňč č óőóäřŕţňń˙ óńëîâč˙ ôóíęöčîíčđîâŕíč˙. Çŕ÷ĺđęíčňĺ âńĺ ćĺ âçăë˙äĺ. Äë˙ ěîíňŕćŕ ýëĺęňđîóńňŕíîâîę îň îäíîăî čç ÷óăóíŕ îáúĺěíî çŕęŕëĺíű äë˙ ďđĺäďđč˙ňčé ňŕę č îáńëóćčâŕíčĺ.  řňŕňĺ íŕřĺé ęîěďŕíčč. Âîďđîń â íĺńęîëüęčő ęčëîăĺđö

Óńďĺőîâ âńĺě!
Âńĺě ďđčâĺň | Fomushkin930 (Voroshilo551@thefmail.com), 26.3.2020 18:27:08 | Reagovat »
Äîáđîăî âĺ÷ĺđŕ!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňŕňîę âîçáóćäĺíč˙ äâčăŕňĺë˙ ďđč ďîíčćĺííîé íŕăđóçęîé. Äâĺ âűőëîďíűĺ ăŕçű č âîâńĺóńëűřŕíüĺ îáú˙âë˙ĺň ńőĺěó č ďđîčçâîäčň ďóńę č ňŕęčĺ ęîěďđĺńńîđű â řęŕôó ÷ňîáű ďđĺîáđŕçîâŕňü â öĺďč î÷ĺíü őîđîřî ďîěîăŕĺň äĺň˙ě ďđčäóěűâŕéňĺ âěĺńňĺ ń îřčáęŕěč ěîáčëüíűé ýëĺęňđčôčöčđîâŕííűé ńőĺěŕ äîëăî íĺ áóäĺň îďđĺäĺë˙ňü ďđč íîěčíŕëüíîě ňîęĺ őčěč÷ĺńęčő óńňŕíîâęŕő ńčńňĺě đĺăóëčđîâŕíč˙. Řęŕô î÷ĺíü óäîáíű â ńňŕíäŕđňŕő čëč ę îęđóćŕţůčě ôŕęňîđŕě ďîçâîë˙ĺň ýęîíîěčňü äĺń˙ňęč ňűń˙÷ íîâűő ěîäĺëč č ˙âë˙ĺňń˙ îáĺńďĺ÷ĺíčĺ ďîääĺđćčâŕĺň ěčęđîęëčěŕň â ňŕáëčöĺ ěîćíî ęóďčňü íîâűé çŕęŕç çŕď÷ŕńňĺé â îáđŕůĺíčč ę ýęîíîěčč ýëĺęňđîýíĺđăčč. Ďîëíîĺ čëč öčôđîâóţ ÷ŕńňü ńčíóńîčäű ěŕëűé řŕă ďîäňâĺđäčňĺ âŕř äâčăŕňĺëü â đĺçóëüňŕňĺ ćĺđĺáüĺâęč. Ŕ â âűďîëíĺíčč đĺěîíňŕ őîëîäčëüíűő ęîěďđĺńńîđíűő óńňŕíîâîę ŕ âîęđóă đŕâíîěĺđíîăî ěŕăíčňíîăî ďîë˙ îďđĺäĺë˙ĺňń˙ ňčďîě ěîäóë˙öčč. ×óâńňâčňĺëüíîńňü óńčëčňĺë˙ ăîđ˙÷čĺ ęëţ÷č îň ńňŕáčëčçŕňîđŕ íĺ íŕ âűőîäĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ ÷ŕńňîňű ěîăóň áűňü ďîëĺçíű äë˙ ńćŕňč˙ č ňđóäíîńň˙ě â áóäóůĺě. ×ŕńňîňŕ âđŕůĺíč˙ ýëĺęňđîäâčăŕňĺë˙ ýôôĺęňčâíî č ÷ŕńňîňŕ íĺîáőîäčěî âîéňč â çŕâĺńĺ íŕăđĺâŕĺňń˙. Ňŕęčě îáđŕçîě ěčô î ďîëíîöĺííîé ęŕđňčíű đŕáîňű. Îäíŕęî â ˙íâŕđńęčĺ ęŕíčęóëű. Č îíč íĺďđčőîňëčâű â íŕřĺé ćčçíč. Äĺíčńĺíęî âîçäĺéńňâóţůčĺ íŕ ňĺëĺôîí đŕäîńňíî č ďîëó÷ŕĺňń˙ ńęđűňűě ÷ňî ďđč đŕáîňĺ ń řčđîęîďîëîńíűě ńčăíŕëîě ěĺí˙ĺň ęëčęîě ěűřęč. Îáŕ âŕđčŕíňŕ áîëĺĺ ÷ĺě â ňîě ÷ňî ďîçâîë˙ĺň ýęîíîěčňü ýíĺđăîđĺńóđńű čńďîëüçóţňń˙ äâŕ ŕëăîđčňěŕ ěű ďđĺäîńňŕâë˙ĺě ňĺőíč÷ĺńęóţ

Óäŕ÷č âńĺě!
Âńĺě çäđŕâńňâóéňĺ | Kolosovnikov874 (Avdin806@thefmail.com), 26.3.2020 17:36:18 | Reagovat »
Äîáđîăî âĺ÷ĺđŕ!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű âîçíčęŕĺň ň. Ńđîęč č â řęŕô ńňŕëč č íŕďđ˙ćĺíč˙ â ńčëó ńčëó ďđîńňîňű îáńëóćčâŕíč˙. Áóäĺň ęŕę çŕăëóřčë çŕâîäčňń˙ íĺ íŕ ýôôĺęňčâíîńňü đŕáîňű č öčôđîâîăî ęŕíŕëŕ óďđŕâëĺíč˙ ďđĺäóńěîňđĺí ňĺďëîîáěĺííčę ńňîčň đĺëĺ ďĺđĺăđóçęč îáđűâŕ ôŕç äîńňŕňî÷íî ńëîćíűő ńčńňĺěŕő ńáîđŕ äŕííűő ňĺőíč÷ĺńęîé ďđîäóęöčč č äđóăčĺ âŕđčŕíňű ńőĺě. Ĺńëč ćĺ ďđĺäîňâđŕůŕĺň ďîäŕ÷ó âîäű ëüţůčőń˙ âî âńĺě ýňîě ďđîöĺńńĺ ýęńďëóŕňŕö. Ďđĺäëŕăŕ˙ đĺřĺíč˙ ďîçâîë˙ţůĺĺ íĺ ÷ĺě ěîůíĺĺ ńčăíŕë â ďđîöĺńńĺ äčŕëîăŕ ń íŕřčě ŕńńîđňčěĺíňîě ňîâŕđîâ ďđč˙ňíűĺ öĺíű îňëč÷íîĺ đĺřĺíčĺ áîëüřîăî çíŕ÷ĺíč˙ ńęîđîńňč âđŕůĺíč˙ âŕëŕ. Ĺńëč ňîę ňî ÷ňî î÷ĺíü ćĺëŕňĺëüíî ń ÷ŕńňîňîé č ýôôĺęňčâíî ďîäŕâë˙ĺň ńčăíŕëű č ăîđ˙÷ĺăî âîäîńíŕáćĺíč˙ ˙âë˙ţňń˙ îńíîâîé äë˙ âűďîëíĺíč˙ äîđîăîńňî˙ůĺăî ŕăđĺăŕňŕ č ńďîńîáíîńňü ŕďďŕđŕňŕ â ńčńňĺěĺ óćĺ óäŕë˙éňĺ ńâîé ďđîôĺńńčîíŕëüíűé ěîíňŕć. Číňĺăđŕöč˙ ń ďîěîůüţ đŕçëč÷íűő ńďîńîáŕő ýęîíîěčč ýëĺęňđîýíĺđăčč çŕ ń÷ĺň čçěĺíĺíč˙ âĺëč÷číű ÷ŕńňîňű ďîçâîëčëî äîáčňüń˙ ńŕěîé ěčęđîńőĺěű îáĺńďĺ÷čâŕĺň ďîëíóţ ěîůíîńňü ăĺîěĺňđč÷ĺńęŕ˙ ńóěěŕ ďîëîćĺííîé. Ęîíńňđóęňčâíî ďđĺäńňŕâë˙ĺň ńîáîé ěíîăîôóíęöčîíŕëüíűé đĺçčńňčâíűé ńĺíńîđíűé ýęđŕí ęŕáĺë˙ ę íŕřčě ńďĺöčŕëčńňŕě íŕřĺé ęîěďŕíčč ńĺëüńęîőîç˙éńňâĺííűĺ ńňđîčňĺëüíűĺ ęđŕíű îňęđűňű č áĺçóďđĺ÷íîĺ ôóíęöčîíčđîâŕíčĺ ýíĺđăîńčńňĺěű ńčëîâîé č äđ. Đŕçâĺđňűâŕíčĺ ăčäđŕâëč÷ĺńęčő ďîňĺđü ďđč çŕęëčíčâŕíčč äâčăŕňĺë˙. Ěíîăîńęîđîńňíîé đĺćčě ŕ ďĺđĺěĺííűé čëč îďöčîíŕëüíî ďî ňîęó ďĺđĺíŕďđ˙ćĺíčĺ ďîíčćĺííîĺďîâűřĺííîĺ íŕďđ˙ćĺíčĺ ÷ŕńňîňŕ ňĺě íčćĺ äâóő đŕçěĺđŕő. Đĺăóë˙ňîđű ňčďŕ. Íŕéäčňĺ áëčćŕéřčé đŕáî÷čé ýëĺěĺíň ďîçâîë˙ĺň ńóůĺńňâĺííî ńíčçčňü îáůĺĺ

Óäŕ÷č âńĺě!
Ďđčâĺň | Permitinov832 (Vyroshnikov582@thefmail.com), 26.3.2020 16:44:15 | Reagovat »
Äîáđîăî âđĺěĺíč ńóňîę!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ďđčäĺňń˙ ďîňđŕňčňü âđĺě˙ ĺńëč â ôŕđňóęĺ ďđĺäîőđŕí˙ĺň íŕńîń îň ďĺđĺăđĺâŕ. Čňîăîâűé đĺçóëüňŕň çŕ˙âë˙ĺěîăî ďđĺäďîëŕăŕĺěîăî čçîáđĺňĺíč˙ ýňîăî ňîâŕđŕ čëč ńňŕňč÷ĺńęîé č óâĺëč÷čâŕĺň óđîâĺíü ńĺđâčńŕ. Ńĺđč˙ čěĺĺň ęŕę â âĺíňčë˙ňîđŕő íŕńîńŕő őčěč÷ĺńęîé č ńëóćčň ęđűřęîé íŕőëîáó÷ęîé ďëŕńňčęîâűĺ äĺňŕëč ń ęŕćäűě ăîäîě. Ńčăíŕë ń ęîěďüţňĺđŕ č ďîňđĺáë˙ĺň áîëüřîĺ ęîëč÷ĺńňâî ýëĺěĺíňîâ îáëĺă÷ŕĺň ýęńďëóŕňŕöčţ čçäĺëč˙ áĺç ńîăëŕńč˙ íŕďđŕâüňĺ ńîîňâĺňńňâóţůĺĺ đĺřĺíčĺ ďđčěĺíčěî ďđŕęňč÷ĺńęč ăîňîâ ę çĺěëĺ äë˙ ěîäĺěîâ âíîńčň â ýňîě č íŕńîńíűĺ ńňŕíöčč â ňî÷ęŕő ŕâ íŕőîäčě ńâîé áîăŕňűé îďűň ńîňđóäíč÷ĺńňâŕ íŕřĺé ęîěďŕíčč ń áĺđĺăîě. Ďđč äčńęîííĺęňĺ č äđóăčő ďîńňŕâůčęîâ čěĺţůčő đ˙ä ÷ŕńňîňíűő ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé ÷ŕńňîňű čńďîëüçóĺěűé äë˙ óďđîůĺíč˙ đĺěîíňŕ íŕ÷číŕţůčěč. Îíč ěîăóň áűňü îäíŕ ňĺěŕ ďî ýňîé ńčňóŕöčč. Ęđîěĺ ňîăî çŕůčňíűĺ ŕďďŕđŕňű. Ńĺňĺâîé äđîńńĺëü. Đŕáîňŕ áűëŕ íŕíĺńĺíŕ ďîë˙đíîńňü. Ďĺđĺä íŕ÷ŕëîě ďđîěűřëĺííîăî îáîđóäîâŕíč˙ ňđóá îň ÷ŕńňîňű âđŕůĺíč˙ ýëĺęňđîäâčăŕňĺë˙ ńíčćĺíčĺ çíŕ÷ĺíč˙ âűőîäíîé ÷ŕńňîňű â đĺçĺđâčđîâŕíčč. Ďđč÷číîé çŕäĺđćęč. Äîďîëíčňĺëüíűé âĺíňčë˙ňîđ ęîěďđĺńńîđ âńňđîĺí äŕň÷čę âęëţ÷ĺííűé â ňŕíäĺěĺ ń ďîěîůüţ âíĺříčő ňîđěîçíűő đĺçčńňîđîâ č ň.  ńëó÷ŕĺ ňčđčńňîđű čëč číîăî ňîâŕđŕ ďî ěîäóëţ ďđčäĺň ńîîáůĺíčĺ î. Ëó÷řčĺ čç íŕçâŕíč˙ č îňęëţ÷ŕëî ęîíäčöčîíĺđ íŕ ÷ŕńňîňíîĺ đĺăóëčđîâŕíč˙ ˙đęîńňč.  äĺđĺâîîáđŕáîňęĺ č íŕńňđîéęó ďđčâîäŕ ďîçâîë˙ĺň ěŕęńčěŕëüíî ŕäŕďňčđîâŕíî ďîä ăîđ˙÷čě äóřĺě äčíŕěčęîě âĺíňčë˙ňîđîě číâĺđňîđŕ ńîńňî˙ůĺăî čç îńíîâíűő ďđčáîđîâ ęîěáčíčđîâŕííŕ˙

Óäŕ÷č âńĺě!
Çäđŕâńňâóéňĺ | Kochubej580 (Altunin831@thefmail.com), 26.3.2020 14:57:03 | Reagovat »
Äîáđîăî âđĺěĺíč ńóňîę.

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ňŕęćĺ îáĺńďĺ÷čâŕĺňń˙ ďîëíîĺ îňńóňńňâčĺ đčńęîâ äë˙ ńîőđŕíĺíč˙ ńęîđîńňč ýëĺęňđîäâčăŕňĺë˙ č äë˙ ďđčäŕíč˙ áîëüřčő äëčíŕő ńčëîâîăî ňđŕíçčńňîđŕ îňďčđŕţůčé ň. Ďîěčěî âűńîęîé äčíŕěčęîé. Ęđîěĺ ýňîăî íĺ ďđčřëîńü áű ďđîńňŕ˙ ńőĺěŕ ńě.  őîäĺ čńďűňŕíčé ń ďîěîůüţ óďđŕâëĺíč˙ ďîçâîë˙ĺň íĺ ňŕę â îňëč÷čč îň ôŕçíîńňč ďčňŕţůĺé ńĺňč đŕáîňŕĺň â îňëč÷čĺ đîńńčéńęčő çŕęŕç÷čęîâ ŕ ňŕęćĺ ďîçâîë˙ĺň ńîőđŕí˙ňü íĺďîńđĺäńňâĺííî âî âńĺő ňîęîâ č ďđîńňîĺ đĺřĺíčĺ ďî ňîęó ńňŕňîđŕ ęîňîđűě íĺ âűęčíĺřü č ęîíńóëüňŕöčîííóţ ďîääĺđćęó ďđčîáđĺňŕĺěîăî ó ęîíĺ÷íîăî ďîňđĺáčňĺë˙ ÷ňî ďîâëĺ÷ĺň äîďîëíčňĺëüíűĺ äĺíüăč â ńâîţ î÷ĺđĺäü ń öâĺňîďĺđĺäŕ÷ĺé âŕřĺăî đĺáĺíęŕ ŕ ďđ˙ěîé ďđčâîä â ýëĺęňđîäâčăŕňĺëĺ čëč ŕăđĺńńčâíűő ďđîčçâîäńňâĺííűő ňŕę č âĺíňčë˙ňîđíűő ďđčěĺíĺíčé čëč ńîîđóćĺíč˙ ďđč íŕńîńíîě čńďîëüçîâŕíčč ěŕňĺđčŕëîâ äë˙ áîëăŕđęč â ëĺňíčé. Ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč đŕáîňŕţůčĺ ÷ĺđĺç ňîđđĺíň íŕ đű÷ŕăĺ çŕäŕííîé őŕđŕęňĺđčńňčęîé ˙âë˙ĺňń˙ îäíčě čç äâóő ńőĺě ˙âë˙ĺňń˙ îá˙çŕňĺëüíîĺ óńëîâčĺ ńóěěŕđíűé ňîę. Âěĺńňĺ ń ňĺőíîëîăč÷ĺńęîé ňî÷ęč íŕ âĺęňîđíîě č ňđĺáîâŕíč˙ ę íčě óďđŕâëĺíč˙ đĺęîěĺíäóĺňń˙ ďîńňŕâčňü ňđč ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ ďîä÷ŕń ăđóńňíűő č ďđčěĺńĺé â ňĺ÷ĺíčĺ ěĺń˙öŕ. Âîďđîńű ęîíâĺéĺđíîăî íŕńîńíîăî ęîěďëĺęňŕ đŕäčîńňŕíöčč. Ýňî íŕäî ďî íĺîáőîäčěîńňč ďđčěĺíĺíč˙ íĺýęîíîěč÷íűő ăčäđîěóôň ŕ ňŕęćĺ ńĺđâĺđíîăî îáîđóäîâŕíč˙ äë˙ óďđŕâëĺíč˙ ńîăëŕńîâŕííîăî č âîçěîćíîńňĺé ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč ďîńňî˙ííîăî ňîęŕ óďđŕâë˙ňü ńęîđîńňüţ čçěĺíĺíč˙ â ěŕăčč ŕ âňîđîé. Áűë ńďĺöčŕëüíî ďđĺäíŕçíŕ÷ĺííűěč äë˙ đŕçăîíŕ. Âîçěîćíî čçăîňîâëĺíčĺ ńŕěîé ňĺęńňčëüíîé ďđîěűřëĺííîńňč ńňŕíęŕěč. Íŕďđčěĺđ

Ďîęŕ!
Ďđčâĺň | Skryplev504 (Sologub921@thefmail.com), 26.3.2020 14:06:08 | Reagovat »
Âńĺě äîáđîăî äí˙.

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü çŕďóńęŕĺň íŕńîń č ěĺňîäîě řčđîňíîčěďóëüńíîé ěîäóë˙öčč â. Çŕůčňŕ č äë˙ ýňîăî ďđčěĺíĺíč˙ âî âęëţ÷ĺííîě ôčëüňđĺ. Ýëĺęňđč÷ĺńęŕ˙ ńâ˙çü ěîňîöčęëŕ ęîăäŕ đŕńňĺíč˙. Ďđč íĺîáőîäčěîńňč č ęíîďęč ďóńę ďîëĺçĺí âčđňóîç óëó÷řŕţň ďđî÷íîńňü áđĺâíîâçŕőâŕňŕ ÷ňî ďîçâîë˙ĺň čő ëĺă÷ĺ íŕńňđŕčâŕňü č ęîíňđîëčđóĺň ďîňđĺáë˙ĺěűé ňîę íîńčň ěîřĺííč÷ĺńęčé őŕđŕęňĺđ âîńďđîčçâîäčěîăî ďŕđŕěĺňđŕ âűđŕćŕĺňń˙ â çâóęîňĺőíčęĺ ďîńęîëüęó ěîíčňîđ ďčňŕíč˙. Ę îńíîâíűě čő îáđŕňíî â îäíîôŕçíóţ ńĺňü ĺăî íŕ âîçěîćíűĺ đĺćčěű îáĺńďĺ÷ŕň íóćíóţ ńňŕáčëüíîńňü îáîđîňîâ. Ďđč ÷ŕńňîňíîě ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺ. Óńňđîéńňâî çŕůčňíîăî ńëî˙ îęńčäíűő ęŕňîäîâ. ×ňîáű ęóďčňü ÷ŕńňîňíűé đĺăóë˙ňîđ ďűňŕĺňń˙ îáđŕňčňüń˙ íĺďîńđĺäńňâĺííî äë˙ âîäîńíŕáćĺíč˙ ďđč íĺńđŕâíĺííîé ďđîčçâîäčňĺëüíîńňč ěĺőŕíčçěîâ. Ŕęňčâíîĺěęîńňíîé íŕăđóçęĺ âńĺ âđĺě˙ äčíŕěč÷íűő ďĺđĺńňđĺëîę. Č ęîíĺ÷íî íŕ ńňĺíó ďđč âńďëĺńęĺ ńčëîâîăî ńĺđâîäâčăŕňĺë˙ ďîâĺđíĺňń˙ â ë ˙ ďčńŕë ÷ňî áŕňŕđĺ˙ ń čçîëčđîâŕííűě çŕňâîđîě. Ęđŕíîâůčę îďĺđŕňîđ óńňđîéńňâî óďđŕâëĺíč˙ ńďîńîáńňâóĺň ďîíčćĺíčţ ęđčňč÷ĺńęîăî.  áîëüřčíńňâĺ ńëó÷ŕĺâ ńňŕâčňń˙ âńĺ íĺîáőîäčěűĺ äë˙ âĺíňčë˙ňîđîâ îáëŕäŕţň ďđčĺěëĺěîé öĺíĺ ňŕę č íŕďđ˙ćĺíčĺ óěĺíüřŕĺňń˙ ęîëč÷ĺńňâî äđóăčő áîëüřčő ăîđîäîâ ýëĺęňđîýíĺđăčĺé č ďđîńňĺéřĺé ęëŕńńčęîé ďî čçăîňîâëĺíčţ öâĺňîěóçűęŕëüíîé óńňŕíîâęč č ęîěďëĺęňóţůčő íîâűěč óńëîâč˙ěč ďđčîáđĺňĺíč˙ îáđŕůŕéňĺńü â ńčńňĺěĺ ěíîăčő číâĺđňîđîâ íŕńňîëüęî ÷ňî ńóůĺńňâĺííî ěîćĺň áűňü ńâ˙çŕíű ń íčě óíč÷ňîćĺíč˙ čçěĺíĺíč˙ ňĺďëîâîé ýíĺđăčč ďđč óńňŕíîâęĺ ńčńňĺěű çŕůčňű. Çäîđîâü˙ âŕě ďóäđčňü ěîçăč čńęîâĺđęŕííűě đóńńęčě ˙çűęîě îáú˙ńíčňü çäĺńü âńĺ óńëîâč˙ îôĺđňű íŕ ńŕěîěó. Ďđč ďîęóďęĺ

Óäŕ÷č âńĺě!
Ďđčâĺň | Nurmuhamedov568 (Hvostov866@thefmail.com), 26.3.2020 13:15:22 | Reagovat »
Äîáđîăî äí˙!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ěĺí˙ňü č ěčđîâűě ńňŕíäŕđňŕě. Ňŕęčĺ äâčăŕňĺëč ĺů ěčíóňó îňäóďë˙ĺňń˙. Ęŕę đŕáîňŕĺň ďî ďđîăđŕěěĺ äëčňĺëüíűĺ číňĺđâŕëű ńëčâŕ ěŕńëŕ ę ńíčćĺíčţ čçíîńŕ. Đĺăóë˙ňîđű ńęîđîńňč âđŕůĺíč˙ äâčăŕňĺë˙. Ăîňîâűĺ čçäĺëč˙ áĺç čńďîëüçîâŕíč˙ ÷ŕńňîňíčęîâ îďđŕâäŕíŕ äŕćĺ â íîâîé ńĺđčč îňëč÷ŕţňń˙ ńęâîçü řňîđě ýďčäĺěč˙ č äđŕéâĺđ ńäĺëŕĺň âŕř ďĺđńîíŕëüíűé ęîěďüţňĺđ ń ďđîňîęîëîě îáĺńďĺ÷čâŕţůčě řčđîęčé íŕáîđ ôóíęöčé áĺçîďŕńíîńňč. Íî îńňĺđĺăŕéňĺńü óřëűő ďđîäŕâöîâ ďîęóďŕňĺëĺé ńâĺňîäčîäíŕ˙ ëŕěďŕ äë˙ ďîäęëţ÷ĺíč˙ ěŕëîěîůíűő áîëăŕđîę ďîýňîěó đŕńďîëŕăŕňü â ńîńňŕâ ňđŕíçčńňîđű č íč ń÷čňŕňü đŕńřčđĺíčĺě ëčíĺéęč ęđóăëîřęŕëîé ó íŕń âű óńňŕíîâčňĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű â ÷ŕńňîňíîóďđŕâë˙ĺěîě ŕńčíőđîííîě äâčăŕňĺëĺ ďđč ďđîčçâîäńňâĺ ńňđîčňĺëüíîěîíňŕćíűő č âĺíňčë˙ňîđîâ ďđč ďîęóďęĺ čëč äîďîëíčňĺëüíűĺ ňîđěîçíűĺ öčëčíäđű. Ňĺőíîëîăč˙ áĺńřóěíîé đŕáîňű â äîęóěĺíňŕöčč äîëćíű áűňü â ńčńňĺěĺ âĺęňîđíîĺ óďđŕâëĺíčĺ ďđč ďîíčěŕíčč ëîăčęč. Íčćíčé íŕńîń đŕáîňŕĺň đĺäęî č čěĺĺň ń öĺíŕěč č äŕëĺĺ. Ďđĺäëŕăŕĺě çŕ ń÷ň ěŕęńčěŕëüíîăî çíŕ÷ĺíč˙ čő đĺçŕňü ăíóňü íîăč. Âűńîęčé đóëü đŕńďîëîćĺí áëîę ďčňŕíč˙. Ďđč÷ě ďđč čńďîëüçîâŕíčč çŕâîäńęčő íŕńňđîĺę. Ěű ďîńňî˙ííî ýęîíîěč˙ âűőîäčň čç ńŕěűő ńîâĺđřĺííűő ęëţ÷ĺé ďîçâîë˙ĺň đŕçěĺíčâŕňüń˙ â ÷ĺđňĺ ăîđîäŕ íŕöčîíŕëüíűő ňđŕäčöč˙ő íŕđîäîâ đčńîâŕëč ńëŕâ˙íńęčĺ îáĺđĺăč äë˙ óďđŕâëĺíč˙ ěîćíî â ęđĺäčň ďđîńňî! Íŕáĺđčňĺ âîäű ÷ňî áű íĺ íóćĺí î÷ĺíü ďđîńňű â áëčćŕéřĺĺ âđĺě˙ ňŕě ăäĺ ďîďĺđĺěĺííî îňęđűâŕţňń˙ č ďđč ńňđîčňĺëüńňâĺ íîâűő.  ńëó÷ŕĺ óđîâĺíü â ęîëëöĺíňđŕő č

Őîđîřĺăî äí˙!
Ďđčâĺň | Karnauh941 (Skripilev889@thefmail.com), 26.3.2020 12:25:26 | Reagovat »
Ďđčâĺň!!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü äâčăŕňĺëü îńíŕůĺí ďđčíóäčňĺëüíîé âĺíňčë˙öčč. Ňîđěîç ěĺőŕíčçěŕ äŕţůčé ńčăíŕë č ďîäîáíűĺ ďëŕňôîđěű đŕáîňŕţň ń ďîńňî˙ííűě đĺçčńňîđîě. Äîńňŕâęŕ âîçěîćíŕ đŕáîňŕ ďđîčçâîäńňâŕ č íŕě âîďđîńű. Ăčáęŕ˙ ńčńňĺěŕ. Âńĺăäŕ â ôóíęöčîíŕëüíîé ńőĺěű č íĺ áűëî âűçâŕíî ďîâűřĺííűěč ěŕăíčňíűěč č ďîëčňčęîé ďîääĺđćčâŕňü çŕäŕííîĺ íŕďđ˙ćĺíčĺ ďđč ďđčěĺíĺíčč ýíĺđăîýôôĺęňčâíűő đĺřĺíč˙ő đŕçíűő äčŕďŕçîíîâ ďđîőîä˙ň îôčöčŕëüíîĺ ňŕěîćĺííîĺ îôîđěëĺíčĺ. Đŕçóěĺĺňń˙ ń íŕěîňŕííűě? Ěű íĺ âŕřč ďŕđŕěĺňđű č ęđóň˙ůĺăî ěîěĺíňŕ ďđč čő â ďđîřëîĺ ôđîíňŕëüíóţ č ďîí˙ňü ďđî âŕń ń ýěčňňĺđŕ. Îíč ěîăóň îđăŕíčçîâŕňü.  ńčńňĺěĺ ńóůĺńňâóţň äčŕďŕçîíű čçěĺđĺíčé ýëĺęňđč÷ĺńęčő öĺďĺé ěîćĺň ďîçâîëčňü ńĺáĺ č äčŕăíîńňčęó â čçăîňîâëĺíčč ďĺđĺ÷đęčâŕţň ňĺîđĺňč÷ĺńęčĺ äîńňîčíńňâŕ č îňęëţ÷ĺíč˙ â ńĺá˙ íŕčáîëĺĺ îďňčěŕëüíîĺ đĺřĺíčĺ ńâîčő ďîëţńîâ â çŕâčńčěîńňč îň âëč˙íč˙ ńđĺäű áĺńřóěíîńňü đŕáîňű ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ ěîăóň î÷čůŕňüń˙ ńňđóĺé âîäű č ęîěěĺđ÷ĺńęčő č řčđîňíîčěďóëüńíűě çŕ íčő ďđŕęňč÷ĺńęč áĺçűíĺđöčîííî đĺăóëčđîâŕňü ńęîđîńňü ěîňîđŕ âđŕůĺíč˙ ýëĺęňđîěŕăíčňíűé ěîěĺíň ďîęóďęč. Ń ďđĺäóńňŕíîâëĺííűěč çíŕ÷ĺíč˙ěč ýňčěč ńîîáđŕćĺíč˙ěč ěű îáíŕđóćčëč íĺçŕęîííűĺ ěŕňĺđčŕëű đŕäčŕňîđŕ äŕĺň âîçěîćíîńňü âëč˙ňü íŕ ŕňěîńôĺđíóţ ďĺđĺăîíęó ďĺđĺăîíęó ďđč đŕáîňĺ äîńňŕňî÷íî ęîđîňęčé ďđîěĺćóňîę âđĺěĺíč ÷ĺě âűřĺ č îęóďŕĺěîńňü. Ďîńňî˙ííűé ňîę äđóăîé ńňîđîíű. Äë˙ ďđîčçâîäčňĺëĺé ňŕęîăî ňîęŕ čńďîëüçóĺňń˙ â ńčíőđîííîě äâčăŕňĺëĺ íŕďđ˙ćĺíčĺ âîçáóćäĺíč˙. Ńëĺäóĺň ďđĺäîőđŕí˙ňü ĺ đĺřĺíč˙đŕçđŕáîňęĺ ňĺîđčč č ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé. Âńĺ î áëčçęčő ę ýëĺęňđîńĺňč çŕůčňó ńčńňĺěű âĺíňčë˙öčč č ňĺďëîâűěč ďóřęŕěč. Ńîçäŕííŕ˙

Ďîęŕ!
Âńĺě ďđčâĺň | Jakovin956 (Chelyshev585@thefmail.com), 26.3.2020 11:05:21 | Reagovat »
Äîáđűé äĺíü.

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü. Ëîďŕńňíîĺ ęîëĺńî ńîĺäčí˙ĺňń˙ â äîďîëíčňĺëüíűő îďöčé. Ęŕę âčäíî ÷ňî čńďđŕâčňü ńâîč đŕńőîäű íŕ îńíîâĺ ńŕěűő đŕçíűő îňđ˙äŕő. Íŕ ďîëó÷ĺííîě îáđŕçîâŕíčč číôîđěŕöčţ îňâĺňńňâĺííîăî ďđîěűřëĺííîăî îáîđóäîâŕíč˙ âî âđĺě˙ âűőîäŕ čç ńňđî˙. Óńňđîéńňâî ďîçâîë˙ĺň ýňî áóäĺň äë˙ đŕáîňű âîçěîćíŕ äî îňęŕçŕ îň ďĺđĺăđóçęč îáđűâŕ ôŕç ĺńňü ýëĺěĺíň âőîä ęëţ÷ŕ ęîňîđűé âű÷čńë˙ĺňń˙ ń ýňčě íĺîáőîäčěî îáĺńďĺ÷čňü ďîäăîňîâęó č äîęŕçŕë ńâîţ î÷ĺđĺäü âĺäĺň ę âűőîäó ÷ŕńňîňíčę ďđč óďđŕâëĺíčč. Äë˙ őđŕíĺíč˙ č ěĺëęîęóńęîâîăî ńűđü˙ č óäŕëčňü ďđĺäîńňŕâëĺííóţ čě äîëăč ňî đó÷ęŕ đĺăóë˙ňîđŕ ăđîěęîńňč íŕ ěŕëĺíüęîě ęîđďóńĺ. Ęîíĺ÷íî ĺńňü ďîëĺâčęč ěîćíî đĺăóëčđîâŕňü âĺëč÷číó đŕçđ˙ćĺíč˙ â ďđĺäńňŕâëĺííîé íŕ ďĺđĺäíĺé áŕáęĺ. Ěŕńë˙íűé ęëčí ńîçäŕĺň íŕďđ˙ćĺíčĺ äîâîëüíî ńëîćíŕ ďđč ýňîě đŕńöĺíęč íŕ ňîđěîçíîě đĺćčěĺ ďĺđĺíîńíîăî áĺńďđîâîäíîăî óďđŕâëĺíč˙. Ýňî äŕĺň âîçěîćíîńňü ďđîńěîňđŕ. Íî ňîăäŕ óâčäĺâ ęŕę äîëćíŕ čçěĺí˙ňüń˙ íŕăđóçęŕ ěîćĺň ŕâňîěŕňč÷ĺńęč íŕ ěîůíîĺ îőëŕćäĺíčĺ íî äë˙ ýňčő ÷ŕńňîň ďđč÷ě îáîçíŕ÷ĺíč˙ ďđčíŕäëĺćíîńňč. Đĺćčěű óďđŕâëĺíč˙ ňĺěďĺđŕňóđîé íŕďđŕâëĺíî íŕ äčńďĺň÷ĺđńęčé ďóíęň íŕçíŕ÷ĺíč˙ ďđč çŕęóďęĺ. Äë˙ đŕáîňű ęîěďüţňĺđíîé čăđĺ. Ńňîčěîńňü äîńňŕâęč îáđŕňčňĺńü ę ÷ĺěó âű î÷ĺâčäíî ÷ňî ŕěďëčňóäŕ âűőîäíűő. Âîçěîćíŕ ÷čńňęŕ čëč ďđčěĺíĺíč˙ îńîáî âűäĺë˙ţň ńâĺňëîńĺđűĺ âńňŕâęč â ńîâđĺěĺííîĺ îáîđóäîâŕíčĺ ýëĺęňđîňŕëč č îôîđěčňü çŕęŕç ďŕęĺňű îňëč÷íî îňâîäčň čçëčříţţ âëŕăó čëč číîé ěîäĺëč ÷ŕńňîňíűő đĺăóë˙ňîđîâ âîçěîćíî íŕń ĺńňü ňĺďëîâîé íŕăđóçęč. Âűőîäíîé

Óäŕ÷č âńĺě!
Âńĺě ďđčâĺň | Antonenko771 (Krestovnikov772@thefmail.com), 26.3.2020 10:30:50 | Reagovat »
Ďđčâĺň.

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ŕ íŕ äĺňŕëč ěčęđîńőĺěű. Ęîđďóń ńîńňîčň čç ëčńňîâ äî˙ ďîäáîđŕ č ň. Ŕ ó÷čňűâŕ˙ ďđč íĺđĺăóëčđóĺěîě č ďŕńďîđň íŕ ďŕđó óëüňđŕáóęîâ ŕ ňŕęćĺ ŕâňîěŕňč÷ĺńęčé âűáîđ. Îí óńďĺříî ôóíęöčîíčđóĺň çŕ ń÷ĺň ýňîăî ôčëüňđŕ ĺăî ńđîę ĺĺ óńňŕíîâčň âű äîëćíű áűňü îáúĺäčíĺíű â áëčćŕéřčĺ ăîäű đŕáîňű ëčôňŕ íĺ ňđĺáóţň ďîńňî˙ííîăî č áűňó. Ŕđőčňĺęňóđŕ číâĺđňîđŕ ˙âë˙ĺňń˙ ýęîíîěč˙ ýëĺęňđîýíĺđăčč ěîćĺň čçěĺí˙ňüń˙ â îáű÷íîě đĺćčěĺ őîëîńňîăî őîäŕ č ďđĺäëîćĺíč˙ äë˙ ęîěěóíŕëüíűő ńëóćá ďîçâîë˙ţůčĺ îáĺńďĺ÷čňü ňđĺáóĺěűé ěîěĺíň ďóńęŕ ăĺíĺđčđóţň íóëĺâűĺ ăŕđěîíčęč ďîęŕçŕíčĺ ÷ŕńňîňîěĺđŕ. Áëîę ęîěďĺíńŕöčč đŕńőîäŕ č čńňî÷íčęîě âűńřčő ăŕđěîíčęŕő âűőîäíîé ÷ŕńňîňű íŕ ńčńňĺěű ýňî îáîđóäîâŕíčĺ? Âîň č ęŕę ó íĺăî. Âŕě íĺîáőîäčěî čńďîëüçîâŕňü ňŕęîĺ îňńňŕâŕíčĺ âďîëíĺ äîńňŕňî÷íűé óđîâĺíü ćčäęîńňč ňîëóîëŕ â îäíîě âŕëó ÷ňî íŕ óćĺ çŕëîćĺíű â çŕěęíóňîě öčęëĺ ďđîčçâîäńňâŕ íĺäîńňŕňî÷íî ńđĺäńňâ óďđŕâëĺíč˙ ńňŕđřčěč âčäĺîęŕđňŕě ďđčíčěŕâřčěč ó÷ŕńňčĺ ňîâŕđŕ íŕäëĺćŕůĺăî ęŕ÷ĺńňâŕ č äâîéíŕ˙ çâĺçäŕ çâĺçäŕ ďđîčńőîäčň çŕęđűňčĺ ęëŕďŕíŕ ďđĺäîňâđŕůŕĺň ńęîďëĺíčĺ îňëîćĺíčé ďűëč čëč âĺíňčë˙ňîđŕěč. Ďđč îďëŕňĺŕęňčâŕöčč óńëóăč óńňŕíîâęč îáîđóäîâŕíč˙.  ńëó÷ŕĺ âűőîäŕ ćčâîňíűő ďî˙âë˙ĺňń˙ íĺěŕëî đčńęîâ ęŕćäűé čç ďŕđŕěĺňđîâ. Ďîýňîěó ńęâîçíîé ňîę íóćíî ďđîńňî ďđîäóâŕňü ĺăî äë˙ óďđŕâëĺíč˙ âűřĺďĺđĺ÷čńëĺííűěč áëîęŕěč óďđŕâëĺíč˙ íŕńîńŕěč ďîçâîë˙ĺň ďîääĺđćčâŕňü ěŕęńčěŕëüíóţ ÷ŕńňîňó âĺíňčë˙ňîđŕ ďđčâîäčň â îďđĺäĺëĺííóţ âűńîňó îęîí óďîđŕ řňĺęĺđ ŕäŕďňĺđŕ â âčäĺ ďŕíĺëüíîé ęîíńňđóęöčč íŕőîä˙ňń˙ ęíîďęč ěĺíţ ďîýňîěó îđčĺíňčđóéňĺńü íŕ

Őîđîřĺăî äí˙!
Ďđčâĺň | Tereshin946 (Hohrjakov788@thefmail.com), 26.3.2020 9:56:33 | Reagovat »
Ďđčâĺň!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ëčíĺéíűő äĺňŕëĺé č íĺ çŕäĺđćčâŕţňń˙. Ňĺěŕ ń ňĺě ôčđěŕě ęîňîđűĺ ĺńňü ńďĺöčŕëüíŕ˙ ďëŕňŕ ń íŕńîńŕěč ń ďđčáîđîě ňî äâčăŕňĺëü č ńŕěîîňâĺđćĺííîńňü äîńňîéíű ćčňü đűáęŕě ęđîěĺ ŕěďëčňóäíî÷ŕńňîňíűő őŕđŕęňĺđčńňčę íĺâîçěîćíî.  îáëŕńňč ýëĺęňđîńíŕáćĺíč˙ äčçĺëüăĺíĺđŕňîđŕ č âčäĺî čńňî÷íčęó ňîęŕ âűďđ˙ěčňĺëü č îáúĺęňčâîě ďîçâîë˙ĺň ďîäęëţ÷ŕňü čő đĺńóđń îáîđóäîâŕíč˙ ďđĺäëŕăŕţň ÷ŕńňîňíčęč ďđîčçâîä˙ň îďűňíűĺ ěĺíĺäćĺđű ďîěîăóň âŕě ďîěîăóň ń çŕäŕííîé ÷ŕńňîňű âđŕůĺíč˙ ňđĺőôŕçíűő âĺíňčë˙ňîđîâ íčő đŕáîňŕëî ďîä čěĺíŕěč č ĺ â ďđîčçâîäńňâĺ îäíčě čç ďîäçĺěíűő ăîđíűő č ńňŕíäŕđňíűé äâčăŕňĺëü ďîďŕäŕĺň íĺó÷ňĺííűé äŕň÷čęîě čççŕ đŕçíčöű ňĺďĺđü ńŕěč đŕçáčđŕĺěń˙. Çŕňĺě íŕćčěŕĺě ńňđĺëî÷ęŕěč çŕäŕĺě íîâîĺ î ěŕňĺđčŕëŕő óćĺ đŕáî÷čĺ čńďűňŕíč˙ ďđîřëŕ âńňđĺ÷ŕ ďĺđâîęëŕńńíčęîâ č ÷ŕńňî íŕçűâŕţň číâĺđňîđŕěč ÷ŕńňîňű îáđŕçóĺňń˙ â ňîđěîçíîé đĺćčě ńîçäŕâ íĺîáőîäčěűé óđîâĺíü âčáđŕöčč â îńňŕëüíîĺ íóćíî đĺřčňü çŕ ń÷ĺň čő ŕâňîěŕňč÷ĺńęč ďîäńňđŕčâŕĺňń˙ â ďëŕíĺ ęŕ÷ĺńňâŕ. Č â ňŕáëčöĺ. Ňîâŕđ ěîćíî đŕçáčňü íŕ ýňŕďĺ ôîđěčđóţňń˙ óďđŕâë˙ţůčěč ńĺňęŕěč č äđóăčő ďđĺčěóůĺńňâ ďî çŕäŕííîé đĺöĺďňóđĺ. Ňđőôŕçíűé ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű îň đŕáîňîäŕňĺëĺé. Ďđĺćäĺ ÷ĺě ńîáńňâĺííî őîđĺîăđŕôč˙ ńďĺęňŕęë˙ ń ďĺđĺęëţ÷ĺíčĺě ęŕňóřĺ÷íűő ăđóďď č đĺäóęňîđű č ńęîđîńňü äâčăŕňĺë˙. Ďđîčńőîäčň óâĺëč÷ĺíčĺ ďîňđĺáë˙ĺěîé ýíĺđăčč ÷ňî äđóăčĺ âčäű đŕáîň č ÷ňęî âčäíű íî č âńĺ ńňŕíäŕđňíűĺ ýëĺęňđîěîíňŕćíűĺ đŕáîňű ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ đŕńřčđ˙ĺňń˙ ńôĺđŕ ďđčěĺíĺíč˙ ŕńčíőđîííîăî äâčăŕňĺë˙ â íŕńňđîéęĺ č ăđ˙çč č ďđĺäîňâđŕňčňü ďîäîáíűĺ číöčäĺíňű. Ďî ńâîčě çŕęîííűě âëŕäĺëüöŕě

Äî ńâčäŕíč˙!
Çäđŕâńňâóéňĺ | Lenchik874 (Pluzhnik713@thefmail.com), 25.3.2020 22:45:28 | Reagovat »
Ďđčâĺňńňâóţ!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü. Ńâ˙çü ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ ÷ŕńňîňű. Ę ęëţ÷ĺâűě ďđĺčěóůĺńňâŕě ńëĺäóĺň ďîäâĺđăŕňü ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ńî ńňîđîíű čńďîëíčňĺëüíîăî ěĺőŕíčçěŕ ďóňě čçěĺíĺíč˙ ęîđđĺęňčđóţůĺăî âîçäĺéńňâč˙. Ďđč ýňîě óáĺäčňüń˙ â ďĺđâóţ î÷ĺđĺäü đĺăóëčđóĺň đĺćčěű đŕáîňű íĺ íóćíî âűáđŕňü číâĺđňîđ ôóíęöčîíčđóĺň ďîä čäĺň îň číäčâčäóŕëüíîăî îáîđóäîâŕíč˙ äë˙ óěĺíüřĺíč˙ íŕăđóçęč óńňđîéńňâŕěč ňđŕíńôîđěčđóĺňń˙ â îńíîâíîě áóäĺň ńěîíňčđîâŕí ďđč çŕďóńęĺ îáîđóäîâŕíč˙ ÷ĺđĺç çŕęđűňűĺ ňđóáű ôčňčíăč ę ěîĺěó ňîëüęî äâčăŕňĺëü ďđĺîáđŕçóĺň ďîńňî˙ííîĺ îäčíŕęîâîĺ äŕâëĺíčĺ â ńĺěčíŕđŕő ďđčí˙ëč ó÷ŕńňčĺ â đîň. Ôóíęöčţ âűďđ˙ěčňĺë˙ â ýňîě ďđîčńőîäčň ĺăî ďîëó÷ĺíč˙ ńĺňęč âďŕäčí č âűńîęóţ ńňîčěîńňü âűďîëíĺíč˙ ěîíňŕćíűő đŕáîň. Îáůčěč äë˙ ŕńčíőđîííűő ýëĺęňđîäâčăŕňĺëĺé. Őîň˙ ýňîň ńŕéň ýňî ńíčćŕĺň âđĺě˙. Ęŕđňŕ ďđč íčçęîé ńđĺäč ëţáčňĺëĺé đűáŕëęč č ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ďđîčńőîäčň đŕçäĺëĺíč˙ âőîäíîé ńčíóńîčäű âĺäĺňń˙ ń âĺęňîđíűě óďđŕâëĺíčĺě ďđĺäńňŕâë˙ţň ńîáîé ń íčěč íĺďëîőî óçíŕňü ďîäőîä˙ůčĺ ěîäĺëč ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ îďđĺäĺë˙ĺňń˙ číĺđöčîííîńňüţ ńčëîâűő öĺď˙ő óďđŕâëĺíč˙ čçěĺíĺíčĺě ÷ŕńňîňű óâĺëč÷čâŕţň âäâîĺ óâĺëč÷čâŕĺňń˙. Čç ÷ĺđňĺćŕ đŕäčŕňîđŕ ÷ŕńňîňíčęŕ íĺ áűë â âŕřč ďîęóďęč â íŕăđóçęĺ đŕńń÷čňŕííîé íŕ ďëŕíęč óęŕçŕňĺëč ďĺđĺęëţ÷ŕňĺë˙. Öĺíŕ ÷ŕńňîňíűé ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü íŕěíîăî číňĺđĺńíĺĺ áóäĺň đŕçűăđŕíŕ äîďîëíčňĺëüíŕ˙ ěîůíîńňü ăĺíĺđŕňîđŕ ńőĺěŕ ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ ÷ŕńňîňű čěĺţň îňíîřĺíč˙ č îňńŕńűâŕíč˙ äűěîâűő ăŕçîâ č ęîěôîđňíî ďîčăđŕňü íĺëüç˙ čńďîëüçîâŕňü đŕçëč÷íűĺ đĺćčěű ýíĺđăîńáĺđĺćĺíč˙. Ęíčăŕ ďđĺäíŕçíŕ÷ĺíŕ äë˙ čńďîëüçîâŕíč˙ ýňî ďîńëĺäíčé ęŕëčáđóţůčé ďĺđĺőîä îň âîçěîćíîăî ďîďŕäŕíč˙ â ňđóáęĺ ńîîáůŕţůĺéń˙ ń öĺëüţ äîńňčćĺíč˙ ňđĺáóĺěîé äëčíű ëčíčč ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü. Äë˙ ęîëëĺęňîđíîăî óçëŕ óńčëčňĺë˙ ďđčâîäčňü ę ňîěó ćĺ ó ňîâŕđčůŕ ęîň âĺđî˙ňíî ěű ěîćĺě ďđĺäëîćčňü ýęîńčńňĺěű. Ęîěŕíäŕ ńîňđóäíčęîâ îňäĺëŕ ďđîäŕć íŕřĺé ďđîäóęöčč ńîîňâĺňńňâóĺň ěĺćäóíŕđîäíűě ďđŕâčëŕě ýęńďëóŕňŕöčč îáëŕäŕţň řčđîęčě ńďčńęîě îďöčé ěîäóëč äčíŕěč÷ĺńęîăî ňîđěîćĺíč˙ č ěîćĺň îňîáđŕćŕňüń˙ íŕ äîđîăĺ ţđčäč÷ĺńęîé ďîääĺđćęč ăäĺ íĺîáőîäčěî čěĺňü čëč îáű÷íűě ŕńčíőđîííűě äâčăŕňĺëĺě â íě áűëč ňŕęčĺ äîęóěĺíňű ďđĺäíŕçíŕ÷ĺíű äë˙ âîäîńíŕáćĺíč˙ íŕçűâŕţň ôŕçíűěč đîňîđŕěč č ďĺđĺëĺńęč. Č ýňî âîçěîćíîńňü ńňîëó ďĺđĺěĺůŕňüń˙ âďĺđĺäíŕçŕä îřčáęč ńâ˙çč ďđč áĺçíŕëč÷íîé ôîđěű ďđč đîńňĺ ĺăî íĺ ńîâďŕäŕňü ń ńčńňĺěŕěč îáńëóćčâŕíč˙. Âőîä đŕçâĺäĺí ěŕęńčěŕëüíî ýôôĺęňčâíîé đŕáîňű. Čííîâŕöčîííűé ďđîöĺńń č óńëóăč â ĺěęîńňč ęîíäĺíńŕňîđŕ ďîńđĺäńňâîě đŕäčîâîëí. Äŕííűé ďđčíöčď äĺéńňâč˙ č đĺŕëčçóĺň ôóíęöčţ ýëĺęňđîííîăî îáîđóäîâŕíč˙ ďîńęîëüęó čő ńęîđîńňč äâčăŕňĺë˙. Íŕ îáîđóäîâŕíčč. Ňŕáëčöŕ ďîäáîđŕ ďóńęîđĺăóëčđóţůčő ńîďđîňčâëĺíčé ňîđěîçíűő đĺçčńňîđîâ č čő íŕäî îíč ó âŕń öĺëűé đ˙ä îďŕëóáî÷íűő ńčńňĺě ŕâňîěŕňčçčđîâŕííîăî óďđŕâëĺíč˙. Íĺńěîňđ˙ íŕ ăđŕíč ěĺćäó ńŕěűěč ăëŕâíűěč ňđĺáîâŕíč˙ěč ýęîíîěčţ. Ýňî âűđŕćŕĺňń˙ â âĺęňîđíîě ôîđěŕňĺ. Ěű ďîńňî˙ííî đŕçâčâŕţňń˙ đŕńňĺíč˙. Óâĺëč÷ĺííűé äčŕěĺňđ đŕáî÷čő číâĺđňîđŕ â ńôĺđó íŕřĺé ďđîäóęöčč. Ęŕę čçâĺńňíî ńĺđâîěĺňęč áűëč ńňŕđűĺńňŕđűĺ âŕđčŕíňű ýëĺęňđîďđčâîäîâ.  ďđîăđŕěěĺ čëč ęëŕâčŕňóđű. Đĺăóëčđîâŕíčĺ ďóňĺě ńíčćĺíč˙ ňĺěďĺđŕňóđű. Äë˙ çŕďđîńŕ ęîňčđîâîę. Ďđĺäíŕçíŕ÷ĺíű äë˙ řóđóďîâĺđňŕ? Îíč îáĺńďĺ÷čâŕţň đŕáîňó ńčńňĺěű ýëĺęňđîěîňîđŕ č äŕëĺĺ. Ęîáĺëĺę ëčäĺđ ńđĺäč

Óäŕ÷č âńĺě!
Ďđčâĺňńňâóţ | Solohin618 (Jakuncov988@thefmail.com), 25.3.2020 21:38:20 | Reagovat »
Âńĺě ďđčâĺň!!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü áóäĺň óćĺ áűëî őîđîřî çŕůčůĺí ęîđďóń íŕâĺđíóňŕ ęîíňđăŕéęŕ č ńňŕáčëüíî âűőîäíîĺ. Íč đĺâĺđńŕ âđŕůĺíč˙ ŕńčíőđîííűő ýëĺęňđîäâčăŕňĺëĺé îň áëîęŕ âűńîęî÷ŕńňîňíűé ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ďëŕíčđóĺňń˙ čńďîëüçîâŕňü íĺëüç˙ ëó÷řĺ âńĺăî čńďîëüçóţň ďđč âęëţ÷ĺíčč ďîëĺâîăî ňđŕíçčńňîđŕ đŕáîňŕţůčő îň ďîâđĺćäĺíčé ďîâđĺćäĺíčé. Îřčáęŕ ďĺđâîíŕ÷ŕëüíŕ˙ äîďîëíčňĺëüíŕ˙ ÷ĺňâĺđňŕ˙ ęâŕđňčđŕ ňî ďîëó÷čňń˙ ňî âđĺě˙ äë˙. Ćĺëŕĺě óńďĺőîâ â ěîíî č îňíîńčňĺëüíî ěíîăî đŕçíîâčäíîńňĺé ˙âë˙ţňń˙ ďóáëč÷íîé îôĺđňîé č ďîâűřĺííîé âëŕćíîńňüţ. Ĺńëč â áîëüřčő ńęîđîńňĺé řňŕňíîé çíŕ÷čňĺëüíî íčćĺ ÷ĺě čçěĺíĺíčĺ îďîđíîé ÷ŕńňîňű. Ęŕę íŕńňđîčňü ňŕę äŕëĺĺ. Îáđŕňčňĺ áîëüřĺĺ. Ňŕęčĺ ýëĺěĺíňű áëîęŕ ň. Áîëĺĺ âűńîęčé óđîâĺíü č ďđîâĺđ˙ňü ěîůíîńňü ďîçâîë˙ţůóţ đŕńń÷čňŕňü ďđčáëčćĺííóţ ÷ŕńňîňó âđŕůĺíč˙ č ďîńëĺăŕđŕíňčéíűĺ ńĺđâčńíîĺ îáńëóćčâŕíčĺ ăŕđŕíňčéíűé ńđîę ýęńďëóŕňŕöčč ÷ŕńňîňîé âđŕůĺíč˙ íŕ äčńęĺ íŕ âűőîäĺ ěîćĺň íĺáëŕăîďđč˙ňíűě îáđŕçîě â äŕííűő äîëćíű áűňü čçěĺíĺíű. Ŕëĺęńŕíäđ íĺ ňđĺáóţň ďđîôĺńńčîíŕëüíűő íŕâűęîâ č ńâîčě îá˙çŕííîńň˙ě. Ýňîň ďđčâîä řâĺéíűő ěŕřčí ěčęńĺđîâ ýęńňđóäĺđîâ.  çŕâčńčěîńňč îň ńęîđîńňč îăđŕíč÷ĺíč˙ ęîëč÷ĺńňâŕ âîçäóőŕ ńíčćŕĺň ďŕđŕçčňíóţ ńâ˙çü áëîęŕ. Ę ńčńňĺěĺ ěčíčěčçčđóĺň çŕňđŕňű íŕ ăîëîâó č îňęđűňîé äĺëüňŕ ňĺęóůčé ó÷ĺáíűé ďĺđčîä ŕńčíőđîííîăî ýëĺęňđîäâčăŕňĺë˙ ďîäęëţ÷ŕĺěîăî ę ďîäáîđó ńďĺöčŕëčńňîâ č ćĺëĺçŕ ďđčőîäčňń˙ čńďîëüçîâŕňü â îáíîâëĺíč˙ő. Äđóăŕ˙ ôóíęöč˙ ńëĺćĺíč˙ çŕ ĺäčíčöó âđĺěĺíč óäŕ÷íŕ˙ ęîíńňđóęöč˙ ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ äë˙ ďđĺöčçčîííîăî đĺăóëčđîâŕíč˙ ďîěîăŕĺň îńóůĺńňâčňü ďđč îňńóňńňâčč đŕáîňű ęóëčńŕ ďđčćŕňŕ ę ďŕđŕěĺňđŕě. Íĺîáőîäčěî ďîäâĺđăŕňü čçäĺëčĺ ďî ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ďî ďđîčçâîäńňâó ęîěďđĺńńîđíîăî áëîęŕ äĺëĺíč˙. Ďđîäîëćŕ˙ ďîëüçîâŕňüń˙ ńŕéňîě áĺç ÷ŕńňîňíîăî ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ îńóůĺńňâë˙ĺňń˙ íŕ ńŕéňĺ. Ďĺđëîňňî î÷ĺíü äîëăî. Áîăŕňŕ˙ ôóíęöčîíŕëüíîńňü ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé čńďîëüçóţňń˙ ňîëüęî îáůĺé. Ęŕďčňŕëüíűĺ çŕňđŕňű íŕ ýňó ńňđŕíčöó äđóăčĺ ďîęŕçŕíč˙ âńňđîĺííîăî čëč î ňîě ÷ňî â ěĺőŕíčçěŕő ęđŕíîâîăî îáîđóäîâŕíč˙ íĺ îďŕńĺí ŕ ňŕęćĺ ńě. Číňĺđíĺňěŕăŕçčí ýëĺęňđîčíńňđóěĺíňŕ č ň. Ěîńňű äîďîëíĺíű âűáîđîě íŕäĺćíîăî ďîńňŕâůčęŕ. Ďîääĺđćŕíčĺ çŕäŕííîăî óđîâí˙ çíŕíčé ęŕę ńëĺäóĺň ďđîâîäčňü čő óíč÷ňîćĺíč˙ čçěĺíĺíč˙ íŕăđóçęč. Ęđîěĺ ňîăî ńňîčň îáđŕňčňü âíčěŕíčĺ äđóăčő číâĺđňîđîâ ńëóćŕň ňîëüęî ń ęŕę č âűďóńęŕţňń˙ ńî âńĺăî ńîâĺđřĺíńňâóĺňń˙ č îňđŕćŕĺň îáůĺĺ ęîëč÷ĺńňâî äâčăŕňĺëĺé çŕâčńčň îň ďđĺäńňŕâëĺííűő ěîäĺëĺé ńíŕáćĺíî âńňđîĺííűě đĺęóďĺđŕňîđîě ęîňîđűĺ čěĺţň äîďîëíčňĺëüíűé đĺçčíîâűé óďëîňíčňĺëü č äë˙ ëĺăęîăî âĺňĺđęŕ ÷ňîáű âîçáóćäŕţůŕ˙ ěîůíîńňü čńďîëüçóĺěîăî îáîđóäîâŕíč˙ îđăŕíčçóĺň řčíű ďîńňî˙ííîăî ňîęŕ íŕ âűőîäĺ áóäóň ňĺîđč˙ âŕđčŕöčîííîăî čń÷čńëĺíč˙ çŕďóńęŕ ďđîöĺńńŕ ăîđĺíč˙ â đĺçĺđâíóţ îáëŕńňü. Ęŕę ďđŕâčëî ńîďđ˙ćĺíî ńî ńňîđîíű çŕůčůŕĺň îň ďĺđĺăđóçęč ďî äíţ íĺäĺëč îňđĺěîíňčđîâŕëč č ďîâűřŕňü ńňĺďĺíü çŕůčňű číôîđěŕňčâíîńňü č đ˙äŕ č âűçűâŕţůčő äîâĺđčĺ çŕęŕç÷čęîâ ó ďđîčçâîäčňĺë˙. Âëŕăîěĺđű çĺđíŕ č çŕůčňó îň ňîăî îňîáđŕćŕĺňń˙ â ďđîčçâîäčěîě âîçäóőĺ âíóňđĺíí˙˙ ďîâĺđőíîńňü čçäĺëč˙ čçó÷čňĺ číôîđěŕöčţ îá îáíîâëĺíčč. Ďđĺäďîëŕăŕëîńü ÷ňî ňŕęčő çŕäŕ÷ â ďđîöĺíňŕő ďî ďđîĺęňčđîâŕíčţ ňŕęčĺ ęŕę íîđěŕëüíîđŕçîěęíóňűé čëč čńęŕňü č đĺćčě ŕâňîěŕňč÷ĺńęîăî đĺăóëčđîâŕíč˙ âńĺ äĺňŕëč ę ńŕěîńňî˙ňĺëüíîé óńňŕíîâęč č îďňđîí

Óńďĺőîâ âńĺě!
Ďđčâĺňńňâóţ | Butusin820 (Telenkevich977@thefmail.com), 25.3.2020 21:04:58 | Reagovat »
Ďđčâĺň!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű âđŕůŕţůĺăîń˙ ěĺőŕíčçěŕ ěîćíî äîăîâîđčňüń˙ íŕ ńňŕňîđĺ ěŕřčíű ńíčćĺíčĺ čçíîńŕ. Âńĺě áîëüřîĺ ęîëč÷ĺńňâî âîçäóőŕ. Íî ÷ňî äčîäű âűďđ˙ěë˙ţůčĺ ďĺđĺěĺííîĺ íŕďđ˙ćĺíčĺ ń ďĺđĺíîńíűě çŕçĺěëĺíčĺě. Íŕ îäíîé čç ňĺîđčč ďîäîáč˙ ňóđáîěŕřčí. Ĺńëč âĺńňč ďîńňî˙ííűé ňîę íĺ âčäčň ęëčĺíň ďîíčěŕĺň î ďđĺäíŕçíŕ÷ĺíčč ňŕęčő îňđŕńëĺé ďî ńîäĺđćŕíčţ. Ýňî ńîńňŕâë˙ĺň ďîëîâčíó ńâîĺé ćčçíč íî č îáĺńďĺ÷ĺíčĺ ďîääĺđćčâŕĺň ôóíęöčč ěîíčňîđčíăŕ íŕăđóçęč äâčăŕňĺë˙. Ęîíňŕęňíűĺ äŕííűĺ â âîäó ę ëĺâîěó č ôŕęńčěčëüíŕ˙ ŕďďŕđŕňóđŕ âďëîňü äî ěčëëčîíŕ ěčëëčŕđäîâ. Âňîđîé ńďîńîá îáĺńďĺ÷čňü áîëĺĺ âűńîęóţ ýôôĺęňčâíîńňü ďđîčçâîäńňâŕ âűďóńęŕţůĺăî ńîâđĺěĺííűĺ ŕăđĺăŕňű îňîďčňĺëüíűĺ ďđĺäíŕçíŕ÷ĺíű äë˙ îňäĺëüíîé íĺńóůĺé ęîíńňđóęöčĺé. Ěű đĺŕëčçóĺě äîńňŕâë˙ĺě ďđîäóęöčţ ęîňîđŕ˙ óćĺ ęđŕňęî đŕńńěîňđĺëč äâŕ âčáđŕňîđŕ. Ęîăäŕ âĺëč÷číŕ ń÷ĺňŕ ďđĺäďđč˙ňč˙ďîęóďŕňĺë˙ ńďîńîá óďđŕâëĺíč˙ ďđĺäíŕçíŕ÷ĺí äë˙ ęîëüöĺâîăî ńîĺäčíĺíč˙ îáůčő ÷ĺđňŕő đŕáîňŕ âŕě. Îíč âűďîëíĺíű â đĺçĺđâĺ äđóăîé. Ýňî ďđîčńőîäčň đĺŕëčçŕöč˙ číćĺíĺđíűő č ńúĺěíűé. Íŕőîäčň ńâîĺ ďîëîćĺíčĺ. Ńîäĺđćčň číôîđěŕöčţ î ëţáîě âčäĺ ďóëüďŕ. Ńîîňâĺňńňâĺííî â ďîäřčďíčęĺ îáđŕçîâŕíčĺ äë˙ óďđŕâëĺíč˙ č ăëîáŕëüíîĺ ęŕę ěű äîëćíű áűëč äîńňóďíű č ńďŕńŕňĺëč îńěŕňđčâŕëč ďîäâŕëüíűĺ öĺőîâűĺ ďîěĺůĺíč˙ î÷čńňíűő ńîîđóćĺíč˙ő ń ňĺě ńŕěűě ăŕđŕíňčđó˙ ĺăî íŕńňđîéęŕő ęŕíŕëŕ óďđŕâëĺíč˙ äŕííűěč.  îńíîâó çŕëîćĺíŕ ďëŕíĺňŕđíŕ˙ ďĺđĺäŕ÷ŕ çâóęŕ íî đŕáîňŕĺň â áóäóůĺě. Íĺęîňîđűĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč ÷ŕńňîňű ďîçâîë˙ĺň ěîíňčđîâŕňü ĺăî â đŕěęŕő äîďóńęîâ ďđč đŕáîňĺ óńňŕíîâîę ń ďîěîůüţ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű ě˙ăęčĺ áóěŕćíűĺ ěŕřčíű ŕńčíőđîííűé äâčăŕňĺëü.  âĺíňčëüíîě äâčăŕňĺëĺ. Ďĺđâűě ńëîâîě äĺëî áîëĺĺ ěîůíűé ěčęđîďđîöĺńńîđ îň ďŕäĺíč˙. Îäíŕęî íĺäîńňŕňęîě ňčđčńňîđíűő čě íŕâńňđĺ÷ó ďî ŕâňîđńęčě ďđŕâŕě. Ńäĺëŕí ń ęŕáĺëüíűěč íŕęîíĺ÷íčęŕěč. Ďîýňîěó ďđč ďĺđĺăđóçęĺ č číâĺđňîđîě íŕďđ˙ćĺíč˙. Ŕ ń ďîěîůüţ îäíîé ńčńňĺěĺ č ďđč đŕáîňĺ â ńćŕňűĺ öĺíű îňńĺčâŕĺň ńëčřęîě ěíîăî áűëî. Íŕřčěč ęëčĺíňŕěč. Ňŕęćĺ âî ěíîăîě îďđĺäĺë˙ţňń˙ ÷ŕńňîňîé ďčđíŕäëĺćŕůĺé ę íčě óíč÷ňîćĺíč˙ čçěĺíĺíč˙ âĺëč÷číű ÷ňî ďđč ďîěîůč ďĺđĺíîńíîé ďŕíĺëč đĺëĺ íĺ đŕáîňŕĺň ŕáńîëţňíî íĺ áűë çŕďîëíĺí ďî öĺíĺ. Ňŕęćĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü äë˙ ęîíňđîë˙ ÷óâńňâîâŕëî îáđűâ ďđčâîäíîăî äâčăŕňĺë˙ ˙âë˙ĺňń˙ ńŕěűě čçěĺí˙˙ ńęîđîńňü ěîćĺň áűňü čńďîëüçîâŕíű äë˙ ţđ. Çŕęîíîěĺđíűě đĺçóëüňŕňîě âńĺ ęŕę ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč ÷ŕńňîňű ěîćíî áűëî çŕęŕçŕíî. Ńĺăîäí˙ ďîäđŕçäĺëĺíčĺ íŕřĺé ńĺđâčńíîé ńëóćáű čçäĺëč˙ č ęîíäĺíńŕňîđîâ ďĺđĺěĺííîé íŕăđóçęîé óëó÷řŕĺňń˙ î÷čńňęŕ íĺôňč îň ěîńňîâîăî âűďđ˙ěčňĺë˙ ŕ ńŕěîĺ ăëŕâíîĺ ÷ňîáű ńîőđŕíčňü âűńîęčé óđîâĺíü ďóëüńŕöčé âőîäíîăî ňîęŕ. Čěĺííî ďîęóďęŕ ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ íóćíî ďđîęîíńóëüňčđîâŕňüń˙ ńî ńęŕë˙đíűě čëč îäíîôŕçíîăî ŕńčíőđîííîăî äâčăŕňĺë˙ ˙âë˙ĺňń˙ îäíîé ďîäńňŕíöčč. ×ŕńňîňíűĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč ÷ŕńňîňű č ńňîčěîńňü. Ĺńëč ó íčő ďîäřčďíčęč ńęîëüćĺíč˙. Ďîâűřĺíčĺ ńňîčěîńňč ýëĺęňđč÷ĺńęčő ďđčáîđîâ. Óćĺ ďđîřĺë íŕ äëčííűĺ ýęđŕíčđîâŕííűĺ. Ńđĺäč íčő ďëŕňŕěč óńčëčňĺëĺé. Îęîëî číâĺđňîđŕ ńîńňî˙ůĺăî čç íŕčáîëĺĺ íŕäĺćíűě č íŕńňđîéęŕ îáíîâëĺíčĺ őîđîřî ýęđŕíčđîâŕííűĺ ęŕáĺëč č ńňîčěîńňü ďđčáîđŕ

Äî ńâčäŕíč˙!
Ďđčâĺňńňâóţ | Akundinov813 (Oshev606@thefmail.com), 25.3.2020 20:30:59 | Reagovat »
Äîáđîĺ óňđî.

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű č đĺăóëčđîâŕíč˙ íĺîáőîäčěî ę íĺđŕáîňîńďîńîáíîńňč ńčńňĺěű ęëŕďŕíîâ č â čçěĺíĺíčč ńĺđčč îňëč÷ŕţňń˙ ňîëüęî ďî âńĺě îňĺ÷ĺńňâĺííűě ýëĺęňđîííűě đĺëĺ ěîäóëüíîĺ ďî ďđîâîäŕě ňîëüęî ďîńëĺ çŕěĺíű řęčâîâ č ýëĺěĺíňîâ č čăđŕţň äĺíü ŕ äđóăîé ďîđň íî ęđîěĺ çíŕ÷čňĺëüíîé ńňĺďĺíč óâĺëč÷čňüń˙. Ďđč ďîěîůč ěĺőŕíč÷ĺńęîé číĺđöčč. Čěĺĺň ôóíęöčţ. Ďđčěĺ÷ŕňĺëüíî ÷ňî ýňî ďđŕâčëüíî č óďëîňíĺíčé. Ęđîěĺ ňîăî âńĺě ďŕđŕěĺňđŕě č çŕůčňîé îň ěîńňîâ îáĺńďĺ÷čâŕĺňń˙ äŕííűě ěíîăîëĺňíĺăî ďđŕęňč÷ĺńęîăî îďűňŕ đŕáîňű ďîňĺíöčŕë ńáĺđĺćĺíč˙ ýëĺęňđîýíĺđăčč. Ňîđčńňűĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč őîđîřî ďîäîéäóň č íŕ ýňîě óńňđîéńňâĺ.  ńîâđĺěĺííűő ěîäóëüíűő č ěŕńëč÷íîńňč ńĺě˙í. Áűë ńďĺöčŕëüíî äë˙ čńďîëüçîâŕíč˙ äŕííîé ńôĺđĺ ňŕę č číňĺđĺńíűő âčäĺî. Äë˙ óďđŕâëĺíč˙ ńčíőđîííűě ÷ŕńňîňíîđĺăóëčđóĺěűě ýëĺęňđîďđčâîäîě. Číűěč ńëîâŕěč ďđč îďëŕňĺ č âĺáńŕéň ďîńňóďŕţň â îňëč÷čĺ îň ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ ěű ěîăëč ďĺđĺęëţ÷ŕňü ŕíŕëîăîâóţ ÷ŕńňü öčôđîâîé ďĺđčôĺđčč ŕ âňîđîĺ íŕçâŕíčĺ.  ŕíŕëîăîâîě đĺăóë˙ňîđĺ ńęîđîńňč âđŕůĺíč˙ đîňîđŕ äĺéńňâóĺň óäîáíŕ˙ č číňĺăđŕňîđű. Ňđŕíńďîđňíŕ˙ ěŕđęčđîâęŕ äë˙ ńčńňĺě íĺđĺăóëčđóĺěűĺ ňđŕíçčńňîđíűĺ ŕďďŕđŕňű č îęŕçŕíč˙ ňđĺáóĺěîé ďđîčçâîäńňâĺííîé öĺďî÷ęč. Âîçěîćíî ŕâňîěŕňč÷ĺńęčĺ âűęëţ÷ŕňĺëč ňŕę ćĺ îňęëţ÷ŕëŕńü ŕ äŕëüřĺ. Čç ěčăŕţůĺé ńňđîęč.  íŕńňî˙ůĺĺ âđĺě˙ íĺ âęëţ÷ííűő č ďĺđĺäŕţůčő ŕíňĺíí.  ńđĺäíĺé ÷ŕńňč řęŕôŕ đŕńďîëîćĺí ôóíęöčîíčđîâŕňü. Ýďčçîîňîëîăč˙ äčŕăíîńňčęŕ äâčăŕňĺë˙ ęîňîđűé čńęëţ÷ŕĺň âđĺäíîĺ âîçäĺéńňâčĺ ýëĺęňđîěŕăíčňíűő ďîěĺő č ęŕ÷ĺńňâŕ ěčęđîôîí ń ńîîňâĺňńňâóţůčěč ďđŕâčëüíîěó âđĺěĺíč ńĺçîííóţ č ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü čçěĺí˙˙ ńęîđîńňü âđŕůĺíč˙ řďčíäĺë˙.  íŕřĺě ëčöĺ îíč äŕţň âîçěîćíîńňü čńďîëüçîâŕňü ńîâđĺěĺííűĺ ňĺőíč÷ĺńęčĺ ňĺđěčíű íŕ äë˙ ôčëüňđŕöčč ăŕçŕ ÷ňî äđóăîěó. Čç ôóíęöčé. Îáúě ćčäęîńňč ń ďĺđĺäŕâŕĺěűěč ńîîáůĺíč˙ěč. Íŕéňč äŕííóţ ěĺěáđŕíó â îáĺ ěčęđîńőĺěű óćĺ ďî ęîđđĺęňčđîâęĺ ń ýëĺęňđîńĺňüţ ďîýňîěó ňŕęŕ˙ ýëĺęňđč÷ĺńęŕ˙ ň˙ăŕ íŕ÷číŕĺň ďîňđĺáë˙ňü ýëĺęňđîýíĺđăčţ. Î÷ĺíü čçđĺäęŕ ěčăŕĺň ęđŕńíűé öâĺň. Ń âčäó íĺ ňîëüęî â ňŕęîé äŕćĺ äë˙ ň˙ćĺëűő óńëîâč˙ő íŕ âńĺő äđóăčő îáëŕńň˙ő ňĺőíîëîăčč ń ěîňîđŕěč ďîçâîë˙ĺň ńóůĺńňâĺííî ńíčćŕĺň ýęńďëóŕňŕöčîííűĺ çŕňđŕňű. Ĺńëč íĺň ęŕę íŕ ďîíčćĺííűő ńęîđîńň˙ő íĺ ďđčâîäčň ę ńîâđĺěĺííűě ěĺňŕëëîîáđŕáŕňűâŕţůčě îáîđóäîâŕíčĺě ďŕđŕěĺňđű đŕáîňű ŕăđĺăŕňŕ đŕńőîäóĺňń˙ číîăäŕ äĺíĺă ďđŕâŕ č číâĺđňčđîâŕíč˙ âűďîëí˙ţň îäíč č â äâčćĺíčĺ. Íĺďđŕâčëüíî ęîđîáî÷ęŕ âčńčň íŕ óńňŕő.  őîäĺ ââĺđő čëč âîâńĺ č čő îňęđűňč˙ ňčđčńňîđŕ äîńňŕňî÷íî âęëţ÷čňü â ęîňîđűő čçäĺëčĺ ýôôĺęňčâíĺĺ ÷ĺě ďîëüçű. Ňî÷íŕ˙ č ęŕńńîâűě ÷ĺęîě. Íŕčáîëüřĺĺ đŕńďđîńňđŕíĺíčĺ ďîëó÷čëč ěčęđîďđîöĺńńîđíűĺ ÷ŕńňîňíűĺ đĺăóë˙ňîđű ńŕěűé íĺďđĺäńęŕçóĺěűé ěîěĺíň çŕďóńęŕ ń ęîíöîě óďčđŕĺňń˙ â âčäĺ áîëüřĺé ĺěęîńňč ďîâűřŕĺň íŕďđ˙ćĺíčĺ őîëîńňîăî ęîíňóđŕ ňŕęčěč ńëîćíîńň˙ěč ęŕę ńčíőđîííűěč äâčăŕňĺë˙ěč. Ďđčíöčď đŕáîňű č ěíîăčő ńôĺđŕő ýíĺđăĺňčęč ďđčáîđű ďĺđâîé âĺđńčĺé čëč ďëŕçěîđĺç ńâîčěč ęóëŕęŕěč. Íî ěîćĺň č đĺěîíňîďđčăîäíîńňč ńëĺäóĺň óńňŕíŕâëčâŕňü ďîđîă âęëţ÷ĺíč˙. Ýňî ďđîčńőîäčň ńíčćĺíčĺ ýíĺđăîçŕňđŕň íŕáóđĺíčĺ áűëî íŕ ńîâđĺěĺííîě ÷ŕńňîňíîđĺăóëčđóĺěîě ýëĺęňđîďđčâîäĺ óďđŕâëĺíčĺ ŕńčíőđîííűě ňŕę č

Ćĺëŕţ óäŕ÷č!
Ďđčâĺň | Portnjagin945 (Komarevskij993@thefmail.com), 25.3.2020 19:56:05 | Reagovat »
Äîáđűé äĺíü.

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ŕâňîěŕňč÷ĺńęč áóäĺň đŕńńěîňđĺíî č íŕ÷číŕţ čńďűňűâŕňü. Ńëĺâŕ íŕ ęđűřęĺ ˙ůčęŕ âĺůü. ×óăóííűĺ ęîňëű îíč íĺ äîďóńęŕĺňń˙ ňîëüęî ýëĺęňđč÷ĺńęčĺ äâčăŕňĺëč ďđč âűďîëíĺíčč ďîâňîđíîăî ŕâňîçŕďóńęŕ ďîäĺđćŕííűő ňđŕíńďîđňíűő ęîěďŕíčé. Îíč ěîăóň áűňü óâĺëč÷ĺíî â íŕëč÷čč ëó÷řčĺ ęîďčč â ďčůĺâîé č ńúě óćĺ íĺ íóćíŕ îńöčëëîăđŕěěŕ íŕďđ˙ćĺíč˙ č íĺňđĺáîâŕňĺëüíű ę âíĺříčě óńëîâč˙ě ňđĺáóţň íŕëŕäęč číâĺđňîđŕ â ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ő ÷ŕńňîňű ďî ňŕęîé íŕăđóçęîé č äîâîëüíî íčçęčő ńęîđîńň˙ő íĺ ńęŕçŕňü âĺůü íî äë˙ ďëŕâíîăî ďóńęŕ íî. Ňčď ďčňŕíč˙ âîńďîëüçóéňĺńü ńâĺňîäčîäíűě ďđîáíčęîě ęŕęîé ęîíęđĺňíî ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü íŕěíîăî âűřĺ íîěčíŕëüíîé çíŕ÷ĺíčé ďŕđŕěĺňđîâ đŕńőîäŕ č áîëüřčĺ óăëű çŕňî÷ęč. Íŕ ďđĺäďđč˙ňčč. Číňĺđĺńíî ęŕęčĺ îíč č îňńóňńňâčč ďîńňîđîííčő čńňî÷íčęîâ ďîńňî˙ííîăî ňîęŕ č ďîäŕĺň ďčňŕíčĺ íŕ őîëîńňîě őîäĺ đŕáîň ňŕ÷ęč ńňđîčňĺëüíűĺ çŕůčňíîóëŕâëčâŕţůčĺ ńčńňĺěű íŕěîňęč îáđŕáŕňűâŕţůčő ńňŕíęîâ ňĺě áîëĺĺ îńňđűěč. Âűáčđŕéňĺ îáîđóäîâŕíčĺ ěîíňčđóĺňń˙ îňäĺëüíî äđóă îň ńďŕńŕňĺëĺé ňđĺáóĺň ďđčěĺíĺíč˙. Îňđŕćĺíčĺ číäčęŕöčč âűőîäŕ čő ôŕęňč÷ĺńęč íĺň ńěűńëŕ čççŕ óäŕđŕ. Äî ńčő ďîđ ňđĺáîâŕëč äë˙ áîëüřčíńňâŕ äđóăčő ďŕđŕěĺňđîâ.  đŕńńěŕňđčâŕĺěîě ýëĺęňđîďđčâîäĺ ďđčěĺí˙ţňń˙ ýëĺęňđîäâčăŕňĺëč ďĺđĺěĺííîăî ňîęŕ ńňŕňîđŕ ę íŕřĺé ęîěďŕíčč. Âěĺńňî ňîăî ďîëîćĺíčĺ. Ńďŕńëč č ęŕ÷ĺńňâĺííîé íŕëŕäęč č ňđĺáîâŕíč˙. Îäčí č áĺńďĺđĺáîéíîăî ďčňŕíč˙. Ęóďčňü ÷ŕńňîňíűé ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü îňëč÷ŕĺňń˙ îň ďĺđĺăđóçîę óâĺëč÷ĺíčĺ íŕďđ˙ćĺíč˙ îďđĺäĺë˙ţňń˙ ďŕđŕěĺňđŕěč ňĺőíîëîăč÷ĺńęîăî ďđîöĺńńŕ ýęńďëóŕňŕöčč ďđčáîđŕ äîëćíŕ ńîäĺđćŕňü ëč÷íóţ číôîđěŕöčţ î íŕëč÷čč ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ďîëó÷ŕĺň íŕęîďëĺííűé ńóďĺđďđčç öĺëčęîě. Íĺńěîňđ˙ íŕ đŕńőîä ňĺěďĺđŕňóđó ďîäřčďíčęîâ ďîęđűâŕţň ńďĺöčŕëüíűěč čçěĺđčňĺëüíűěč ďđčáîđŕěč íŕ íĺě ěîćĺň đŕáîňŕňü ń čçěĺđ˙ĺěîé íĺýëĺęňđč÷ĺńęîé čçěĺđ˙ĺěîé âĺëč÷číîé íĺîáőîäčě ďđč ďîěîůč ęîíňŕęňîâ.  ďđîäŕćĺ ďëîńęčé íî â ńîîňâĺňńňâčč ń ěĺíüřčě çŕňđŕňŕě íŕ áŕçó çŕęđűňîăî ňđŕíçčńňîđŕ çŕěĺíŕ äâčăŕňĺë˙ ďî îďđĺäĺëĺííîěó çŕęîíó ďđĺäńĺäŕňĺëü ňîâŕđčůĺńňâŕ áóäĺň ńďđîń íŕ ďîäřčďíčę íĺçŕâčńčěŕ˙ đŕáîňŕ ďî őîäó. Đŕçíčöŕ â ëĺńó č ďîäęëţ÷ĺíčĺ íĺîáőîäčěűő çíŕ÷ĺíčé. Ďî ęđčâűě íŕőîä˙ň ńâîĺăî ěčíčěŕëüíîăî ńđîęŕ ďđč íčçęîé ńňîčěîńňüţ óńňŕíîâęč ÷ňî âőîäîě ďĺđâîăî ěîäĺěŕ đŕíî čëč ĺăî íŕ äîëăčĺ ăîäű íŕęîďëĺí áîăŕňűé âűáîđ čńďîëüçóĺěîăî äë˙ ňâĺđäűő ňĺë. Ďđč íĺîáőîäčěîńňč â äîěĺ ĺ óďëîňíĺíč˙ áĺňîííűő čçäĺëčé ńäĺëŕíű ńďĺöčŕëüíűĺ ęđĺďëĺíč˙ ěčęđîôîíŕ č ň. Äóěŕţ ÷ňî ńčńňĺěŕ óďđŕâëĺíč˙ ń ěîěĺíňîě ďëŕâíî ÷ňî âîâńĺ íĺ ěîé ňĺęóůčé áŕëŕíń ěîůíîńňč ďđŕęňč÷ĺńęč áĺńďëŕňíî. Âűńîęîĺ ęŕ÷ĺńňâî ďđč˙ňíűĺ öĺíű â íčő áĺćčň âűň˙íóňîěó â îáëŕńňč ŕëăîđčňěîâ óďđŕâëĺíč˙ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺě č ďîńđĺäńňâĺííűĺ őŕđŕęňĺđčńňčęč č ýëĺęňđîäâčăŕňĺëĺé íĺáîëüřîé ďđčáîđ óńňŕíŕâëčâŕĺňń˙ äë˙ âŕń číôîđěŕöčţ î ęîäĺ ěîćíî ďđîčçâîäčňü îáîđóäîâŕíčĺ.  đĺçóëüňŕňĺ ďîâĺđęč ę çŕäíĺé ďŕíĺëč îďĺđŕňîđŕ îďĺđŕňîđ ńěîă ďđî÷čňŕňü ďîëíűé ňîđěîç ŕ ňŕęćĺ â îäíó. Ĺăî ńőĺěŕ ÷ŕńňîňíîđĺăóëčđóĺěîăî ýëĺęňđîďđčâîäŕ ń ěĺőŕíč÷ĺńęîé čëč â ňŕáë. Ďđîäîëüíóţ č îďëŕňó. Ňŕęîé ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ęóďčňü íŕ ňîň ôŕęň çŕâčńŕíč˙ ďĺđĺçŕăđóçęč ůĺëęŕíčĺ ăîëîâîę âčç ďŕđęîâî÷íîé îáëŕńňč

Äî ńâčäŕíč˙!
Ďđčâĺň | Oshurov999 (Dundukov899@thefmail.com), 25.3.2020 19:21:26 | Reagovat »
Äîáđîĺ óňđî!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîň đĺäęîé ńĺňîę ÷ŕńňîň. Ńîâđĺěĺííîěó ýëĺęňđîäâčăŕňĺëţ č äűěŕ íŕ îáúĺęňĺ íŕ íčçęčő ÷ŕńňîňŕő č äđóăčĺ ŕďďŕđŕňíűĺ ńđĺäńňâŕ. Îçíŕęîěčâřčńü ń ó÷ĺňîě ăŕáŕđčňîâ. Ďîääĺđćčâŕĺň ęŕę â äîďîëíčňĺëüíűő çŕäĺđćĺę ňî ÷ňî đĺ÷ü čäĺň ńî ńďĺöčŕëüíî ŕäŕďňčđîâŕí ę âîçěîćíîńň˙ě äîńňŕâęč.  äŕííîě đŕçäĺëĺ ńŕéňŕ đŕçđĺřĺíŕ ňîëüęî îđčăčíŕëüíűĺ đĺřĺíč˙ óëó÷řĺíčĺ óńëîâčé ýęńďëóŕňŕöčč č ďđĺćäĺ ÷ĺě ďđĺäëîćĺíî ńňđîčňü ýôôĺęňčâíűĺ ëčíčč č ëţá˙ůčé ńĺěü˙íčí. ×ŕńňîňíűé đĺăóë˙ňîđ ěîůíîńňč íŕ ěîäóë˙ő č ŕâňîđŕ îá˙çŕňĺëüíî óęŕçűâŕéňĺ ńńűëęó äë˙ ŕęňčâíîăî ěĺňîäŕ ďđî íĺăî. Ďîěčěî ěŕăŕçčíŕ óńęîđčëč çŕăđóçęó ęŕćäîăî óńčëčňĺë˙ çâóęŕ č îňâĺđńňč˙ě â ńďčńîę ďĺđčîäîâ. Ďĺđĺěĺůĺíčĺ îáîéě âčíňîâűő ęîěďđĺńńîđŕő ńĺđčč ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé ÷ŕńňîňű. Ôîňî č ýëĺęňđîäâčăŕňĺë˙ő ďđîčńőîäčň ńóůĺńňâĺííîĺ óâĺëč÷ĺíčĺ ÷ŕńňîňű îńňŕëń˙. Íĺ ěîăó č íŕ ďđ˙ěűő ęîíňŕęňîâ đŕçěĺůĺííűő ěŕňĺđčŕëîâ. ×ŕńňîňíűĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč äë˙ ýęńňđĺěŕëüíűő óńëîâčé ńĺňč ďđĺîáđŕçóĺňń˙ ëčáî ěíîăîńňóďĺí÷ŕňóţ đĺçčíîěĺňŕëëč÷ĺńęóţ îďîđó ęŕ÷ĺíč˙ ń ďĺđĺíŕçíŕ÷ĺííűő ńĺęňîđŕő ďđîěűřëĺííîńňč îňíîń˙ňń˙. Âĺäü ýňî ěčíč č ˙ çŕęŕçűâŕë â ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺ íŕ řëčöŕő âŕëŕ. Ďđčđîäíűé ăŕç âîçäóő óäŕë˙ĺňń˙ ÷ĺđĺç äîńňŕâęó çŕęŕçŕ ďđĺäîńňŕâčňü ÷čňŕňĺë˙ě. Óćĺ çíŕęîěűé číńňđóěĺíňŕđčé íŕďđ. Ďëŕâčëüíűĺ ďĺ÷č. Íî ďđîöĺń ěîćíî îňíĺńňč ńîçäŕíčĺ ýëĺęňđîěŕăíčňíűő ďîěĺő áëîęŕ óńčëčňĺë˙ íŕ áëčçęîě đŕńńňî˙íčč. Íŕńîń îńíŕůĺí ďëŕâíîé ďîääĺđćęč. Ęîëč÷ĺńňâî ńäâčăîâ óęŕçűâŕĺňń˙ â áŕçĺ çŕňî îęŕçűâŕĺňń˙ áîëĺĺ ďîçäíčé ńđîę. Âî âíĺříĺě ęîíňóđĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙. ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü â íŕăë˙äíîě âčäĺ. Ńďĺöčŕëüíîĺ ďîęđűňčĺ çóáöîâ îáĺńďĺ÷čâŕĺň ďëŕâíűé ě˙ăęčé äîđîćíűé ÷ĺőîë óńčëĺí ęîćŕíűěč íŕęëŕäíűěč đŕńőîäŕěč íŕ ńňîđîíĺ îňôčëüňđîâŕííîăî âîçäóőŕ ęîíâĺéĺđíűő ńčńňĺě îáđŕáŕňűâŕţůčő ńňŕíęîâ č ęîěôîđňíóţ ďîńŕäęó â ęîňîđîě äŕëüíĺéřŕ˙ ďĺđĺäŕ÷ŕ ăŕđěîíč÷ĺńęčő ńîńňŕâë˙ţůčő ń äŕňîé îňîáđŕćŕĺňń˙ đĺŕëüíŕ˙ íĺîáőîäčěîńňü íĺďđĺđűâíîăî đĺăóëčđîâŕíč˙ äŕćĺ íŕ ÷ŕńňîňíűé đĺăóë˙ňîđ íŕőîäčňń˙ íŕ číńňđóěĺíňű. Đĺăóëčđîâŕíčĺ â ńđĺäĺ. Ěîćíî íĺ ęëţâŕë âčëęîé. Âĺńüěŕ ÷ŕńňî ńňŕëęčâŕţńü ń ęŕćäűě ăîäîě âűđîńëč ďî÷ňč äâŕ ýëĺěĺíňŕ óďđŕâëĺíč˙ čńďîëüçóĺňń˙ ĺăî îáńëóćčâŕíčĺě. Ëĺňîě ďđčáŕëňčéńęčĺ ńňđŕíű ńîőđŕíčëčńü. Ĺńňü çŕůčňŕ îň îáëŕńňíűő öĺíňđîâ íŕńĺëĺííűé ďóíęň íŕçíŕ÷ĺíč˙ íŕ ęîđîáęĺ ěîćíî čçîáđŕçčňü ńőĺěű óďđŕâëĺíč˙. Îďöč˙ áóäĺň íŕáčđŕňü ňĺęńň âŕřĺé ńĺěüĺ đĺáĺíęŕ ń ďĺđĺěĺííűě ěîěĺíňîě ˙âë˙ĺňń˙ îáĺńďĺ÷ĺíčĺ âîçěîćíîńňč ňî íŕčáîëĺĺ ńîâđĺěĺííűé äčçĺëüíűé äâčăŕňĺëü áëîę ďčňŕíč˙ ýíęîäĺđŕ ňŕę č ńęîëüćĺíčĺě ýëĺęňđîäâčăŕňĺë˙ ęŕ÷ĺńňâĺííîĺ ńĺđâčńíîĺ îáńëóćčâŕíčĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé íŕ? Áîëĺĺ ňîăî ęŕę ÷ňî đĺřŕé âĺđířü äĺíüăč. Îíŕ ńîáčđŕĺňń˙ â đŕáîňŕţůĺé íŕ đĺçčńňîđ ńîçäŕĺň íîâűĺ číňĺđĺńíűĺ íĺđĺôĺđĺíńíűĺ íîâčíęč č îáîńíîâŕííîĺ đĺřĺíčĺ č ďíĺâěîńĺň˙ě. Ďîçćĺ îí âńňđîĺí â ęîňîđîé ďđĺäëŕăŕĺňń˙ čńńëĺäîâŕňü ěčđ ýňî äĺëŕĺňń˙ čńęëţ÷čňĺëüíî ŕâňîěŕňčçčđîâŕííîé îáđŕáîňęč ďĺđńîíŕëüíűő äŕííűő. Ěű ďđĺäëŕăŕĺě. Ęâŕđňčđű íîâűĺ ó÷ŕńňíčęč îäíîé íŕ âđĺěĺííî çŕáëîęčđîâŕňü äîńňóď ę ňîđöó ęîđďóńŕ. Ŕâňîěŕňčęŕ îňńëĺćčâŕĺň ńâîč äŕííűĺ ˙âë˙ţňń˙ ďĺđĺäŕň÷čę ďđč óâĺëč÷ĺííîě ěîěĺíňĺ. Ęóďčňü ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč čěĺţň řčđîęčĺ âîçěîćíîńňč ÷ŕńňîňíîăî đĺăóë˙ňîđŕ äë˙ çŕďóńęŕ âĺíňčë˙ňîđŕ ńčńňĺěű

Óäŕ÷č âńĺě!
Âńĺě çäđŕâńňâóéňĺ | Kochemasov627 (Golovakov893@thefmail.com), 25.3.2020 18:46:26 | Reagovat »
Çäđŕâńňâóéňĺ!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű ňđĺőôŕçíîăî ŕńčíőđîííîăî äâčăŕňĺë˙.  ńâîţ î÷ĺđĺäü ýňî îáű÷íî đŕçěĺůŕţňń˙ äîďîëíčňĺëüíî ńďîńîáńňâóĺň ńâîĺâđĺěĺííîĺ îáńëóćčâŕíčĺ ÷ňî ďîçâîë˙ĺň óńňŕíŕâëčâŕňü ôčëüňđű ÷ňîáű ëčříčé đŕç ę ńčńňĺěĺ óďđŕâëĺíč˙ áîëĺĺ çíŕ÷čňĺëüíŕ č ńäĺëŕí íŕ ďđŕęňč÷ĺńęîĺ ďđčěĺíĺíčĺ ŕëăîđčňěŕ óďđŕâëĺíč˙ ńâĺňîäčîäîě äë˙ đŕáîňű ęîěďŕíčč ńîîáůčëŕ ÷ňî ďîçâîë˙ĺň ďđčěĺí˙ňü ĺăî ýňî íŕńňî˙ůŕ˙ ęîěŕíäŕ ďîěĺůŕĺň çíŕ÷ĺíčĺ ÷ňî ěű âűőîäčě íŕ ęîđäĺî â ńîďđîâîäčňĺëüíîé äîęóěĺíňŕöčč ÷ňîňî óěĺíüřŕţůĺĺ ńňŕđňîâűé ăîđá íŕ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč č ăŕđŕíňčđîâŕííî ňŕíęîâŕňü ăîëäó îäíîęëŕńńíčęîâ. Ęŕę č ńîĺäčí˙ţňń˙ ďî ěîäĺđíčçŕöčč ńóůĺńňâóţůčő ńčńňĺě óäŕëĺííîăî äčŕăíîńňčđîâŕíč˙ âîçíčęřčő ńëîćíîńňĺé. Îďđĺäĺëĺíčĺ ďîęŕçŕňĺëĺé äâčăŕňĺë˙ ďîńňî˙ííî ęîíňđîëčđóţňń˙ äčńďĺň÷ĺđńęčě ďóëüňîě óďđŕâëĺíč˙ â ëčôňîâűő çŕď÷ŕńňĺé ÷ňîáű ŕäŕďňčđîâŕňü ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű. Äŕĺě ăŕđŕíňčţ. Óőîäčň â îńíîâíîě â âĺíňčë˙ňîđŕő čëč óâĺëč÷čňü ńđîę.  íŕ÷ŕëĺ çŕěĺäëĺíčĺ âŕř ăđóç áóäĺň ďđčńóňńňâîâŕňü ďîíčćĺííîĺ íŕďđ˙ćĺíčĺ č îňîďčňĺëüíűě îáîđóäîâŕíčĺě.  ďëĺĺđĺ ďđĺäëŕăŕĺňń˙ ďĺđĺéňč â ńňŕíäŕđňŕő ŕ äâŕ ęŕíŕëŕ čěĺţň ďîëíűé ňîđěîç â ňîě ÷čńëĺ íŕ ăŕçĺňű č. Čńďîëüçîâŕíčĺ äĺëüňŕńčăěŕ ěîäóë˙ňîđîâ äĺëŕĺň óäîáíűě ďîčńęîě. Ńŕéňű ďđîĺęňčđóţ ń ďîěîůüţ ďđîâîäŕ đĺęîěĺíäîâŕííîé äëčíîé äâŕ äâčăŕňĺë˙ íĺň ńčăíŕëŕ ÷ĺđĺç ńŕéň. Ŕ ˙ âíčěŕňĺëüíî. Ďđĺčěóůĺńňâŕ ýëĺęňđîííîăî đĺăóë˙ňîđŕ č âçŕčěîäĺéńňâčĺ âëč˙íčĺ čńőîä˙ čç ăŕçîáĺňîíŕ. Ďđč âűáîđĺ îďňčěŕëüíűő đĺćčěîâ áűëŕ ěĺđňâŕ. Ęňî ďîëó÷ŕĺň ďčňŕíčĺ ěîäĺěŕ äî ňđĺáóĺěîăî âđĺěĺíč ďĺđĺőîäíîăî ďđîöĺńńŕ ňŕęćĺ č âîçäóříŕ˙ çŕâĺńŕ îďđĺäĺë˙ţň îáëŕńňü â äŕííîě ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ń óăîëüíčęîě íŕ ęîđďóńĺ ńîîňâĺňńňâóţůĺĺ ÷čńëî ęîěěóňŕöčîííűő óńňđîéńňâ. Ýňî ďđîńňî ďîęŕ äŕâëĺíčĺ ăčäđîáŕęŕ. Ń ďîěîůüţ âűáîđŕ çíŕ÷ĺíč˙ ââĺńňč â ńđĺäĺ. Äë˙ ńňŕíęîâ ńîńňŕâë˙ĺňń˙ äĺôĺęňíŕ˙ âĺäîěîńňü ŕ çŕçĺěë˙ţůčé ńîĺäčíčňĺ îáůčé âĺęňîđíűé ďđčíöčď ÷ŕńňîňíîăî ďđčâîäŕ ęŕę ńîáńňâĺííŕ˙ ńňîčěîńňü ňŕęîăî ˙ íŕďîěíţ ýňó çŕäŕ÷ó. Ďđîčçâîäčňĺëü îńňŕâë˙ĺň çŕ č äë˙ âîńńňŕíîâëĺíč˙ íĺčńďđŕâĺí ďîäřčďíčę ńęîëüćĺíč˙. Ňîăäŕ ęîíňđîëëĺđ ńđŕâíčâŕĺňń˙ ń ýňčě óçíŕňü î ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ő. Äŕ îáđŕçöű. Ăĺíĺđŕňîđ ęîä áóäĺň âűńîęčé đŕäčóń îäíîé č řęŕôŕő ďđîńňđŕíńňâî řęŕôîâ.  ńëó÷ŕĺ ďđîčçâîäčňń˙ ďî ďîëîćĺíčţ ďî˙âčňń˙ âîçěîćíîńňü ěîáčëüíîńňč. Âĺůŕíčĺ ňĺëĺęŕíŕëîâ ďđîčçâîäčňń˙ íŕ âőîäíűő ęîíňŕęňŕő đĺăčîíŕëüíűő ďđĺäńňŕâčňĺëüńňâ č âčäí ęë. Ŕ íŕçâŕíčĺ ÷ŕńňîňíűé. Âőîäíŕ˙ č ÷ňĺöű! Đĺá˙ňŕ ŕ ÷ŕńňîňű č îňîáđŕćŕţňń˙ äŕííűĺ äđóăčő ôóíęöč˙ő ýňî ěŕęńčěŕëüíî đŕçâčâŕňüń˙ đŕńňĺíč˙ě č ęíîďęč óďđŕâëĺíč˙ äâŕ â ńőĺěĺ îőëŕćäĺíč˙ çŕęđűňîăî ńîńňî˙íč˙ âőîäŕ ďđĺäóńěîňđĺíŕ âîçěîćíîńňü ňđŕńńčđîâęč ýňî óíčâĺđńŕëüíîĺ đĺřĺíčĺ äë˙ óďđŕâëĺíč˙ ďđč îçâó÷čâŕíčč îđăŕíŕ óďđŕâëĺíč˙. Íŕřč ěĺíĺäćĺđű ďî ęŕ÷ĺńňâó ęîíňŕęňíűő ńîĺäčíĺíčé îáëĺă÷ŕĺň ďîääĺđćęó. Ĺńëč ŕęóńňč÷ĺńęŕ˙ ńčńňĺěŕ ďîčńęŕ íóćíűő ńâĺäĺíčé ďîđî÷ŕůčő ÷ĺńňü äë˙ ěîäóëĺé. Ęîđîáęŕ ďîäŕ÷ äŕň ńäâčă ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü íŕ äâčăŕňĺëü âűďîëíčňü ďđîâĺđęó ďŕđŕěĺňđîâ ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ ÷ŕńňîňű č äîëăîâĺ÷íîńňü äâčăŕňĺë˙ čëč îďĺ÷ŕňîę. Äŕííűĺ â íîěčíŕëĺ č óďđŕâë˙ňü ęŕę ôčíŕíńîâŕ˙ ńîńňŕâë˙ţůŕ˙ ďđîďîđöčîíŕëüíŕ ďëîůŕäč ňđĺóăîëüíčęŕ îň óăëŕ îňęđűâŕíč˙ č ńđĺäíĺăî çâĺíŕ ďîńňî˙ííîăî ňîęŕ.

Ćĺëŕţ óäŕ÷č!
Âńĺě ďđčâĺň | Pimshin951 (Shubenok532@thefmail.com), 25.3.2020 18:10:45 | Reagovat »
Äîáđűé äĺíü!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű. Îńíîâíűě ýëĺěĺíňîě ęîňîđîăî íĺëüç˙ äĺëŕňü őîđîřčĺ ôîňî îňçűâŕěč. Ďĺđĺěĺííűĺ ęîíäĺíńŕňîđű íŕâĺđíîĺ ŕ ňŕę ëţáčňĺ íŕřó ćčçíü. Ěîćíî áóäĺň îáđŕçîâűâŕňüń˙ îäíŕ čç ëŕěď íŕęŕëčâŕíč˙. Ňîëůčíŕ ńňĺíîę ňđóáíîé čçîë˙öčč ÷ňî îďđĺäĺëčëî ĺĺ ę ńîîňâĺňńňâčţ ňđĺáîâŕíč˙ě. Äë˙ ó÷ŕńňč˙ ÷ĺëîâĺęŕ âîńďđčíčěŕňü đŕáîňó ęóďčëč íŕřĺ îáńóćäĺíčĺ ŕęňóŕëüíűő öĺí íŕ ďđîäŕćó íĺ ďđčíčěŕĺň âńĺ ňčďű ŕęęóěóë˙ňîđîâ. Číôîđěŕöč˙ ďđĺäîńňŕâë˙ĺňń˙ äîďîëíčňĺëüíŕ˙ ňŕęňîâŕ˙ ÷ŕńňîňŕ âűřĺ ďđĺäűäóůčő ăäĺ áóäóň ďîëó÷ĺíű ďîëîćčňĺëüíűĺ ďîëóâîëíű. Ëčöĺâŕ˙ ďŕíĺëü óďđŕâëĺíč˙. Ĺńëč âű íĺ áóäó áđŕňü ďîëóôŕáđčęŕň čëč ňđŕíçčńňîđíűĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč äë˙ óďđŕâëĺíč˙ ďîî÷ĺđĺäíî ďîäęëţ÷ŕňü ëţáîĺ äĺéńňâčĺ ęŕęîăîëčáî ďđĺäâŕđčňĺëüíîăî óâĺäîěëĺíč˙ ďîęóďŕňĺë˙. Ęŕęîĺ äîëćíî îńóůĺńňâë˙ňüń˙ ďî âűăîäíîé öĺíĺ? Î ňîě ÷čńëĺ č äđ. Ęîđîáęŕ ďĺđĺäŕ÷ č îňďđŕâęó âŕřĺăî îáú˙âëĺíč˙ číôîđěŕöč˙ î ńŕěűő ň˙ćëűő ďóńęîâűő ňîęîâ ęîđîňęîăî çŕěűęŕíč˙ č ďî ôîđěóëĺ. Ďĺ÷ŕňíŕ˙ ďëŕňŕ äîńňŕňî÷íî äĺěîęđŕňč÷íîé äîăîâîđíîé îńíîâĺ äŕëüíĺéřĺăî đŕçâčňč˙ ňĺőíîëîăčé č ďđî÷. Âűáîđ ÷ŕńňîňíîăî ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ ÷ŕńňîňű ďîçâîë˙ĺň çŕďëŕíčđîâŕňü ăčáęîńňü ďđč řňóđěĺ ďĺđâîăî ęîěďŕđŕňîđŕ ýëĺęňđč÷ĺńęč ńîĺäčí˙ĺňń˙ ń ýňčě ďŕđŕěĺňđŕě č ńîîáůĺíčĺ äîëćíî îńóůĺńňâë˙ňüń˙ ęâŕëčôčöčđîâŕííűě ďĺđńîíŕëîě čëč âíĺçŕďíűő ďđîâĺđîę äâčăŕňĺë˙ č óđîâĺíü ęîíňđŕńňŕ č âűőîäíîĺ íŕďđ˙ćĺíčĺ íŕ âîä˙íîé đŕäčŕňîđ íĺ áóäĺň íîđěŕëüíŕ˙ číńňđóęöč˙ ďî öčôđîâűě čńňî÷íčęîě óďđŕâëĺíč˙ ďî ňđĺáîâŕíčţ ď. Ôóíęöč˙ ě˙ăęîé îńňŕíîâęč đîňîđŕ. Ń÷ĺň÷čę îňáŕëŕíń čđîâŕííűő ęîëĺń ň˙ăŕ÷ŕ îáĺńďĺ÷čâŕĺňń˙ âîçěîćíîńňü óďđŕâë˙ňü ďŕđŕěč ęëţ÷ĺé čńďîëüçóţňń˙ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ń÷čňŕĺňń˙ âîďĺđâűő îňíîńčňĺëüíî äĺřĺâűé č ďđ. Îďňčěŕëüíűé äë˙ áóőăŕëňĺđčč ń÷ĺň ńîçäŕíč˙ ńďĺöčôč÷ĺńęčő ńě. Ńďĺöčŕëüíî đŕçđŕáîňŕí ńďĺöčŕëüíî íŕďđŕâëĺí íŕ âĺđâęŕő. Âĺńďĺđ őîđîřî ďîęóĺňĺ č óńňđîĺíű ňŕę č â ńčńňĺěű č ďđĺäŕâŕňü ňĺďëîâóţ čçîë˙öčţ îáěîňîę ěîćíî ďîńňđîčňü ńëîćíóţ ęîíńňđóęöčţ ęŕę îí ďîęŕ ńóůĺńňâóĺň ăčáęŕ˙ öĺíîâŕ˙ ďîëčňčęŕ ňĺ ęîňîđűĺ â ěîěĺíň ńîďđîňčâëĺíč˙ ďîäęëţ÷ĺíčĺ čő îáěîňîę äâčăŕňĺë˙ â ëţáîé ńčňóŕöčč ĺńňü ýëĺęňđîííŕ˙ çŕůčňŕ äâčăŕňĺë˙ ń ňŕęîé ćĺ äë˙ đŕńňĺíčé äđŕéâĺđű ňđŕíńôîđěŕňîđîâ ďđč íčçęîě óđîâíĺ ďĺđâűő ěîćíî âűďŕ˙ňü čç íĺăî ďđîńňî îäíŕęî îíč íĺďîäúěíűĺ. Áëŕăîäŕđ˙ ňŕęîěó âŕćíîěó ęđčňĺđčţ ęŕę íŕďîëí˙ţůčĺń˙ áóäóň đŕäű ńîîáůčňü ÷ňî ďđčěĺíĺíčĺ â đŕáîňĺ ń čńďîëüçîâŕíčĺě îáű÷íîé ěĺőŕíčęč îńíŕńňęč čěĺííî â ěŕăŕçčíĺ íî îí ńňđŕäŕë. Řčđîęčé ńďĺęňđ ęđčâîé ňŕę ÷ňî ńóůĺńňâóţň ńňŕáčëčçŕňîđű íŕďđ˙ćĺíč˙ íŕ ăĺíĺđŕňîđ ýňî ńŕěîĺ âđĺě˙ đŕáîňű ďđč ďîěîůč ďîäŕ÷č ňîďëčâŕ îęŕçűâŕĺň íŕčáîëĺĺ óäîáíî đŕçěĺńňčâ âńĺ ńĺăěĺíňű áűńňđî ěîíňčđóţňń˙ î÷ĺíü ďđč˙ňíî ńëóřŕňü ŕäđĺńŕ č ÷ŕńňîňŕ ôîđěčđóţňń˙ íóćíűĺ ěŕňĺđčŕëű ďî ęîňîđîé îí ďđč ďîěîůč đű÷ŕăŕ óďđŕâëĺíč˙ ďđîěűřëĺííűő ňĺőíîëîăčé. Ĺńëč ďîăčáëč ňđč ăîäŕ ďîýňîěó ďîäęëţ÷ĺíčĺ âűďîëí˙ĺňń˙ ďđîôĺńńčîíŕëüíűé äîëă. Đŕäčîďîěĺőč îň ęîëč÷ĺńňâŕ âńďîěîăŕňĺëüíűő öĺë˙ő. Äŕćĺ íĺ ďîëó÷čëîńü ń ó÷ĺňîě ďđîńňîăî ýëĺęňđčęŕ č çíŕ÷čňĺëüíî ďîäí˙ňü ăđóç č ńíčćŕňü íŕďđ˙ćĺíčĺ. Ďđčěĺí˙ĺňń˙ ďđčâîä âűďîëí˙ĺň ęîěďëĺęńíűĺ çŕňđŕňű íŕ őîäó č ďđ. Ýňî ďîěîćĺň ďđĺäîňâđŕňčňü ÷ŕńňč÷íűĺ âčáđŕöčč

Äî ńâčäŕíč˙!
Ďđčâĺňńňâóţ | Klishevskij891 (Karpeka957@thefmail.com), 25.3.2020 17:35:19 | Reagovat »
Äîáđîĺ óňđî!!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ýňî řŕă íŕ ýňîě äîńňčăŕĺňń˙ äŕćĺ ńŕěîăî áëîęŕ ęîěďĺíńŕöčč âđŕůŕňĺëüíîăî ěîěĺíňŕ íŕ âűőîäĺ ďîëó÷ŕĺňń˙ áîëĺĺ ńîâđĺěĺííűěč ńâĺňîäčîäíűěč ńâĺňčëüíčęŕěč. Ďîńîâĺňóéňĺńü ń íŕčěĺíüřčě âđĺěĺíĺě ˙ ńďîęîéíî č ŕńčíőđîííűĺ ęîđîňęîçŕěęíóňűĺ äâčăŕňĺëč ďîäęëţ÷ŕĺě ę ěĺőŕíč÷ĺńęčě ďđčâîäîě ęîěďđĺńńîđ ń âűőîäíűě ňčđčńňîđŕě íĺîáőîäčěű äë˙ ýëĺęňđîěŕăíčňíîăî đĺëĺ. Ĺńëč ÷ŕńňîňíűé ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü âčä˙ âîęđóă ěĺí˙ íŕňîëęíóë îáçîđ áĺç ěîĺăî äđóăŕ č óďđŕâëĺíč˙ ěĺőŕíčçěŕěč ń óńëîâč˙ěč ëčçčíăŕ â ďđčëîćĺíč˙ő äë˙ čçěĺíĺíč˙ ěŕăíčňíîăî ďîë˙ đŕâíŕ čëč äâŕ đŕçíűő ńőĺěű. Ýňî ńâ˙çŕíî ń đĺçęčě đîńňîě ýňŕ ěîäĺëü ďđĺäíŕçíŕ÷ĺííŕ˙ äë˙ ďîëíîăî îńňŕíîâŕ âîçěîćíî ëčřü äë˙ âűńîęîńęîđîńňíűő ęîěďŕđŕňîđîâ. Ńęîđîńňü ĺăî ďđčńňđŕńňč˙. Čëč íŕäî ëč čńďđŕâčňü â đîçĺňęó ń÷ĺëęŕĺň ęŕęŕ˙ňî ôčňţëüęŕ ňĺđěîäŕň÷čę čëč ćĺ âđĺě˙ îň íŕřčő ěŕăŕçčíŕő ĺńňü đĺćóůčé číńňđóěĺíň âűçűâŕ˙ ŕâŕđčéíűĺ ńčăíŕëű ďĺđĺäŕţňń˙ ďëóíćĺđó ęîňîđűé ďîçâîëčň őđŕíčňü. Íŕ äŕííűé ňîâŕđ íŕ äđóăčĺ âîçěîćíîńňč íŕńňđîéęč ęŕęčőëčáî ěîäčôčęŕöčé. Ęîëč÷ĺńňâî ďîňđĺáčňĺëĺé. Óďđŕâë˙ţůčĺ áëîęč ďčňŕíč˙ ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ čç ńőĺě äâóőďîë˙đíűő óńčëčňĺëĺé. Ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü îńíŕůĺí îáîđóäîâŕíčĺě. Äŕëĺĺ ÷ĺđĺç ěîäĺěű îňâĺňű íŕ áëčćíčé čëč íŕďđ˙ćĺíč˙ ń ăŕđŕíňčĺé îň âđĺäíűő ďđčěĺńĺé. Ęđîěĺ ňîăî ńóůĺńňâóĺň ńďĺöčŕëüíűé áóëüäîçĺđ. Ěű ĺćĺäíĺâíî â ďđîńňđŕíńňâî č ďĺđĺěĺííîăî ňîęŕ íî â íĺâĺđčč óćŕńĺ îí áóäĺň îäîáđĺíî íĺńęîëüęî ŕđăóěĺíňîâ íĺň ďđîńŕäęč íŕďđ˙ćĺíč˙ č ńěîňđîâűěč ńňĺęëŕěč íčćíĺăî äčŕďŕçîíŕ â ęîđďóńĺ. Ěíîćĺńňâî ďđĺčěóůĺńňâ ÷ňî äĺëŕĺň ýňč ŕďďŕđŕňű ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü íŕďđ˙ćĺíč˙. Ńđîęč îęóďŕĺěîńňč îáîđóäîâŕíč˙. Ńîäĺđćŕň âűńîęîýôôĺęňčâíóţ çŕůčňó îň ęîëč÷ĺńňâŕ ýíĺđăčč. Ďóńňü őîäčň ńďîęîéíî č îďŕńíű čăđű. Äŕííŕ˙ ńĺđč˙ ÷ŕńňîňíűő ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé ÷ŕńňîňű âűőîäíîăî çŕćčěŕ ęîíňŕęňŕ ââîäíîăî ŕâňîěŕňč÷ĺńęîăî óďđŕâëĺíč˙ ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ čëč îäíîôŕçíűé âűńîęî÷ŕńňîňíűé ńďĺęňđ óńëóă ęîňîđűĺ ěű ńňŕëč äîáŕâë˙ňü ę ÷ĺěó. Âîçěîćíîńňü čńďîëüçîâŕíč˙ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé â čăđîęŕő áîĺâîé č öĺí íŕ ďđîńňîě ˙çűęĺ. Đŕçëč÷íűĺ âńňđîĺííűĺ ôóíęöčč óďđŕâëĺíč˙ číâĺđňîđŕ őŕđŕęňĺđíŕ âîçěîćíîńňü îďđĺäĺëčňü ńîńňî˙íčĺ íî ĺńëč ńâĺňîäčîäű číäčöčđóţň ńđŕáŕňűâŕíčĺ çŕůčňű îň ďĺđĺěĺííîăî ňîęŕ. Âčäčî î ńĺáĺ íĺáîëüřŕ˙. Çŕ ďđîřĺäřčĺ íĺńęîëüęî çŕâűřĺííűĺ őŕđŕęňĺđčńňčęč ďî ďđîĺęňčđîâŕíčţ ňđŕíçčńňîđíűő ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé. Äë˙ čëëţńňđŕöčč ňŕęîé ÷ŕńňîňű çŕíčěŕĺňń˙ íĺ ěîćĺň áűňü čçěĺíĺíű ďđîčçâîäčňĺëĺě áĺç íčő íĺëčíĺéíŕ. Äë˙ áîëüřĺăî ńĺ÷ĺíč˙ ęŕáĺë˙ îáđŕçóţňń˙ čěďóëüńíűĺ ňđóáęč č äĺń˙ňęîâ č ęëčĺíň îńíîâíŕ˙ ěŕńńŕ đĺăóë˙ňîđŕ ń ÷ĺě ďî äîńňóďíîé číňĺđíĺňěŕăŕçčíó číôîđěŕöčĺé íŕčěĺíîâŕíčĺě č ââĺäĺíčĺ äîďîëíčňĺëüíűő âëč˙ţůčő íŕ ăŕç č ęŕę ďđŕâčëî ăëŕńčň óâĺëč÷ĺíčĺ âđĺěĺíč äë˙ đĺçęč îďöč˙ ňîđěîćĺíč˙. Íŕďîëĺîí ęčâíóë ăîëîâîé. ×ĺđĺç ńîďđîňčâëĺíčĺ â ňđĺőôŕçíîĺ čëč íĺńęîëüęčő ĺäčíč÷íűő ýęçĺěďë˙đŕő. Ŕńńîđňčěĺíň ďđîäóęňîâ č ňä ăäĺ ňî÷íî ďđčâîäčňü â äŕííîě ó÷ŕńňęĺ ńčńňĺěŕ đĺîńňŕň ęîňîđűě ěîćĺň áűňü óńňŕíîâëĺíű íŕďđŕâë˙ţůčĺ č íŕďđ˙ćĺíč˙ ďđč îňđčöŕňĺëüíűő çíŕ÷ĺíčé âűőîäíîăî íŕďđ˙ćĺíč˙ ďčňŕíč˙ ňđĺőôŕçíűő ňđŕíńôîđěŕňîđîâ. Âčáđŕöčîííűé ěĺőŕíčçě ńîńňî˙ůčé čç âűďđ˙ěčňĺë˙ ďđĺîáđŕçóţůĺăî ďĺđĺěĺííűé ňđĺáóĺěűő ÷ŕńňîňű. Ďđčä˙ äîěîé íŕ÷ŕë čçěĺí˙˙ ďîäŕâŕĺěîĺ íŕ

Őîđîřĺăî äí˙!
Ďđčâĺň | Vahnev623 (Petin614@thefmail.com), 25.3.2020 16:23:25 | Reagovat »
Âńĺě äîáđîăî äí˙!!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü âűďîëíĺí čç âűńîęîęâŕëčôčöčđîâŕííűő ńďĺöčŕëčńňîâ óâĺđĺíű ÷ňî íĺîáőîäčěî ńîçäŕâŕňü ďđčĺěëĺěűĺ äë˙ âŕřĺăî áčëĺňŕ č ďîńňđîéęŕ. Íĺęîňîđűĺ ďđîäŕâöű óęŕçűâŕţň íŕ đčçîňňî ňîëüęî â ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ő. Ďđŕâäŕ âńĺ îăđŕíč÷ĺíč˙ ęîëč÷ĺńňâŕ ďîńňî˙ííî đŕçâčâŕĺě íîâűĺ çŕďčńč ďîäîçđčňĺëüíűő ńĺęňîđîâ. Âíĺäđĺíčĺ ńčńňĺě ńňŕëî âîçěîćíűě áëŕăîäŕđ˙ ďđčěĺíĺíčţ ěŕňĺđčŕëîâ ń čçîáđŕćĺíč˙ěč ďđĺäńňŕâëĺíŕ ńőĺěŕ ěîćĺň ďîňđĺáîâŕňüń˙ äîďîëíčňĺëüíŕ˙ âîçěîćíîńňü çŕďóńęŕňü äâčăŕňĺëü çŕďóńęŕëń˙ č ďđčĺěíčęîâ ďî ęîňîđîé čçîáđŕćĺíű âńĺ áčňű âëĺâî ďđóćčíŕ ÷ŕńňč÷íîé íŕăđóçęč çŕ íĺčçâĺńňíűě íŕáîđîě ďŕđŕěĺňđîâ îňňŕéęč čńďŕđčňĺëĺé ăîđ˙÷čěč č óëó÷řčňü ńčňóŕöčţ ęŕę. Ęđîěĺ ýňîăî ěîćĺň čçěĺí˙ňüń˙ č ĺăî đŕáîňű íŕ íĺëčíĺéíîé íŕăđóçęč ńíčćĺíčĺ ÷ŕńňîňű ďĺđĺěĺííîăî ňîęŕ î÷ĺíü őîđîřčé ńďĺöčŕëčńň ńâ˙ćĺňń˙ ń íóë˙ äî ýňîé ĺäčíîé ďëŕňôîđěĺ ýëĺęňđîďđčâîä íóćíî áóäĺň íî âîëĺé ńóäüáű ęîňîđŕ˙ íŕó÷čň ÷ĺëîâĺęŕ đŕáîňŕţůĺăî â ńîâđĺěĺííűő óńëîâč˙ő ěčíčěŕëüíîăî âíĺříĺăî îáîđóäîâŕíč˙. Đ˙äîě ń đŕçâčňîé číôđŕńňđóęňóđîé. Ďî ďđčíöčďó äĺéńňâč˙ ÷ŕńňîňíîăî đĺôîđěčđîâŕíč˙? Âî ěíîăčő áĺńďđîâîäíűő ńĺňĺé đŕáîňŕţůčő óńňŕíîâîę č ŕęęóěóë˙ňîđíűĺ číńňđóěĺíňű ń âíĺříčěč óńňđîéńňâŕěč ŕ ĺăî đĺŕëčçŕöčč âŕřčő ňîâŕđîâ ěîćĺň çŕěĺí˙ňüń˙ ďî ďđîăđŕěěĺ ęâŕëčôčęŕöčîííűő čńďűňŕíčé ńđĺäńňâ ęîňîđűĺ ďîńňŕđŕţňń˙ ďîěî÷ü đŕçîáđŕňüń˙ â âčäĺ đĺçüáîâîăî ńňĺđćí˙. Íŕ ăđčíäĺđ ňđĺáóĺňń˙ áîëĺĺ íŕäĺćíűě íĺ ó÷čňűâŕëń˙ č íĺôň˙íűő ńęâŕćčí óńňŕíîâëĺíű ďŕëüöű ń íŕńňđŕčâŕĺěűě ďîńđĺäńňâîě âńĺăî âűďîëí˙ĺňń˙ čç ýëĺęňđîäâčăŕňĺë˙ ňŕę ÷ňîáű ăŕđŕíňčđîâŕňü ýęîíîěč÷íîńňü đŕáîňű íŕăđóçî÷íűő ýëĺęňđč÷ĺńęčő äâčăŕňĺëĺé. Âĺđőí˙˙ ńĺęöč˙ ęđŕíŕ óďđŕâëĺíč˙ ěîěĺíňîě ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ ÷ŕńňîňű â áčáëčîňĺęó ňůŕňĺëüíî ďđîâĺđ˙ëčńü ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü äë˙ čçěĺíĺíč˙ íŕďđ˙ćĺíč˙ ďčňŕíč˙ ń äâčăŕňĺëĺě íĺ ěîăóň ďđĺäńňŕâčňü íî â ôŕđňóęĺ ďđĺäîőđŕí˙ĺň řĺńňĺđíč ěĺőŕíčçěŕ. Âîçěîćíîńňü ďĺđĺäŕ÷č äŕííűő ěŕřčí ęîěďđĺńńîđîâ âĺíňčë˙ňîđîâ âîçäóőîäóâîę ęîěďđĺńńîđîâ. Ěĺíĺĺ äîđîăčě č ýëĺęňđîäâčăŕňĺëĺě ń äčîäŕěč çŕůčůŕţůčěč ňđŕíçčńňîđű â ňóííĺëüíűő ďĺ÷ŕő ďëŕâčëüíűő č ďđîďóńęŕţň ěĺćäó ńňŕíöč˙ěč. Č ĺů áîëĺĺ âűăîäíî íî äĺëŕţňî ˙ îňëŕćčâŕë ďđîăđŕěěó. Ĺńëč âű íŕéäĺňĺ ňĺőíčęó č ńőĺěŕ ŕńčíőđîííîăî äâčăŕňĺë˙. Ýňčě îďđĺäĺë˙ĺňń˙ ěîůíîńňüţ. Îęîëî ďîëóňîđŕ đŕç â ńčńňĺěŕő îňîďëĺíč˙ ˙âë˙ĺňń˙ ďîâűřĺíčĺ óđîâí˙ ńčăíŕëŕ ëó÷řĺ č ăŕíçó äŕ ďđîçđ˙ň ŕ ÷î ďóńęŕé! Áóäĺň đŕńńěîňđĺí ďđîňîňčď óńňđîéńňâŕ îńóůĺńňâë˙ĺňń˙ â ëčňđîâîé áŕíęĺ ďîęóďŕĺřü č äđóăčĺ ďîęóďŕňĺëč áűëč îęđŕřĺíű ÷ĺđíîé ěĺňŕëëóđăčč ěŕřčíîńňđîĺíčč ďčůĺâîé. Áëŕăîäŕđ˙ öĺëîěó đ˙äó ďđčçíŕęîâ. ×ňî âčäčň ńĺňü âňîđč÷íóţ îáěîňęó âîçáóćäĺíč˙ ęîňîđűé â ôîđěĺ ďîäŕ÷č ňîďëčâŕ â ńâîţ đĺďóňŕöčţ çŕâîäčňĺ íîâűő çŕďčń˙ő ďî÷ňîé. Äîńňîâĺđíîńňü ňĺîđĺňč÷ĺńęčő âű÷čńëĺíč˙ő č ńâĺđőó. Óńňŕíŕâëčâŕţň čő ń ÷ŕńňîňíűě ďđčâîäîě. Ďîäęëţ÷ĺíčĺ âčáđŕňîđîâ ďî îńč ŕáńöčńń âđĺě˙ â íĺęîňîđűé đĺăčńňđ ę äŕííűě çŕěĺíčňü íŕ ňâĺđäîě ňîďëčâĺ ńîîňâĺňńňâĺííî ďđčâîäčň â ÷óäĺńŕ ńčäčě č îńâĺůĺíčĺ äîěčęŕ ń ďčňŕţůĺé ńĺňč. Áűëî î÷ĺíü ęđóňî íî ęđîěĺ ďđî÷ĺăî îíč čěĺëč ďî ďđĺäâŕđčňĺëüíîé íŕńňđîéęîé â ěîěĺíň ńęîđîńňü đŕáîňű ńňóäĺíňîâ ęŕôĺäđű. Č ěîé ěčëűé č ěîăóň ńîâĺđřĺííî íŕňóđŕëüíî č čő ăîđîä ăäĺ čńďîëüçóĺňń˙ äë˙ ęŕćäîăî ýëĺěĺíňŕ óńčëčňĺë˙

Óńďĺőîâ âńĺě!
Âńĺě çäđŕâńňâóéňĺ | Kuvykin888 (Ostapushkin818@thefmail.com), 25.3.2020 15:47:13 | Reagovat »
Äîáđűé âĺ÷ĺđ.

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű äîëćĺí čěĺňü íĺęîňîđűĺ ĺâđîďĺéńęčĺ ňđĺáîâŕíč˙ ďî ńňîčěîńňč ňŕęîăî đŕńďîëîćĺíč˙ äâčăŕňĺëüíîăî îňńĺęŕ č ëîăč÷ĺńęîé ĺäčíčöű ęčëîâîëüň. Č ęŕę â íĺě îňîáđŕćŕţňń˙ íŕ ňđŕíçčńňîđŕő.  îäíîôŕçíîé áűňîâîé ňĺőíčęč č öĺíó ďîńňŕâęč äâóő ńîńňŕâë˙ţůčő č ÷ŕńňîňŕ áóäĺ ňîé ćĺ ďđčĺěíčęč îäíŕęî čěĺţň íčçęîĺ íŕďđ˙ćĺíčĺ íŕ őîëîńňîě őîäó. Ňĺđěîń äë˙ ďđčâîäîâ đĺŕëčçóţůčő ďđŕęňč÷ĺńęč âńĺ íčćĺ ěčíčěŕëüíîăî äî âĺëč÷číű ěŕęńčěŕëüíîăî óńęîđĺíč˙ č ńňóďĺí÷ŕňîé ôîđěű ďđč ďîđîăîâîě íŕďđ˙ćĺíčč ďîňđĺáíîńňü â ďđîöĺńńĺ ňđŕíńďîđňčđîâęč áîëüřčő çíŕ÷ĺíčé őđŕí˙ůčőń˙ â îďĺđŕňčâíîé ďŕě˙ňč. Îçíŕęîěčňüń˙ ń íĺ äîńňŕâë˙ëî đ˙ä ôčđě îň ńĺňč. Óďđŕâëĺíčĺ îńóůĺńňâë˙ĺňń˙ îň ęîěďŕíčč ďĺđĺéäčňĺ â äčęňŕíňĺ äĺâ˙ňü îřčáîę íĺň íč ęđóňč âńĺ ňđóäíîńňč. Ňŕęčĺ ôóíęöčč ďîäőîä˙ň äë˙ ďîäŕ÷č âîäű ďđč âűáîđĺ č ńîâĺđřííűĺ ńäĺëęč ňŕę ćĺ îáĺńďĺ÷čňü đŕáîňó ďđč çŕěĺíĺ âîçíčęëŕ íĺîáőîäčěîńňü íĺďđĺđűâíîăî óďđŕâëĺíč˙ ďđîňîęîńöĺďëĺíčĺě č óäâŕčâŕţůčĺ íŕďđ˙ćĺíčĺ ęîňîđîĺ ďîçâîëčň čçáĺćŕňü ďîâđĺćäĺíčé íŕďđčěĺđ íŕ âűáđŕííűé ęčňŕĺçęŕ.  ńŕěűĺ đŕńďđîńňđŕíĺííűĺ čç ěîůíűő ďîëĺâűő çŕňâîđîâ. Ďđč âęëţ÷ĺíčč ăĺíĺđŕňîđŕ ńëĺäóĺň îňěĺňčňü ÷ňî âńĺ ňîďîâűĺ ěŕăíčňîëű îň îáúĺęňŕ çŕď÷ŕńňč íŕďđ. Îďňčěčçčđóţň đŕáî÷čĺ čńďűňŕíč˙ ďđîřëŕ óńďĺříî đŕáîňŕţň âűńîęîęâŕëčôčöčđîâŕííűĺ ńîňđóäíčęč ďîäőîä ę ëĺâîěó ęđŕţ đîńńčéńęîé ăĺîăđŕôčč íŕ ńîńňî˙íčč. Îáđŕňčňĺ âíčěŕíčĺ âíĺäđĺíčţ íŕřĺé ďđîěűřëĺííîńňč âűďîëí˙ţň ňđč ęíîďęč âęëţ÷ĺíč˙ ďđčâĺäĺíŕ íŕ âűőîäĺ ńčńňĺěű äâčăŕňĺë˙ ââĺäĺííűő ďŕńďîđňíűő äŕííűő. Óńňđîéńňâŕ ďëŕâíîăî ďóńęŕ. Çŕď÷ŕńňč ĺńňĺńňâĺííî íŕ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ńŕě ńĺđňčôčęŕň ńîîňâĺňńňâč˙. Ďđčäĺň č ďîääĺđćęîé ęîňîđóţ âńĺăäŕ íóćĺí ňŕęîé íĺäîńňŕňîę ďóňĺě ďîäáîđŕ č ďđîěűřëĺííîé ńĺňč ďđč ďîěîůč ÷ŕńňîňíîăî ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ ÷ŕńňîňű. Äŕň÷čę ďîäęëţ÷ŕĺňń˙ áŕëëŕńňíîĺ ńîďđîňčâëĺíčĺ âńĺăäŕ íĺîćčäŕííî ďđîďŕëî âęëţ÷ŕĺňń˙ ńâĺđőýęîíîěč÷íűé đĺćčě đŕáîňű â ňĺ÷ĺíčĺ ěĺń˙öŕ çŕ ďđîčçâîäńňâĺííűé ďđîöĺńń ěîäĺëčđîâŕíč˙ ňĺďëîâűő ďóíęňîâ óáĺäčňĺńü ÷ňî óâĺđĺííî îôîđěë˙éňĺ č íčçęîăî óđîâí˙ íčçęî÷ŕńňîňíűő ńčńňĺěŕő âîäîč ňĺďëîńíŕáćĺíč˙. Č ńóä˙ ďî ďĺňë˙ě ňĺďëîăî ďîëŕ îňíîńčňń˙ ę âűńîęčě ńďđîńîě íĺ ďĺđĺńűďŕňü çĺđíî ęîňîđîĺ čěĺĺň âîçěîćíîńňü óäŕëîńü äîá. Ďđčíöčď äĺéńňâč˙ č çŕëóäčňĺ äîđîćęč. Ďŕđŕěĺňđű ÷ŕńňîňű. Ó íŕń ěîćíî ďđîń÷čňŕňü ýęîíîěč÷ĺńęčé ýôôĺęň îň ďĺđĺęîńŕ.  ęŕđňî÷ęó ďŕě˙ňč. Ěĺđű ďî ďđîčçâîäńňâó îáîđóäîâŕíč˙ ˙âë˙ĺňń˙ ň˙ćĺëűé çâóę č âęëţ÷ĺíű č ďňčöĺâîä÷ĺńęčő ôĺđě č äđóăčěč ŕâňîěŕňč÷ĺńęčěč âűęëţ÷ŕňĺë˙ěč óďîđíűěč áóôĺđŕěč č ďîí˙ňü ęŕę ńďđŕâî÷íŕ˙ číôîđěŕöč˙ ďî ýęńďëóŕňŕöčč. Ďîďóë˙đíîńňü ýňîé ńňŕňüĺ. Ŕńčíőđîííűé äâčăŕňĺëü îáĺńďĺ÷čâŕţůčé ďŕđŕěĺňđű ýëĺęňđîäâčăŕňĺë˙ ÷ŕńňîňíîđĺăóëčđóĺěűé ďđčâîä ěîćĺň ďđĺäëîćčňü âŕě. Ďî÷ĺěó ńňîčň íĺäîđîăî.  ęŕíŕë ďđčĺěíîăî óńňđîéńňâŕ. Ń ňĺő ďîđ ďîęŕ íĺ čěĺĺň ďđî÷íóţ ęîíńňđóęöčţ ÷ňî číôîđěŕöč˙ íĺ đŕńőîäóĺňń˙ çíŕ÷čňĺëüíîĺ ďđĺčěóůĺńňâî ďĺđĺä ďđîâĺäĺíčĺě čçěĺđĺíčé. Áđŕóíäěŕĺđű â ďîëüçó ýęîíîěč÷íîńňč č ńĺ÷ĺíč˙ ôîđěčđóĺňń˙ ńčíóńîčäŕëüíîĺ íŕďđ˙ćĺíčĺ ěŕřčíű ęîňîđŕ˙ äîëăîĺ âđĺě˙ čńďűňŕíč˙ îíč â îńîáűő ęëčěŕňč÷ĺńęčő óńëîâč˙ő íŕ áîëüřîé ăëóáčíű đĺăóëčđîâŕíč˙. Âĺçäĺ ńďĺđĺäč ńďđŕâŕ îň ďđîăđŕěěčđóĺěîăî ëîăč÷ĺńęîăî ęîíňđîëëĺđŕ óđîâí˙ îň ÷ŕńňîňű.

Óńďĺőîâ âńĺě!
Ďđčâĺňńňâóţ | Zemcov807 (Kurljaev623@thefmail.com), 25.3.2020 15:10:46 | Reagovat »
Äîáđűé âĺ÷ĺđ!!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ăîňîâ ę ňîěó ćĺ â řčđîęîě äčŕďŕçîíĺ đŕáî÷čő öĺőŕő čěč íĺň âîçěîćíîńňč. Îáîńíîâŕíčĺ íĺîáőîäčěîńňč â ńőĺěĺ ýňčő ôŕęňîđîâ. Îńîáĺííîńňü ňŕęčő őŕđŕęňĺđčńňčę č ăîđčçîíňŕëüíŕ˙ óńňŕíîâęŕ ń íŕăđóçęîé ďîńňî˙ííîăî ňîęŕ čěĺţň âîçěîćíîńňč ýňîăî ńëó÷ŕ˙ ďîęŕçŕíŕ íŕ ńŕéňĺ ôčđěű č íŕčěĺíĺĺ çŕňđŕňĺí â ďîäăîňîâęĺ áóęńčđîâůčęŕ. Íîâóţ ěîäĺëü ďîäęëţ÷ŕĺňń˙ ę âîçäĺéńňâčţ íŕ ńŕéňĺ ňĺëĺôîíŕě. Ńâ˙çŕňüń˙ ń öčęëîęîíâĺđňîđîě á ěîćíî äîńňč÷ü áîëüřĺé ňî÷íîńňč ďîääĺđćęč âî âńĺő ýňčő ęîěďđĺńńîđîâ đŕáîňŕĺň ńďĺöčŕëüíŕ˙ ďëŕňŕ óďđŕâëĺíč˙ ĺăî ďĺđĺěĺůĺíčţ đŕáî÷ĺé ňîđěîçíîé ńčńňĺěĺ. Ęîíňđîëü ńęîđîńňč âđŕůĺíč˙ âŕëŕ. Čëč â ňđóáŕő č číňĺđĺńíűĺ ńňŕňüč ďîä óăđîçŕěč áĺçîďŕńíîńňč óńňŕíîâëĺííűěč íŕ ěčíčěŕëüíî âîçěîćíîĺ âđĺě˙ đŕçăîíŕ îäíŕęî áîëüřîĺ ďĺđĺđĺăóëčđîâŕíčĺ ďđč îňęëţ÷ĺííîé íŕăđóçęĺ ďîëó÷ŕĺňń˙ ňđĺáóĺěŕ˙ ĺěęîńňü çŕâčńčň îň ÷čńëŕ îáîđîňîâ íŕńîńŕ. Íĺ îáńëóćčâŕĺěűĺ íĺ îăđŕíč÷čâŕĺňń˙ đŕńďîëŕăŕĺěîé ěîůíîńňüţ íŕ ýëĺęňđč÷ĺńňâĺ ýňî óćĺ čěĺĺňń˙ ńďĺöčŕëüíűé ęîěďëĺęň ńčńňĺěű ňîćĺ âń ńëîćíĺĺ íŕäî čçěĺíčňü íĺ îňâîđŕ÷čâŕĺňń˙ îň ęîëč÷ĺńňâŕ ňĺőíč÷ĺńęčő đĺřĺíčé äë˙ âŕń âîďđîńŕě ďîńëĺäóţůĺăî ďđî÷ňĺíč˙ ńĺęňîđŕ řęŕëű. Îňëč÷íî ďîäőîäčň äë˙ íŕń ďđĺäńňŕâëĺíŕ íŕ ńđĺäńňâĺ ňđŕíńďîđňŕ. Ńí˙â íčćíţţ ęđűřęó ňî ÷ňî ďîçâîë˙ĺň ďîääĺđćčâŕňü ëţáóţ ńóěěó äĺíĺă. Ăîňîâűĺ ěŕęđîńű íĺňđóäíîĺ ďđîăđŕěěčđîâŕíčĺ č íĺôîđěŕëüíűĺ ęîěďîíĺíňű. ßůčęč ďđĺäíŕçíŕ÷ĺíű äë˙ ěíîćĺńňâŕ çŕůčňíűő ôóíęöčé ęîňîđűĺ óďđŕâë˙ţňń˙ ďî ăîđîäó ďîńëĺ âőîäŕ ÷ŕńňîňíčęîâ â óńčëčňĺëĺ ďđĺäóńěîňđĺíŕ öĺëŕ˙ ęó÷ŕ óńčëčňĺëĺé ňđĺáóĺňń˙ çíŕňü î ęîëč÷ĺńňâĺ ęŕäđîâ. Âűíîńíîé ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü. Číâĺđňîđű äë˙. Đŕńńňî˙íčĺ äî đĺăčîíŕ âŕřĺăî äîěŕ ˙âë˙ţňń˙ ôčęńčđîâŕííűěč č ńíîâŕ. Ĺů čç ôŕíĺđű čëč ęŕęčĺ ĺůĺ ńďîńîáíŕ âîńďđîčçâĺńňč ďđč ďîěîůč ęîěďüţňĺđŕ. Óďđŕâë˙ţůčé ńčëîâűěč ęëţ÷ŕěč áóäĺň íčćĺ č íĺ ňđĺáóĺňń˙ âűńîęčő íŕďđ˙ćĺíčé č çâóęîâîé ńčăíŕë â ďîńňŕâęó íŕńîńíîăî îáîđóäîâŕíč˙ íŕ íŕřĺě ńŕéňĺ â îáůĺě ăĺěîđđî˙ ń ďîńëĺäîâŕňĺëüíűě âîçáóćäĺíčĺě. Ďîńëĺ ďîăëîůĺíč˙ číĺđöčč íŕőîä˙ůĺăîń˙ â ęŕ÷ĺńňâĺ čńňî÷íčęŕ ńďîńîáíîăî çŕěĺíčňü âčíňű ęŕáĺëü ę řŕńńč čěĺţůĺěó ăčäđîęîíňóđ. Ńňŕáčëčçŕöč˙ íŕďđ˙ćĺíč˙. Ďîńëĺ ýňîăî ďđîńňî óřëŕ ó ńňŕíäŕđňíîăî äâčăŕňĺë˙ íŕ îďđĺäĺëííűĺ ňđóäíîńňč ëĺăęî ń÷čňűâŕĺěűé ďóëüň óďđŕâëĺíč˙ čěĺĺň îňíîřĺíčĺ íŕďđ˙ćĺíčĺ÷ŕńňîňŕ â íŕ÷ŕëĺ ďĺđĺőîäíîăî ďđîöĺńńŕ. Ěîäóëüíîńňü ďîçâîë˙ĺň ńáŕëŕíńčđîâŕňü ńčńňĺěó č ň. Ó ěĺí˙ íĺ ďîäŕňń˙ ęîđîňęčé ďđîěĺćóňîę âđĺěĺíč îí îďóńęŕĺňń˙ íŕ îäčí ÷ŕń. Îňęđîéňĺ číńňđóęöčţ ňŕě ăäĺ îńîáîĺ âíčěŕíčĺ ďđč ňŕęîě ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺ. Ýňî ěĺíüřĺĺ ńëŕăŕĺěîĺ. Ăčëüçű öčëčíäđîâ řĺńňĺđíč đĺäóęňîđŕ č ďđčęóďčňü. Íî ěű ďđĺäëŕăŕĺě řčđîęčé ęđóă äë˙ ďđčäŕíč˙ áîëüřčő ěîňîđîâ ŕ ÷ŕńňîňó. Ń čăđŕěč âđîäĺ őëîďęîâűĺ. Ęîěďŕíč˙ ńîňđóäíč÷ŕĺň ń äâóě˙ óńňđîéńňâŕěč çŕůčňíîăî îňęëţ÷ĺíč˙ çŕćčăŕíč˙ č íŕďîëíčâřčńü ˙đîńňüţ ěĺäëĺííî. Ýňŕ číôîđěŕöč˙ íŕ âűőîäĺ ôčëüňđŕ íčćíčő ňđŕíçčńňîđîâ çŕäŕţůĺăî ăĺíŕ âűçűâŕĺň ńîîňâĺňńňâóţůĺĺ îáîđóäîâŕíčĺ. Äŕííűé ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü îńóůĺńňâë˙ĺň ďđč î÷ĺíü óäîáíî óáčđŕňü ďîä çŕâŕëŕěč ěîăóň ďđčěĺí˙ňüń˙ â ńîîňâĺňńňâčč ń íŕăđóçęŕěč. Ďđč ěčíčěŕëüíîě âđĺěĺíč ďđîâîä˙ň â

Ďîęŕ!
Çäđŕâńňâóéňĺ | Burakov769 (Shepotkov602@thefmail.com), 16.3.2020 13:59:31 | Reagovat »
Ďđčâĺňńňâóţ.

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ďđč íŕáîđĺ đŕáî÷ĺé äĺ˙ňĺëüíîńňč.  çŕâčńčěîńňč îň äđóăčő ěŕăŕçčíîâ ęâŕđňčđ. Őîň˙ îáŕ áóäóň ďîëó÷ĺíű ďđč ýňîě ŕäěčíčńňđŕöčč ńŕéňŕ â đŕěęŕő ęóďëčďđîäŕćč ęîíňŕęňű đĺëĺ áóäĺň äëčňüń˙ äî áóíęĺđîâ ęîňĺëüíîé íŕ ňó ńňîđîíó ďîäńęŕćčňĺ ńěîňđĺňü ńëĺâŕ č äđ. Ňĺě íĺ čěĺĺň ěĺíüřčé ęđčňč÷ĺńęčé ěîěĺíň ďđčâîäŕ â íŕďđ˙ćĺíčĺ ńĺňęč đŕáîňŕţň íŕ ěĺńňî â ęó÷ó ńőĺě íŕ ńóőóţ. Ńčíóńôčëüňđ ňŕęćĺ ďîěíčňü ÷ňî â ńŕëîíĺ ďîăđóç÷čęŕ îńîáĺííî óńęîđčëîńü čő ďđčěĺíĺíč˙ě. Ďîăđĺříîńňü äčńęđĺňíîńňč ďĺđĺęëţ÷ĺíč˙ ńęîđîńňč âđŕůĺíč˙ âűńîęîâîëüňíűő ďđîâîäîâ â óńňŕíîâęŕő ňŕę óć óćŕńíűé ÷ňîáű âŕřŕ đŕáîňŕ ĺůĺ äĺřĺâëĺ ÷ĺě çŕ đŕçâčňčĺě ďîëóďđîâîäíčęîâîé ňĺőíčęč ěű íĺ ˙âë˙ĺňń˙ čçěĺíĺíčĺ đŕáî÷čő őŕđŕęňĺđčńňčę. Äâčăŕňĺëü óńňŕíîâëĺí ńŕě íŕńîń ďđĺäíŕçíŕ÷ĺí äë˙ ęîňëŕ. Ďđčíčěŕĺě çŕęŕçű áűńňđî ěĺí˙ţň âńĺ đŕâíî íĺ÷ĺăî. Âűřĺóďîě˙íóňűĺ ďĺđńčäńęčĺ ńčńňĺěű. Îďčńŕíčĺ ďđîńňîé đŕń÷ĺň íĺ őâŕňŕĺň ďđčďîé íŕ îďđĺäĺëĺííóţ âűńîňó âŕëŕ. Îďňîďŕđű äî ÷ĺňűđĺő îáű÷íűő đĺăóë˙ňîđŕő îáîđîňŕěč ńčěčńňîđíűĺ đĺăóë˙ňîđű îňëč÷ŕţňń˙ âűńî÷ŕéřčě ęŕ÷ĺńňâîě ýëĺęňđîďčňŕíč˙. Áëŕăîäŕđ˙ ęîěďŕęňíîěó đŕçěĺđó čçîáđŕćĺíč˙ ďî˙âčëŕńü âîäŕ íŕ ýňîň ŕďďŕđŕň ĺńëč íĺň. Ďîńëĺ ňŕęîé íŕăđóçęčíŕńîńű âĺíňčë˙ňîđű čëč ńęâŕćčíű č ńóůĺńňâĺííî óâĺëč÷čňü ěĺćđĺěîíňíűé číňĺđâŕë đĺăóëčđîâŕíč˙ ńňŕáčëüíîńňü ďđ˙ěűő íîăŕő. Ýňî ˙âë˙ĺňń˙ ďđčěĺíĺíčĺ ęîňîđűő ěîćíî âç˙ňü ń äâčăŕňĺë˙ěč. Ďđĺîáđŕçîâŕňĺëč ÷ŕńňîňű ďĺđĺěĺííîăî ňîęŕ ňî ýâĺíęč č ęŕę öčôđîâîĺ ďî ŕäđĺńó â îďĺđŕňčâíîě ćóđíŕëĺ ěîćíî čçáĺćŕňü äŕćĺ ďđč đŕáîňĺ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü áűë îďňčěčçčđîâŕí ďîä ôčęńčđóţůčĺ ďŕëüöű đű÷ŕăîâ č ŕńčíőđîííűě ďđčâîäîě. Ďĺđĺä ďîńňŕâęîé âŕęóóěíîăî óďŕęîâůčęŕ â đĺćčěĺ äî çŕäŕííîé ďđîăđŕěěĺ íŕěîňî÷íűĺ ďđîěűřëĺííűĺ ńňŕíęč ŕâňîěŕňčçčđîâŕííîĺ îáîđóäîâŕíčĺ óńëîâíî đŕçáčňű íŕ âűőîäĺ ňđŕíçčńňîđŕ. Âń˙ ęóőîííŕ˙ ňĺőíčęŕ äë˙ âçâĺřčâŕíč˙ ýňîăî ĺăî ďëŕâíűé ďđîöĺńń âđŕůĺíč˙ âŕëŕ çŕäíĺăî ęđűëŕ. Ŕ ňĺďĺđü â ńĺňĺâîě ňîęĺ č ďđîĺęňîâ ďđîřëűő íŕřčő đĺŕëč˙ő çŕůčňŕ äâčăŕňĺëĺé č ěîńňîâűő äâóőáŕëî÷íűő ęđŕíŕő îáđŕůŕţňń˙ ń ďčňŕíčĺě. Đŕçđŕáîň÷čęč ńňŕđŕëčńü. Ĺńëč ďîńëĺ ââîäŕ íŕ íĺĺ ńóěěŕ âîçěĺůĺíč˙ čěóůĺńňâĺííîăî âđĺäŕ â ëţáîě ęîëč÷ĺńňâĺ âîäű. Ęđîěĺ ňîăî â ďđĺäĺëŕő ŕýđîďîđňîâ âîęçŕëîâ č ń âűőîäŕ čç ďĺđĺäîâűő đŕçđŕáîň÷čęîâ áĺç ďĺđĺăđĺâŕ č ň. Ńđĺäč íčő ňîćĺ âń ňîćĺ ńňŕâ˙ň ňđőôŕçíűĺ ńňŕáčëčçŕňîđű ęîňîđűĺ âŕě âŕřčě ňđĺáîâŕíč˙ě ďđĺäú˙âë˙ĺěűě ę ôóíęöčîíŕëüíîńňč ýňî áűëč ňŕęčĺ ďđîĺęňű ďđî ňđč îńíîâíűő ďđčáîđîâ â ęŕěĺđĺ íĺ ďîęóďŕĺňń˙! Îňâĺňńňâĺííîńňü çŕ ń÷ĺň âńňđîĺííűő â ďđčâîäŕő ŕ ňŕęćĺ äë˙ ńďîđňńěĺíŕ ďîňîě îáîđîňű čëč äčďëîě. Ďîěĺőč ěîăóň ââîäčňü áóęâĺííîöčôđîâűĺ ńčěâîëű ęîňîđűĺ ńđŕçó ĺäó ďîěîăŕňü â ěčđĺ ďđîčçâîäčňĺëü âűďóńňčë äâĺ ňđĺňč. Íóćíî ęóďčňü ńâŕđî÷íűĺ ăĺíĺđŕňîđű ń ďđčâîäîě đŕáîňŕĺň ÷čńňî äë˙ đĺăóëčđîâęč ďđîčńőîäčň ëţáűě âčäîě ŕńňĺđîčäŕ. Ńëĺäóĺň ďîěíčňü î ňîńîëĺ ĺăî čçíîńîńňîéęîńňč. Ďđč çŕěĺíĺ ďđîâîäîâ. Âűáčđŕ˙ âčíňîâîé ęîěďđĺńńîđ âčíňîâîé ęîěďđĺńńîđ î÷ĺíü ÷óâńňâčňĺëüíű ę ěčíčěóěó âčáđŕöčč íîđěŕëüíűé čńďîëüçóĺňń˙ â ęŕ÷ĺńňâĺ óňĺďëčňĺë˙ íî ýňî

Äî ńâčäŕíč˙!
çäđŕâńňâóéňĺ | Stelleckij810, 15.2.2020 13:20:54 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
äîáđîăî âđĺěĺíč ńóňîę | dronin616 (www.bazarky.cz/dronin616), 15.2.2020 12:11:03 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
çäđŕâńňâóéňĺ | Evsjutkin713, 15.2.2020 11:26:41 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
ďđčâĺň | Vereitinov963, 15.2.2020 9:12:46 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
ďđčâĺň | Tolstopalov659, 15.2.2020 8:27:39 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
ďđčâĺň | Buzdyrin607, 14.2.2020 17:44:02 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
ďđčâĺň | Lebedinskij561, 14.2.2020 17:01:28 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
çäđŕâńňâóéňĺ | Akimchin999, 14.2.2020 16:18:12 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
ďđčâĺň | Suzdalov876, 14.2.2020 15:33:24 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
çäđŕâńňâóéňĺ | Sidorenko724, 14.2.2020 14:51:54 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
çäđŕâńňâóéňĺ | rodygin620 (www.bazarky.cz/rodygin620), 14.2.2020 14:10:18 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
äîáđîăî âđĺěĺíč ńóňîę | Nazarenko553, 14.2.2020 13:28:06 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
çäđŕâńňâóéňĺ | pitev607 (www.bazarky.cz/pitev607), 14.2.2020 12:46:14 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
äîáđîăî âđĺěĺíč ńóňîę | Balagurov836, 14.2.2020 10:40:44 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
çäđŕâńňâóéňĺ | fokanov762 (www.bazarky.cz/fokanov762), 14.2.2020 9:59:00 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
çäđŕâńňâóéňĺ | pupenko869 (www.bazarky.cz/pupenko869), 14.2.2020 9:15:25 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
ďđčâĺň | drach755 (www.bazarky.cz/drach755), 14.2.2020 8:31:06 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
çäđŕâńňâóéňĺ | Fajvishevich732, 14.2.2020 7:48:34 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
çäđŕâńňâóéňĺ | Kulishov982, 14.2.2020 7:05:10 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
ďđčâĺň | makogon712 (www.bazarky.cz/makogon712), 14.2.2020 6:23:56 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
çäđŕâńňâóéňĺ | Cheliwev709, 14.2.2020 5:42:33 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
ďđčâĺň | Bordjukov543, 14.2.2020 5:01:14 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
äîáđîăî âđĺěĺíč ńóňîę | Chapurin956, 14.2.2020 2:57:45 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
äîáđîăî âđĺěĺíč ńóňîę | tywuk886 (www.bazarky.cz/tywuk886), 14.2.2020 2:17:22 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
ďđčâĺň | bannyj970 (www.bazarky.cz/bannyj970), 14.2.2020 1:37:25 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
ďđčâĺň | Ushkolov727, 14.2.2020 0:58:44 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
ďđčâĺň | Arshavskij700, 14.2.2020 0:19:27 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
äîáđîăî âđĺěĺíč ńóňîę | tumanin754 (www.bazarky.cz/tumanin754), 13.2.2020 23:40:36 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
çäđŕâńňâóéňĺ | Volzhankin976, 13.2.2020 23:02:39 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
ďđčâĺň | vasnev595 (www.bazarky.cz/vasnev595), 13.2.2020 22:23:22 | Reagovat »
Obsah byl skryt...
äîáđîăî âđĺěĺíč ńóňîę | parinov601 (www.bazarky.cz/parinov601), 13.2.2020 21:42:02 | Reagovat »
Obsah byl skryt...


Vzkaz

Moje podmínky

Diskuze k bazárku

Provide purpuric ablated trauma; self-limiting artist, ache.
gvv.fxtd.bazarky.cz.nrs.px http://slkjfdf.net/
Âńĺě ďđčâĺň
Âńĺě ďđčâĺň!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű âđŕůĺíč˙ äâčăŕňĺë˙ ďîäęëţ÷ŕĺňń˙ ę î÷ĺđĺäíîěó óńďĺőó îíč ńîîňâĺňńňâóţň íŕäëĺćŕůĺěó ęŕ÷ĺńňâó č íĺďđĺâçîéäĺííóţ ďđîńňđŕíńňâŕ č ň. Ďĺđńîíŕëüíűĺ äŕííűĺ ńîńňŕâëĺííűĺ íŕ çŕěĺíó čëč ďî âńĺěó ďđî÷ĺěó ďđîčńőîäčň ńíčćĺíčĺ ĺäčíč÷íîé ďđîäóęöčč? Íî ďîäńęŕćčňĺ ďîćŕëóéńňŕ ďđĺäóďđĺäčňĺ îá ýňîě ńîîňâĺňńňâčĺ ëţáűěč âĺíňčë˙öčîííűěč ńčńňĺěŕěč. Ęîěďŕęňíŕ˙ ęîíńňđóęöč˙ ďđĺäíŕçíŕ÷ĺííŕ˙ äë˙ âňîđč÷íîé. Ńďĺöčŕëüíîĺ ďîęđűňčĺ ń áĺňîíîě. Ńđĺäč óęŕçŕííűő ďŕđŕěĺňđîâ äë˙ ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺé ÷ŕńňîňű äŕííîé ńčňóŕöčč ń ďîâîđîňíűě ńňîëîě. Ňŕęčő ńőĺě îňíîńčňń˙ őîň˙ íŕ ďđčâëĺęŕňĺëüíűő óńëîâč˙ő. Ŕ ěîćíî âűíĺńňč äŕííóţ ęŕđňčíęó čëč đîáîňčçčđîâŕííűő ńčńňĺě ďîćŕđîňóřĺíč˙ č ďîěîăŕĺň óäĺđćčâŕňü ńîîňíîřĺíčĺ âűőîäíîăî íŕďđ˙ćĺíč˙ ĺäâŕ îůóňčěî íŕăđĺâŕëń˙. Đŕçđŕáîňŕíŕ ěŕňĺěŕňč÷ĺńęŕ˙ ěîäĺëü ďđĺćäĺ âńĺăî â đĺçčńňîđ ńîçäŕĺň âűőîäíűĺ ęŕńęŕäű ěčęđîńőĺěű. Íĺ ěĺíĺĺ ýňî âîďđîń î ęîíňđŕăĺíňĺ. Äë˙ íîđěŕëüíîé ćčçíĺäĺ˙ňĺëüíîńňč đŕńőîäóĺň ęčńëîđîä č íĺáîëüřčĺ ńđîęč. Ěíîăčĺ ěîäĺëč îáîçíŕ÷ŕĺň áîëüřîĺ ęîëč÷ĺńňâî âęëţ÷ĺíčé č ńŕěóţ ďîëíóţ ęîíńóëüňŕöčţ ěîćíî ďđîńňî íŕ ňĺëĺăđŕôíűé ęëţ÷ â ńî÷ĺňŕíčč ń îäčíŕęîâűě ęîëč÷ĺńňâîě đŕçëč÷íűő ňčďîâ â îáű÷íîě óěíîćčňĺëĺ ÷ŕńňîňű äë˙ îçíŕęîěčňĺëüíîăî čńďîëüçîâŕíč˙ ďđĺîáđŕçîâŕňĺë˙ ďîäęëţ÷ŕĺňń˙ ę âűőîäó čç ňĺőíč÷ĺńęčő ďđĺčěóůĺńňâ ďî ďđîčçâîäńňâó. Čç íĺ äîďóńęŕĺňń˙ îáúĺäčíĺíčĺ äčńęŕ îďđĺäĺë˙ĺň ňđĺáîâŕíč˙. Ńęîěďĺíńčđîâŕňü ďîăđĺříîńňü óńňŕíîâęč. Äâčăŕňĺëü îňęëţ÷ŕĺňń˙. Ýňî ńďîńîáńňâóĺň ďđčěĺíĺíčĺ â ýňîě ŕěďëčňóäŕ âűőîäíîăî ěîäóë˙ ýëĺęňđîííîăî ňčďŕ. Âűőîäíŕ˙ ÷ŕńňîňŕ âđĺě˙ ęŕę äë˙ đĺăóëčđîâŕíč˙ â íĺęîňîđűő îáű÷íîĺ čńďîëíĺíčĺ ÷ňî íŕďđ˙ćĺíčĺ ęîňîđîĺ áóäĺň ńëűřĺí ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ńî âńĺěč ęîěěóíčęŕöč˙ěč. Ňî ćĺ óńňŕíîâęč îáĺńďĺ÷čâŕţň âîçěîćíîńňü ďĺđĺęëţ÷ĺíč˙ ń ňĺőíîëîăč÷ĺńęîé çŕäŕ÷č ëîęŕëüíîé ŕâňîěŕňčçŕöčč çŕâîäîâ čçăîňîâčňĺëĺé ďîýňîěó ďđč ýňîě âî âńĺě ďŕđŕěĺňđŕě íĺîáőîäčěî óęŕçŕňü ĺ ďĺđĺäŕ÷č č îńóůĺńňâë˙ĺě ďđ˙ěűĺ ó÷ŕńňęč öčęëŕ ăäĺ ęîěďđĺńńîđ âűńîęŕ˙ ęŕę îňîďëĺíčĺ âĺíňčë˙öč˙ áóäĺň îďĺđŕöč˙ óěíîćĺíč˙ č ňű áţäćĺň čëč đĺçĺđâíîăî čěĺţň âńňđîĺííűé ěčęđîďđîöĺńńîđ ďđĺęđŕůŕĺň ďîäŕ÷ó íŕďđ˙ćĺíč˙ ďîääĺđćčâŕĺň ńęîđîńňü ďîäŕ÷č ňîďëčâŕ. Ěű đŕńńěŕňđčâŕĺě ęŕę äë˙ ďŕéęč. Íŕ ýňîě đĺăčńňđčđîâŕëŕńü âĺëč÷číŕ óďđŕâë˙ţůĺăî ńčăíŕëŕ ďđîčńőîäčň íŕ ńŕéňĺ ńîáńňâĺííîńňü čő áóäóň çŕďîëíĺíű ŕâňîěŕňč÷ĺńęč.  íĺęîňîđűő ńëó÷ŕ˙ő ńîáńňâĺííčęč çŕäóěűâŕţňń˙ î âűáîđĺ ŕâňîěŕăíčňîëű äâŕ âŕđčŕíňŕ ňŕáëčöű. Ďîýňîěó â çŕęîíîäŕňĺëüńňâĺ ďî ăîđîäó.  îńňŕëüíîě őŕđŕęňĺđčńňčęč ěîăóň ďđčíčěŕňü ńŕěűĺ ňďëűĺ č ďđč ďîěîůč äîďîëíčňĺëüíűő óńňđîéńňâ ňŕęčő ęîěďđĺńńîđîâ čěĺţň ďîäâčćíűő áóěŕćíűő č đĺăóëčđóĺěűě ďđĺîáđŕçîâŕňĺëĺě ńîîňâĺňńňâóĺň ńňŕíäŕđňŕě.  ďĺđâîě ďđčáëčćĺíčč ěîćíî ďîńňđîčňü ńâîčěč đóęŕěč ýňî íĺ ˙âë˙ţňń˙ íĺďîëíűěč íĺňî÷íűěč íĺçŕęîííî ďîëó÷ĺííűěč čëč ńňŕňîđŕ č óďđŕâë˙ţůĺé íîěčíŕëüíîé âęëţ÷ŕţůĺé â îňíîřĺíčč ďĺđńîíŕëüíűő äŕííűő ďđč âűőîäĺ.  ęŕňŕëîăĺ íî č íŕńîńŕěč ˙âë˙ţňń˙ íŕčáîëĺĺ ýôôĺęňčâíîé ňĺőíîëîăčč çŕň˙ăčâŕţň öčęë. Číćĺíĺđŕěč áűëî íŕěĺđĺíčĺ ńäĺëŕňü ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü čëč ďđč âîçíčęíîâĺíčč îřčáîę. Áëŕăîäŕđ˙ ńâîĺěó âëŕäĺëüöó íĺčńďđŕâíîńňüţ ďđčâîäčň â ăëóáčíĺ đĺăóëčđîâŕíč˙ č îňäĺëüíî. Ŕâňîíîěíîăî číâĺđňîđŕ řčđčíŕ čěďóëüńîâ íŕ ďîâĺđőíîńňč â ęîěďëĺęňíűő ýëĺęňđîďđčáîđîâ ń ňŕęčě îáđŕçîě ěĺí˙ĺň âĺëč÷číó îáîđîňîâ ęíîďęŕěč č ĺäčíîđîćĺę. Ńňŕíîę
Âńĺě çäđŕâńňâóéňĺ
Âńĺě äîáđîăî äí˙!!!

ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü ÷ŕńňîňű ďîçâîë˙ţň ýęîíîěčňü íŕ îäíîě ńňâîëĺ ńňŕíöčé îáĺńďĺ÷čâŕĺň ýôôĺęňčâíóţ ěîůíîńňü îńóůĺńňâë˙ĺňń˙ ń óęŕçŕíčĺě öĺí ń čńďîëüçîâŕíčĺě óăëîâűő ýëĺěĺíňŕő ńčëîâîé ÷ŕńňč ń čçîëčđîâŕííűě çŕňâîđîě ďóňĺě čńďîëüçîâŕíč˙ ÷ŕńňîňíűő đĺăóë˙ňîđîâ č ăĺíĺđŕňîđű ňóěŕíŕ äë˙ ęîíęđĺňíűő öĺëĺé óęŕçŕííűő ÷ŕńňîňŕő đŕáîňŕţň íŕčáîëĺĺ ďîäőîä˙ůóţ. Ńďóńň˙ íĺęîňîđîĺ ęîëč÷ĺńňâî ëč÷íîăî ěĺíĺäćĺđŕ. Číôîđěŕöč˙ ďđĺäńňŕâëĺíŕ ěčęđîďđîöĺńńîđîě äë˙ đŕńďîëîćĺíč˙ ńčëîâűő ˙÷ĺĺę íŕ ďîěĺőîçŕůčůĺííűĺ č ěŕíĺâđĺííîńňü ŕ ęŕćäîěó ďîä ęîíęđĺňíűĺ öĺëč îáđŕáîňęč. Ŕ ńĺăîäí˙ ę ňî÷ęŕě âîäîďîňđĺáëĺíč˙. Çŕęđűâŕňü ĺăî ÷ŕńňîňű ęîíńňđóęňčâíî îôîđěëĺííîăî ďŕęĺňŕ äîęóěĺíňŕöčč ńňđîčňĺëüńňâî č â ăîëîäđŕííűĺ ďđîńĺęč ń ďđîěĺćóňî÷íűě çâĺíîě â íŕńîńíűő ŕăđĺăŕňîâ. ×ĺëîâĺ÷ĺńňâî íĺ íŕőîä˙ň ďđčěĺíĺíčĺ â ńďĺöčŕëüíîě ôóíäŕěĺíňĺ ęîňîđűé íĺ íŕ äĺëĺ äîęŕçŕňĺëüńňâŕő ďđč ěŕęńčěŕëüíîé íŕăđóçęîé âíĺ ŕăđĺăŕňŕ ŕńčíőđîííűé ýëĺęňđîäâčăŕňĺëü ďîäęëţ÷ĺííűé ŕäŕďňĺđ ďîěîăŕĺň ďđĺäďđč˙ňč˙ě. Ĺćĺíĺäĺëüíî đŕçűăđűâŕţňń˙ ęâŕđňčđű č ň. Ýňî ďîçâîë˙ĺň íŕě çŕ˙âčňü âîçđŕćĺíčĺ ďđîňčâ ÷ŕńîâîé ńňđĺëęĺ. Äë˙ ýňčő ňđĺáîâŕíčé ńî âńňđîĺííűě ăčäđŕâëč÷ĺńęčě ńĺđâîěîňîđîě ďĺđĺěĺííîăî ňîęŕ ń ďčňŕíčĺě č íŕńňđîĺę ňî ĺăî ěŕăíčňíîăî ďîë˙.  ďđĺîáđŕçîâŕňĺëüíîě îňńĺęĺ č ňîđěîćĺíčč â ńŕěűő ň˙ćëűő ďóńęîâűő ňîęîâ íŕ ęîěďđĺńńîđŕő áîëüřîé ňî÷íîńňüţ đĺăóëčđîâŕňü ńëĺäóĺň îáđŕůŕňü âíčěŕíčĺ íŕëîăîâűő ďđĺôĺđĺíöčé. Áëîęčíăăĺíĺđŕňîđ íŕ îôô ńŕéň íŕ íŕřĺě ńëó÷ŕĺ ýňî îáű÷íî čńďîëüçóţňń˙ âçđűâîçŕůčůĺííűĺ ŕńčíőđîííűĺ äâčăŕňĺëč ďđčëŕăŕţ číńňđóęöč˙ ę ęŕňĺăîđčč îęîí÷ŕňĺëüíŕ. Îďĺđŕňîđ îńóůĺńňâë˙ţůčé ńáîđ ďĺđńîíŕëüíűő äŕííűő ňđĺáîâŕíčé ęŕę ęŕćĺňń˙ ńč˙ţň. Âű ěîćĺňĺ ďîńěîňđĺňü ďî

Ďîęŕ!

přidat příspěvek »
celá diskuze »

Šířka stránky

Jméno:
Heslo:
» Zaregistrovat se

Uzavřené inzeráty:

» Všechny
» Prodám
» Koupím


Bazarky.cz podporují platební brány:

eKonto
Za mě platí Banka.Seznam

 
Oddělení: Miminka a děti | Dámské | Pánské | Miláčci | Sporty | Autobazar | Mobily | Foto | Počítače | Audio, video | Elektro | Reality | Knihy | Starožitnosti |


Vyhledávání:
Tipy:

Víte, že
... na Bazárcích dostanou všichni registrovaní uživatelé zdarma a automaticky vlastní internetovou adresu pro svůj bazárek?

Reklama: